Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاهش پنجاه و هفت درصدی درآمد های روزانه گمرک های کشور

با ادامه حاکمیت طالبان بر شماری از گمرک های کشور، درآمد های گمرکی به گونه چشمگیر رو به کاهش نهاده است و روزانه به گونه میانگین بیش از ۵۷ درصد از درآمد های گمرکی  در کشور کاهش یافته است.

بربنیاد اطلاعات وزارت مالیه درآمدهای گمرکی که در ماه سرطان با کاهش چهل درصدی روبرو شد، در ماه اسد در مقایسه با ماه جواز بیش از ۵۷ درصد کاهش یافته اند .

آمارهای این وزارت نشان می‌دهند که در ماه جوزا به گونه میانگین هر روز در حدود ۲۴۶ میلیون افغانی از گمرک های کشور گرداوری میشد، اما اکنون این درآمدها به حدود ۱۰۵ میلیون افغانی کاهش یافته  اند.

جاوید صافی، عضو کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان ابراز کرد: "فکر نمی کنم سقوط گمرک ها به این اندازه درآمد های ما را کم کرده باشد. بی توجهی، سوء استفاده، فساد و رهبری ضعیف وزارت مالیه باعث شده اند که ما در بیست سال پاسین با بیشتر کسر درآمدها روبرو شویم."

وزارت مالیه از آغاز ماه سرطان و شدت گرفتن نبرد ها بدینسو از مجموع پانزده گمرک، نه گمرک را از دست داده است.

درآمدهای این وزارت که در ماه جوزا ۷.۴ میلیارد افغانی بود، در ماه سرطان به ۴.۵ میلیارد افغانی کاهش یافت و در ماه اسد انتظار می رود به حدود سه میلیارد افغانی برسد. چنانکه در هفده روز ماه اسد تنها ۱.۸ میلیارد افغانی درآمد از گمرک ها به دست آمده اند.

عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی گفت: "هنگامی که درامد های دولت کاهش یابد یقیننا روی بودجه عادی و بودجه توسعه یی اثرهای منفی را برجا خواهد گذاشت."

روشن نیست که با از دست رفتن درآمد های داخلی، مصارف گونه‌گون دولت چگونه تمویل خواهند شد.

پیش از این حکومت افغانستان به علت کاهش درآمد های ملی، کار های پروژه های توسعه یی را توقف داده است و نیز هزاران تن از کارمندانش را بیکار ساخته است.

کاهش پنجاه و هفت درصدی درآمد های روزانه گمرک های کشور

پیش از این حکومت افغانستان به علت کاهش درآمد های ملی، کار های پروژه های توسعه یی را توقف داده است و نیز هزاران تن از کارمندانش را بیکار ساخته است.

Thumbnail

با ادامه حاکمیت طالبان بر شماری از گمرک های کشور، درآمد های گمرکی به گونه چشمگیر رو به کاهش نهاده است و روزانه به گونه میانگین بیش از ۵۷ درصد از درآمد های گمرکی  در کشور کاهش یافته است.

بربنیاد اطلاعات وزارت مالیه درآمدهای گمرکی که در ماه سرطان با کاهش چهل درصدی روبرو شد، در ماه اسد در مقایسه با ماه جواز بیش از ۵۷ درصد کاهش یافته اند .

آمارهای این وزارت نشان می‌دهند که در ماه جوزا به گونه میانگین هر روز در حدود ۲۴۶ میلیون افغانی از گمرک های کشور گرداوری میشد، اما اکنون این درآمدها به حدود ۱۰۵ میلیون افغانی کاهش یافته  اند.

جاوید صافی، عضو کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان ابراز کرد: "فکر نمی کنم سقوط گمرک ها به این اندازه درآمد های ما را کم کرده باشد. بی توجهی، سوء استفاده، فساد و رهبری ضعیف وزارت مالیه باعث شده اند که ما در بیست سال پاسین با بیشتر کسر درآمدها روبرو شویم."

وزارت مالیه از آغاز ماه سرطان و شدت گرفتن نبرد ها بدینسو از مجموع پانزده گمرک، نه گمرک را از دست داده است.

درآمدهای این وزارت که در ماه جوزا ۷.۴ میلیارد افغانی بود، در ماه سرطان به ۴.۵ میلیارد افغانی کاهش یافت و در ماه اسد انتظار می رود به حدود سه میلیارد افغانی برسد. چنانکه در هفده روز ماه اسد تنها ۱.۸ میلیارد افغانی درآمد از گمرک ها به دست آمده اند.

عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی گفت: "هنگامی که درامد های دولت کاهش یابد یقیننا روی بودجه عادی و بودجه توسعه یی اثرهای منفی را برجا خواهد گذاشت."

روشن نیست که با از دست رفتن درآمد های داخلی، مصارف گونه‌گون دولت چگونه تمویل خواهند شد.

پیش از این حکومت افغانستان به علت کاهش درآمد های ملی، کار های پروژه های توسعه یی را توقف داده است و نیز هزاران تن از کارمندانش را بیکار ساخته است.

هم‌رسانی کنید