Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شکایت‌ها از تغییر صرفیه‌های برق دو ماهه به یک ماهه

پس از تغییر صرفیه‌های برق دوماهه به یک ماه از سوی برشنا، مشترکان این شرکت با انتقاد از این روند می‌‌گویند که این کار سبب افزایش صرفیه های برق آنان نسبت به گذشته شده است.

پس از تقاضاهای مکرر مردم به یک ماهه شدن بل‌های صرفیۀ برق، سرانجام شرکت برشنا هم‌زمان با یک‌ماهه ساختن بل‌های صرفیۀ برق، معیارهای که بر بنیاد آنها صرفیۀ برق محاسبه می‌شوند را به نصف کاهش داده‌است.

در بل‌های برق دو‌ماهه، از ۱ تا ۲۰۰ کیلوات به ۲.۵ افغانی محاسبه می‌شد، اما اکنون در بل‌های برق یک‌ماهه از ۱ تا ۱۰۰ کیلوات به ۲.۵ افغانی محاسبه می‌شود.

با بالا رفتن صرفیۀ برق مشترکان از ۱۰۰ کیلوات، هر کیلوات به ۳.۷۵ افغانی محاسبه می‌شود.

تغییراتی که در شیوۀ محاسبه صرفیه‌های برق بر اساس بل‌های یک‌ماهه آمده‌است، بیشتر به کسانی که مصرف نسبتاً ثابت وکم داشته اند، زیانمند بوده‌است.

اقبال نورمل، معاون فنی شرکت برشنا می‌گوید: "نگرانی مردم این بود که در دو ماه کتگوری بالا می‌رود و اینها شامل کتگوری دوم می‌شوند. به‌خاطر اینکه از این سوء تفاهم بیرون آمده باشیم، به اساس هدایت رییس صاحب جمهور، بر اساس تحلیل مفاد و ضرر شرکت، این تصمیم را گرفتیم."

از سویی هم، شرکت برشنا در بل‌های برق یک ماهه هزینه‌های بل‌ها و مصارف خدمات بانکی را کاهش نداده‌است.

شماری از مشترکان شرکت برشنا می‌گویند که طرح یک ماهه شدن بل‌های صرفیه برق با چنین شرایط برایشان قابل قبول نیست.

قریب‌الله، یک باشندۀ کابل می‌گوید: "از وقتی که دوره‌های بل برق ماهانه شده‌است، این مشکل به‌وجود آمده‌است که در بل یک چیز است، اما در سیستم چیز دیگر."

رامین، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل اظهار داشت: "بعضی‌ها استند که ۲ هزار و ۳ هزار در یک ماه مصرف شان آمده."

مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که با یک ماهه شدن بل‌های صرفیه برق، معیارهای که بر بنیاد آن صرفیۀ برق حساب می‌شوند نیز تقسیم دو شده‌اند و آنان نمی‌توانند که در تعرفه صرفیۀ برق کاهش بیآورند.

این مسؤولان می‌پذیرند که بخشی از چالش‌ها در توزیع نخستین دور بل‌های یک‎ماهه وجود داشته‌اند.

ضیاالرحمان رحمان، مسؤول بخش خدمات مشتریان شرکت برشنا بیان کرد: "مشکلاتی که در بل‌های مشتریان به‌وجود می‌آید به‌خاطر این است که این بار نخست است که صرفیه‌ها، ماهانه شده‌اند."

مشترکان شرکت برشنا می‌گویند که توزیع ماهوار بل‌های صرفیۀ برق با شرایط پیشین، محاسبه‌یی به هدف کاهش مصرف برق از سوی برشنا بوده‌است.

اما؛ مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که اگر بل‌های برق یک‌ماهه با معیارهای پیشین محاسبه شوند، این شرکت ماهانه تا یک میلیارد افغانی زیان خواهد کرد.

شکایت‌ها از تغییر صرفیه‌های برق دو ماهه به یک ماهه

مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که اگر بل‌های برق یک‌ماههه با معیارهای پیشین محاسبه شوند، این شرکت ماهانه تا یک میلیارد افغانی زیان خواهد کرد.

Thumbnail

پس از تغییر صرفیه‌های برق دوماهه به یک ماه از سوی برشنا، مشترکان این شرکت با انتقاد از این روند می‌‌گویند که این کار سبب افزایش صرفیه های برق آنان نسبت به گذشته شده است.

پس از تقاضاهای مکرر مردم به یک ماهه شدن بل‌های صرفیۀ برق، سرانجام شرکت برشنا هم‌زمان با یک‌ماهه ساختن بل‌های صرفیۀ برق، معیارهای که بر بنیاد آنها صرفیۀ برق محاسبه می‌شوند را به نصف کاهش داده‌است.

در بل‌های برق دو‌ماهه، از ۱ تا ۲۰۰ کیلوات به ۲.۵ افغانی محاسبه می‌شد، اما اکنون در بل‌های برق یک‌ماهه از ۱ تا ۱۰۰ کیلوات به ۲.۵ افغانی محاسبه می‌شود.

با بالا رفتن صرفیۀ برق مشترکان از ۱۰۰ کیلوات، هر کیلوات به ۳.۷۵ افغانی محاسبه می‌شود.

تغییراتی که در شیوۀ محاسبه صرفیه‌های برق بر اساس بل‌های یک‌ماهه آمده‌است، بیشتر به کسانی که مصرف نسبتاً ثابت وکم داشته اند، زیانمند بوده‌است.

اقبال نورمل، معاون فنی شرکت برشنا می‌گوید: "نگرانی مردم این بود که در دو ماه کتگوری بالا می‌رود و اینها شامل کتگوری دوم می‌شوند. به‌خاطر اینکه از این سوء تفاهم بیرون آمده باشیم، به اساس هدایت رییس صاحب جمهور، بر اساس تحلیل مفاد و ضرر شرکت، این تصمیم را گرفتیم."

از سویی هم، شرکت برشنا در بل‌های برق یک ماهه هزینه‌های بل‌ها و مصارف خدمات بانکی را کاهش نداده‌است.

شماری از مشترکان شرکت برشنا می‌گویند که طرح یک ماهه شدن بل‌های صرفیه برق با چنین شرایط برایشان قابل قبول نیست.

قریب‌الله، یک باشندۀ کابل می‌گوید: "از وقتی که دوره‌های بل برق ماهانه شده‌است، این مشکل به‌وجود آمده‌است که در بل یک چیز است، اما در سیستم چیز دیگر."

رامین، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل اظهار داشت: "بعضی‌ها استند که ۲ هزار و ۳ هزار در یک ماه مصرف شان آمده."

مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که با یک ماهه شدن بل‌های صرفیه برق، معیارهای که بر بنیاد آن صرفیۀ برق حساب می‌شوند نیز تقسیم دو شده‌اند و آنان نمی‌توانند که در تعرفه صرفیۀ برق کاهش بیآورند.

این مسؤولان می‌پذیرند که بخشی از چالش‌ها در توزیع نخستین دور بل‌های یک‎ماهه وجود داشته‌اند.

ضیاالرحمان رحمان، مسؤول بخش خدمات مشتریان شرکت برشنا بیان کرد: "مشکلاتی که در بل‌های مشتریان به‌وجود می‌آید به‌خاطر این است که این بار نخست است که صرفیه‌ها، ماهانه شده‌اند."

مشترکان شرکت برشنا می‌گویند که توزیع ماهوار بل‌های صرفیۀ برق با شرایط پیشین، محاسبه‌یی به هدف کاهش مصرف برق از سوی برشنا بوده‌است.

اما؛ مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که اگر بل‌های برق یک‌ماهه با معیارهای پیشین محاسبه شوند، این شرکت ماهانه تا یک میلیارد افغانی زیان خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید