تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بی سرنوشتی صدها موتر حامل کالاهای بازرگانی در خاک ایران

بازرگانان در هرات می‌گویند که به علت غیر فعال ماندن گمرک اسلام قلعه صدها موتر حامل کالاهای بازرگانی شان در خاک ایران بی سرنوشت مانده اند. 

به گفتهء آنان صدها محموله میوه های تازه، مواد غذایی و مواد خام برای شهرک صنعتی در حال نابود شدن استند و خسارات زیادی به بخش خصوصی وارد شده است. 

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید که با غیر فعال ماندن گمرک اسلام قلعه، ده ها قرارداد به ارزش میلیون ها دالر با کشورهای مختلف بی سرنوشت مانده اند.

با آغاز آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه، صدها موتر حامل کالاهای بازرگانی برای نجات از شعله های قدرتمند آتش به خاک ایران انتقال داده شده اند. 

اکنون شماری از بازرگانان می گویند که اموال شان در آن سوی مرز بی سرنوشت استند و برخی از کالاها مانند میوه های تازه و مواد غذایی در حال نابود شدن استند.

محمد لطیف قناویزیان، بازرگان، گفت: «از کمپنی خود ما حدود سه صد تا چهارصد کانتینر از می خواست از مرز دو غارون وارد شود در مسیر راه گیر مانده اند. یک تعداد از این موترها باید به زودی به هرات بیایند تا در سردخانه ها تخلیه شوند و همه چیز در حال خراب شده است که یک ضربه محکمی به اقتصاد کشور ما وارد می شود.»

عبدالحمید رحمانی، بازرگان، گفت: «مواد غذایی که در مرز بی سرنوشت مانده اند در حال خراب شده است و دولت باید در این زمینه اقدام کند.»

عبدالظاهر توخی، بازرگان، گفت: «حدود یک هزار موتر مواد غذایی، میوه و تمام اجناس در گمرک دوغارون بی سرنوشت استند و هیچ یخچال و امکانات هم وجود ندارد.»

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید که به علت غیر فعال ماندن گمرک اسلام قلعه، ده ها قرارداد بخش خصوصی با کشورهای گونه گون به ارزش میلیون ها دالر بی سرنوشت مانده اند.

یونس قاضی زاده رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفت: «میلیون ها دالر در قراردادهای ما برای بارگیری از تمام دنیا به حالت تعلیق قرار گرفته است. بزرگ ترین گذرگاه افغانستان توقف پیدا کرده است و هر روز ما شاهد پرداخت دمبیرج های سرسام آور بابت توقف موترها و قراردادهای خود استیم.»

مقام های محلی هرات می گویند که فعال شدن دوباره گمرک اسلام قلعه به چند روز زمان نیاز دارد و موترهای حامل کالاهای بازرگانی در پشت مرز اسلام قلعه در خاک ایران برای یک هفته منتظر خواهند ماند.

سید وحید قتالی والی هرات گفت: «هیئت سرنوشت یک هزار و پنجصد موتر و یا بیشتر از این را که در خاک کشور همسایه است مشخص بسازد که کدام وسایط قبلا محصول خودرا پرداخته، کدام شان خالی استند و کدام شان باید محصول خودرا بپردازند. فیصله ما با کشور همسایه این است که تا احیای مجدد خدمات گمرکی و فضای بدیل برای گمرک الی یک هفته از ورود کالا و طی مراحل آن در مرز خودداری صورت بگیرد.»

بر بنیاد آمارهای تایید شده، بیش از ۹۰۰ موتر حامل کالاهای بازرگانی در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه ولایت هرات نابود شده اند. 

به گفتهء اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات صدها موتر حامل کالاهای بازرگانی از سوی باشنده گان محل غارت شده اند.

بی سرنوشتی صدها موتر حامل کالاهای بازرگانی در خاک ایران

بر بنیاد آمارها، بیش از ۹۰۰ موتر حامل کالاهای بازرگانی در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه ولایت هرات نابود شده اند. 

Thumbnail

بازرگانان در هرات می‌گویند که به علت غیر فعال ماندن گمرک اسلام قلعه صدها موتر حامل کالاهای بازرگانی شان در خاک ایران بی سرنوشت مانده اند. 

به گفتهء آنان صدها محموله میوه های تازه، مواد غذایی و مواد خام برای شهرک صنعتی در حال نابود شدن استند و خسارات زیادی به بخش خصوصی وارد شده است. 

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید که با غیر فعال ماندن گمرک اسلام قلعه، ده ها قرارداد به ارزش میلیون ها دالر با کشورهای مختلف بی سرنوشت مانده اند.

با آغاز آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه، صدها موتر حامل کالاهای بازرگانی برای نجات از شعله های قدرتمند آتش به خاک ایران انتقال داده شده اند. 

اکنون شماری از بازرگانان می گویند که اموال شان در آن سوی مرز بی سرنوشت استند و برخی از کالاها مانند میوه های تازه و مواد غذایی در حال نابود شدن استند.

محمد لطیف قناویزیان، بازرگان، گفت: «از کمپنی خود ما حدود سه صد تا چهارصد کانتینر از می خواست از مرز دو غارون وارد شود در مسیر راه گیر مانده اند. یک تعداد از این موترها باید به زودی به هرات بیایند تا در سردخانه ها تخلیه شوند و همه چیز در حال خراب شده است که یک ضربه محکمی به اقتصاد کشور ما وارد می شود.»

عبدالحمید رحمانی، بازرگان، گفت: «مواد غذایی که در مرز بی سرنوشت مانده اند در حال خراب شده است و دولت باید در این زمینه اقدام کند.»

عبدالظاهر توخی، بازرگان، گفت: «حدود یک هزار موتر مواد غذایی، میوه و تمام اجناس در گمرک دوغارون بی سرنوشت استند و هیچ یخچال و امکانات هم وجود ندارد.»

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید که به علت غیر فعال ماندن گمرک اسلام قلعه، ده ها قرارداد بخش خصوصی با کشورهای گونه گون به ارزش میلیون ها دالر بی سرنوشت مانده اند.

یونس قاضی زاده رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفت: «میلیون ها دالر در قراردادهای ما برای بارگیری از تمام دنیا به حالت تعلیق قرار گرفته است. بزرگ ترین گذرگاه افغانستان توقف پیدا کرده است و هر روز ما شاهد پرداخت دمبیرج های سرسام آور بابت توقف موترها و قراردادهای خود استیم.»

مقام های محلی هرات می گویند که فعال شدن دوباره گمرک اسلام قلعه به چند روز زمان نیاز دارد و موترهای حامل کالاهای بازرگانی در پشت مرز اسلام قلعه در خاک ایران برای یک هفته منتظر خواهند ماند.

سید وحید قتالی والی هرات گفت: «هیئت سرنوشت یک هزار و پنجصد موتر و یا بیشتر از این را که در خاک کشور همسایه است مشخص بسازد که کدام وسایط قبلا محصول خودرا پرداخته، کدام شان خالی استند و کدام شان باید محصول خودرا بپردازند. فیصله ما با کشور همسایه این است که تا احیای مجدد خدمات گمرکی و فضای بدیل برای گمرک الی یک هفته از ورود کالا و طی مراحل آن در مرز خودداری صورت بگیرد.»

بر بنیاد آمارهای تایید شده، بیش از ۹۰۰ موتر حامل کالاهای بازرگانی در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه ولایت هرات نابود شده اند. 

به گفتهء اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات صدها موتر حامل کالاهای بازرگانی از سوی باشنده گان محل غارت شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره