Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مهاجرت؛ موضوع بحث مقام‌های اتحادیۀ اروپا و افغانستان

مقام‌های ارشد اتحادیۀ اروپا و افغانستان روز سه‌شنبه (۱۳ میزان) در حاشیۀ نشست بروکسل با هم دیدار کردند و روی مسایل مهاجرت گفت‌وگو کردند.

این در حالی‌است که به تازه‌گی اتحادیه اروپا و افغانستان توافق‌نامۀ مشترک را دربارۀ چگونگی بازگشت پناه‌جویان امضاء کردند.

این سند نشان‌دهندۀ تعهد سیاسی مشترک به‌گونۀ موثر مبارزه با چالش‌های مربوط به مهاجرت‌های غیرمنظم و در حمایت از تلاش‌های دو جانبۀ کشورهای عضو در یک حالت متعادل و شیوۀ متناسب و انسانی است.

این سند تضمین می‌کند پناه‌جویانی که درخواستی‌شان در مغایرت با قوانین اتحادیۀ اروپا است دوباره به افغانستان فرستاده شوند.

توافق‌نامۀ «همکاری‌های مشترک برای آینده» نتیجۀ گفت‌وگوهای شش ماه بود که چارچوب جامع برای همکاری‌های آینده در بازگشت و استقرار دوبارۀ مهاجران را فراهم می‌سازد.

در این دیدارها و گفت‌وگوها هم‌چنان روی مبارزه با جنبه‌های عملی همکاری در بازگشت و استقرار مهاجران و همکاری مشترک به مشکلات مشترک، بالا بردن سطح آگاهی از خطرهای ناشی از مهاجرت‌های غیرقانونی، شکستن مدل‌های قاچاق‌چیان و ارائۀ پذیرش پایدار و ادغام مجدد برای کسانی که به افغانستان بازمی‌گردند، بحث صورت گرفت.

اتحادیۀ اورپا گفت که رسیده‌گی به بحران مهاجرت، در واقع، راه حل موفقانه برای افغانستان، اتحادیۀ اروپا و کشورهای عضو آن است.

در این دیدارها و گفت‌وگوها مقام‌های اتحادیۀ اروپا و افغانستان توافق کردند که در آیندۀ نزدیک اولین نشست گروه کاری مشترک را برگذار خواهند کرد.

مهاجرت؛ موضوع بحث مقام‌های اتحادیۀ اروپا و افغانستان

مقام‌های ارشد اتحادیۀ اروپا و افغانستان روز سه‌شنبه (۱۳ میزان) در حاشیۀ نشست بروکسل با هم دیدار کر

Thumbnail

مقام‌های ارشد اتحادیۀ اروپا و افغانستان روز سه‌شنبه (۱۳ میزان) در حاشیۀ نشست بروکسل با هم دیدار کردند و روی مسایل مهاجرت گفت‌وگو کردند.

این در حالی‌است که به تازه‌گی اتحادیه اروپا و افغانستان توافق‌نامۀ مشترک را دربارۀ چگونگی بازگشت پناه‌جویان امضاء کردند.

این سند نشان‌دهندۀ تعهد سیاسی مشترک به‌گونۀ موثر مبارزه با چالش‌های مربوط به مهاجرت‌های غیرمنظم و در حمایت از تلاش‌های دو جانبۀ کشورهای عضو در یک حالت متعادل و شیوۀ متناسب و انسانی است.

این سند تضمین می‌کند پناه‌جویانی که درخواستی‌شان در مغایرت با قوانین اتحادیۀ اروپا است دوباره به افغانستان فرستاده شوند.

توافق‌نامۀ «همکاری‌های مشترک برای آینده» نتیجۀ گفت‌وگوهای شش ماه بود که چارچوب جامع برای همکاری‌های آینده در بازگشت و استقرار دوبارۀ مهاجران را فراهم می‌سازد.

در این دیدارها و گفت‌وگوها هم‌چنان روی مبارزه با جنبه‌های عملی همکاری در بازگشت و استقرار مهاجران و همکاری مشترک به مشکلات مشترک، بالا بردن سطح آگاهی از خطرهای ناشی از مهاجرت‌های غیرقانونی، شکستن مدل‌های قاچاق‌چیان و ارائۀ پذیرش پایدار و ادغام مجدد برای کسانی که به افغانستان بازمی‌گردند، بحث صورت گرفت.

اتحادیۀ اورپا گفت که رسیده‌گی به بحران مهاجرت، در واقع، راه حل موفقانه برای افغانستان، اتحادیۀ اروپا و کشورهای عضو آن است.

در این دیدارها و گفت‌وگوها مقام‌های اتحادیۀ اروپا و افغانستان توافق کردند که در آیندۀ نزدیک اولین نشست گروه کاری مشترک را برگذار خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره