Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش درآمدهای روزانه در گمرک‌های کشور

آمارهای وزارت مالیه نشان می‌دهند که در ماه‌های پسین درآمدهای روزانۀ گمرک‌های کشور نزدیک به دو برابر شده‌اند.

وزارت مالیه می‌گوید که از آغاز سال مالی تا کنون، ۳۵ میلیارد افغانی در گمرک‌های کشور گردآوری شده‌است که در مقایسه با حدود شش ماه نخست سال گذشته، هشت میلیارد افغانی بیشتر است.

خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که در حال حاضر به‌گونۀ میانگین درآمدهای گمرکی کشور روزانه تا ۳۳۰ میلیون افغانی است، اما سه ماه پیش این درآمدها روازنه تا ۱۸۰ میلیون افغانی بود.

او در نشستی در این وزارت می‌گوید که گرداوری درآمدهای گمرکی در یکی از گمرک‌ها بیش از ده برابر افزایش یافته‌است.

او اضافه کرد: "ولایت که دو الی سه میلیون جمع‌آوری نمی‌کرد، روزی رسید که ۹۶ میلیون جمع کرد. حالا هر روز ۵۰ میلیون جمع‌آوری می‌کند."

به‌باور سرپرست وزارت مالیه، حلقۀ خبیثه‌یی مشمول کارمندان فاسد گمرک‌ها هنوز هم با شیوه‌های گونه‌گون مانع گرداوری درآمدهای واقعی می‌شوند.

او در ادامه می‌گوید: "همکارانم می‌گویند که در سیستم ریدبل، نوشابه و انرژی نیست، اما این اقلام در بازارها موجود استند. حتماً این اقلام تحت نام دیگری وارد می‌شوند. مشکل ما این است که طرف ما تجار نیست، کمیشنکاران استند."

از سویی‌هم، فدراسیون اتاق‌های افغانستان می‌گوید که مشکلات در سیاست‌های گمرکی یکی از علت‌های فساد در گمرک‌ها است.

محمداسماعیل غضنفر، رییس فدراسیون اتاق‌های افغانستان افزود: "اگر قرار باشد که در یک ولایت یا در مرکز و یا هم در یک سرحد، یک رقم تکس گرفته شود و در ولایت، سرحد یا مکان دیگری، به‌گونۀ دیگر تکس گرفته شود؛ این باعث فساد و ناهمآهنگی میان سکتور خصوصی می‌شود."

پیش از این، سرپرست وزارت مالیه در مجلس نماینده‌گان گفته بود که روزانه تا ۸ میلیون دالری درآمدهای گمرکی حیف و میل می‌شوند؛ اما او با آنکه بر افشاسازی گروه‌های دخیل در فساد در گمرک‌ها تعهد کرده بود، تا هنوز هیچ فهرستی را در این پیوند همگانی نساخته‌است.

افزایش درآمدهای روزانه در گمرک‌های کشور

سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که در حال حاضر به‌گونۀ میانگین درآمدهای گمرکی کشور روزانه تا ۳۳۰ میلیون افغانی است.

تصویر بندانگشتی

آمارهای وزارت مالیه نشان می‌دهند که در ماه‌های پسین درآمدهای روزانۀ گمرک‌های کشور نزدیک به دو برابر شده‌اند.

وزارت مالیه می‌گوید که از آغاز سال مالی تا کنون، ۳۵ میلیارد افغانی در گمرک‌های کشور گردآوری شده‌است که در مقایسه با حدود شش ماه نخست سال گذشته، هشت میلیارد افغانی بیشتر است.

خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که در حال حاضر به‌گونۀ میانگین درآمدهای گمرکی کشور روزانه تا ۳۳۰ میلیون افغانی است، اما سه ماه پیش این درآمدها روازنه تا ۱۸۰ میلیون افغانی بود.

او در نشستی در این وزارت می‌گوید که گرداوری درآمدهای گمرکی در یکی از گمرک‌ها بیش از ده برابر افزایش یافته‌است.

او اضافه کرد: "ولایت که دو الی سه میلیون جمع‌آوری نمی‌کرد، روزی رسید که ۹۶ میلیون جمع کرد. حالا هر روز ۵۰ میلیون جمع‌آوری می‌کند."

به‌باور سرپرست وزارت مالیه، حلقۀ خبیثه‌یی مشمول کارمندان فاسد گمرک‌ها هنوز هم با شیوه‌های گونه‌گون مانع گرداوری درآمدهای واقعی می‌شوند.

او در ادامه می‌گوید: "همکارانم می‌گویند که در سیستم ریدبل، نوشابه و انرژی نیست، اما این اقلام در بازارها موجود استند. حتماً این اقلام تحت نام دیگری وارد می‌شوند. مشکل ما این است که طرف ما تجار نیست، کمیشنکاران استند."

از سویی‌هم، فدراسیون اتاق‌های افغانستان می‌گوید که مشکلات در سیاست‌های گمرکی یکی از علت‌های فساد در گمرک‌ها است.

محمداسماعیل غضنفر، رییس فدراسیون اتاق‌های افغانستان افزود: "اگر قرار باشد که در یک ولایت یا در مرکز و یا هم در یک سرحد، یک رقم تکس گرفته شود و در ولایت، سرحد یا مکان دیگری، به‌گونۀ دیگر تکس گرفته شود؛ این باعث فساد و ناهمآهنگی میان سکتور خصوصی می‌شود."

پیش از این، سرپرست وزارت مالیه در مجلس نماینده‌گان گفته بود که روزانه تا ۸ میلیون دالری درآمدهای گمرکی حیف و میل می‌شوند؛ اما او با آنکه بر افشاسازی گروه‌های دخیل در فساد در گمرک‌ها تعهد کرده بود، تا هنوز هیچ فهرستی را در این پیوند همگانی نساخته‌است.

هم‌رسانی کنید