تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'راننده‌گان موترهای باربریی‌که اضافه بار می‌کنند زندانی می‌شوند'

وزارت فواید عامه از عملی ساختن مقرره‌‎یی خبر می‌دهد که بربنیاد آن، آنعده از مسؤولان شرکت‌ها و راننده‌گان موترهای باربری که در حمل ونقل کالاها اضافه ‌بار می‌کنند و در جاده‌های کشور رفت‌وآمد دارند، زندانی خواهند شد.

مسؤولان این وزارت می‌گویند که یکی از علت‌های اصلی تخریب زوندهنگام جاده‌ها و شاهراه‌های کشور، رفت‌وآمد موترهای باربری با وزن اضافه استند.

وزارت فوایدعامه می‌گوید که بربنیاد مقررۀ تازه که زیر نام "کنترل وزن موترهای بلندتناژ" ترتیب شده‌است، راننده‌گان موترهای باربری مکلف هستند که مطابق به معیارهای تعیین شده برای بارگیری کالاها کار کنند.

محمد اشرف حق‌ شناس، معاون سخن‌گوی وزارت فواید عامه گفت: «در مرحلۀ نخست، راننده‌گان و [مسؤولان] شرکت‌های باربریی که موترهای شان اضافه بار داشته باشند، سه ماه حق کار را از دست می‌دهند و در مرحلۀ دوم شش ماه اما در نهایت حتا زندانی می‌شوند.»

درهمین حال، مسؤولان شرکت‌های حمل ونقل در کشور می‌گویند که وزارت‌های ترانسپورت و فوایدعامه در کنار ساخت قوانین و مقرره‌های لازم، در بخش عملی ساختن این قوانین نیز با جدیت عمل کند.

محمد، نمایندۀ شرکت حمل ونقل ابدالی بیان داشت: «ما نظریات مان را دربارۀ قانون حمل ونقل با وزارت ترانسپورت شریک ساخته‌ایم و امید داریم که این نظریات ما درقانون گنجانیده شوند.»

محمد نصیر وکیل زاده، نمایندۀ شرکت حمل ونقل برادران نیز افزود: «اگر هدف از این کار بهبود ترانزیت و ترانسپورت باشد همه شرکت‌ها قبول می‌کنند؛ باید عملی شود.»

شاهراه‌ها و جاده‌ها در کشور از زیربناهای مهم و پرهزینه بوده‌اند که در سال‌های گذشته میلیاردها دالر روی ساخت آن‌ها هزینه شده‌است اما در چند سال اخیر بیشترین بخش‌های شاهراه‌های کشور تخریب شده‌اند و اکنون نیاز جدی به بازسازی و نوسازی دارند.

'راننده‌گان موترهای باربریی‌که اضافه بار می‌کنند زندانی می‌شوند'

مسؤولان وزارت فوایدعامه می‌گویند که یکی از علت‌های اصلی تخریب زوندهنگام جاده‌ها و شاهراه‌های کشور، رفت‌وآمد موترهای باربری با وزن اضافه استند.

تصویر بندانگشتی

وزارت فواید عامه از عملی ساختن مقرره‌‎یی خبر می‌دهد که بربنیاد آن، آنعده از مسؤولان شرکت‌ها و راننده‌گان موترهای باربری که در حمل ونقل کالاها اضافه ‌بار می‌کنند و در جاده‌های کشور رفت‌وآمد دارند، زندانی خواهند شد.

مسؤولان این وزارت می‌گویند که یکی از علت‌های اصلی تخریب زوندهنگام جاده‌ها و شاهراه‌های کشور، رفت‌وآمد موترهای باربری با وزن اضافه استند.

وزارت فوایدعامه می‌گوید که بربنیاد مقررۀ تازه که زیر نام "کنترل وزن موترهای بلندتناژ" ترتیب شده‌است، راننده‌گان موترهای باربری مکلف هستند که مطابق به معیارهای تعیین شده برای بارگیری کالاها کار کنند.

محمد اشرف حق‌ شناس، معاون سخن‌گوی وزارت فواید عامه گفت: «در مرحلۀ نخست، راننده‌گان و [مسؤولان] شرکت‌های باربریی که موترهای شان اضافه بار داشته باشند، سه ماه حق کار را از دست می‌دهند و در مرحلۀ دوم شش ماه اما در نهایت حتا زندانی می‌شوند.»

درهمین حال، مسؤولان شرکت‌های حمل ونقل در کشور می‌گویند که وزارت‌های ترانسپورت و فوایدعامه در کنار ساخت قوانین و مقرره‌های لازم، در بخش عملی ساختن این قوانین نیز با جدیت عمل کند.

محمد، نمایندۀ شرکت حمل ونقل ابدالی بیان داشت: «ما نظریات مان را دربارۀ قانون حمل ونقل با وزارت ترانسپورت شریک ساخته‌ایم و امید داریم که این نظریات ما درقانون گنجانیده شوند.»

محمد نصیر وکیل زاده، نمایندۀ شرکت حمل ونقل برادران نیز افزود: «اگر هدف از این کار بهبود ترانزیت و ترانسپورت باشد همه شرکت‌ها قبول می‌کنند؛ باید عملی شود.»

شاهراه‌ها و جاده‌ها در کشور از زیربناهای مهم و پرهزینه بوده‌اند که در سال‌های گذشته میلیاردها دالر روی ساخت آن‌ها هزینه شده‌است اما در چند سال اخیر بیشترین بخش‌های شاهراه‌های کشور تخریب شده‌اند و اکنون نیاز جدی به بازسازی و نوسازی دارند.

هم‌رسانی کنید