تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شرکت برشنا در تمویل پروژه‌هایش با مشکل روبه‌رو است

شرکت برشنا امسال ۵۰ پروژه تولید و انتقال برق را در برنامه هایش دارد که از این میان، انتقال سیم‌های برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان به کابل از مهمترین آنها است.

مسؤولان این شرکت می‌گویند که امسال برای تمویل این پروژه‌ها، تعهدات جهانی وجود دارند.

کشیدن سیم‌های برق ترکمنستان به کابل، انتقال سیم‌های برق ازولایت غزنی به کندهار و تکمیل شدن پروژه برق دوشی بامیان، ازمهمترین پروژه‌هایی اند که ا‌سال باید تکمیل شوند.

شرکت برشنا می‌گوید که این پروژه‌ها مشمول ۵۰ پروژه‌یی هستند که بیش از یک میلیارد دالر هزینه برمی‌دارند وبرای عملی شدن آنها تعهدات مالی وجود دارند.

مصطفی آریا، مشاور ارشد اقتصادی شرکت برشنا می‌گوید: "مهمترین پروژه که اکنون کار آن درجریان است انتقال برق بند کجکی به شهرهای کندهار ولشکرگاه هلمند است که ام‌سال تمام خواهند شد."

اما شماری از آگاهان بخش انرژی با درنظرداشت مشکلات مالی سال جاری شرکت برشنا می‌گویند که این شرکت قادر نخواهد بود حتا درحدود ۳۰۰ میلیون دالر صرفیه برق سالانه را به کشورهای همسایه پرداخت کند.

آنان می‌گویند که کند کاری‌ها درپروژه‌های شرکت برشنا سبب شده است که سال گذشته یک مبلغ هنگفت کمک‌ها بدون مصرف به کمک کننده‌ها برگردد.

فیض محمد ځدران کارشناس بخش انرژی می‌گوید :" شرکت برشنا سالانه سه صد میلیون دالر را باید صرفیه برق به کشورهای همسایه بپردازد و مصارف عادی این شرکت هم تنها برای حقوق تا پنج میلیون دالر می‌رسد بناء این مبلغ‌ها را نمی‌تواند این شرکت از گردآوری صرفیه برق که آنهم بسیار زیاد نیست، بپردازد."

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان با درنظرداشت ضعف مدیریت درشرکت برشنا می‌گویند که این شرکت نمی‌تواند درآمد هایش را به گونهء لازم گردآوری کند.

عظیم کبرزانی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس می‌گوید: "شرکت برشنا حتا با مدیریت ضعیفش نمی‌تواند درآمد هایش را گردآوری کند ومشکلات درپروژه‌های آن هم بسیار زیاد است."

ازسویی هم، وجود بدهی‌های چند ساله صرفیه برق بر زورمندان و شماری ازنهادهای دولتی ازچالش‌هایی اند که درچند سال اخیر راه حل بنیادی نیافته‌است.

به همین دلیل، درمسوده بودجه امسال مالی قراربود که بیش از یک میلیارد افغانی این بدهی‌ها از راه یک کود مصرفی به درآمد‌های شرکت برشنا افزود شود اما مجلس نماینده‌گان این مبلغ را از سند بودجه حذف کرده‌است.

شرکت برشنا در تمویل پروژه‌هایش با مشکل روبه‌رو است

آگاهان می‌گویند که شرکت برشنا ام‌سال قادر به پرداخت صرفیه برق به کشورهای همسایه نخواهند بود

Thumbnail

شرکت برشنا امسال ۵۰ پروژه تولید و انتقال برق را در برنامه هایش دارد که از این میان، انتقال سیم‌های برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان به کابل از مهمترین آنها است.

مسؤولان این شرکت می‌گویند که امسال برای تمویل این پروژه‌ها، تعهدات جهانی وجود دارند.

کشیدن سیم‌های برق ترکمنستان به کابل، انتقال سیم‌های برق ازولایت غزنی به کندهار و تکمیل شدن پروژه برق دوشی بامیان، ازمهمترین پروژه‌هایی اند که ا‌سال باید تکمیل شوند.

شرکت برشنا می‌گوید که این پروژه‌ها مشمول ۵۰ پروژه‌یی هستند که بیش از یک میلیارد دالر هزینه برمی‌دارند وبرای عملی شدن آنها تعهدات مالی وجود دارند.

مصطفی آریا، مشاور ارشد اقتصادی شرکت برشنا می‌گوید: "مهمترین پروژه که اکنون کار آن درجریان است انتقال برق بند کجکی به شهرهای کندهار ولشکرگاه هلمند است که ام‌سال تمام خواهند شد."

اما شماری از آگاهان بخش انرژی با درنظرداشت مشکلات مالی سال جاری شرکت برشنا می‌گویند که این شرکت قادر نخواهد بود حتا درحدود ۳۰۰ میلیون دالر صرفیه برق سالانه را به کشورهای همسایه پرداخت کند.

آنان می‌گویند که کند کاری‌ها درپروژه‌های شرکت برشنا سبب شده است که سال گذشته یک مبلغ هنگفت کمک‌ها بدون مصرف به کمک کننده‌ها برگردد.

فیض محمد ځدران کارشناس بخش انرژی می‌گوید :" شرکت برشنا سالانه سه صد میلیون دالر را باید صرفیه برق به کشورهای همسایه بپردازد و مصارف عادی این شرکت هم تنها برای حقوق تا پنج میلیون دالر می‌رسد بناء این مبلغ‌ها را نمی‌تواند این شرکت از گردآوری صرفیه برق که آنهم بسیار زیاد نیست، بپردازد."

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان با درنظرداشت ضعف مدیریت درشرکت برشنا می‌گویند که این شرکت نمی‌تواند درآمد هایش را به گونهء لازم گردآوری کند.

عظیم کبرزانی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس می‌گوید: "شرکت برشنا حتا با مدیریت ضعیفش نمی‌تواند درآمد هایش را گردآوری کند ومشکلات درپروژه‌های آن هم بسیار زیاد است."

ازسویی هم، وجود بدهی‌های چند ساله صرفیه برق بر زورمندان و شماری ازنهادهای دولتی ازچالش‌هایی اند که درچند سال اخیر راه حل بنیادی نیافته‌است.

به همین دلیل، درمسوده بودجه امسال مالی قراربود که بیش از یک میلیارد افغانی این بدهی‌ها از راه یک کود مصرفی به درآمد‌های شرکت برشنا افزود شود اما مجلس نماینده‌گان این مبلغ را از سند بودجه حذف کرده‌است.

هم‌رسانی کنید