Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان و جهان در گزارش بانک جهانی

بانک جهانی می‌گوید که جنگ میان روسیه و اوکراین اثر های منفی بر بهای خواربار در جهان، به ویژه در کشور های همچون افغانستان دارد.

در گزارش تازه بانک جهانی در باره اقتصاد جهان و اوضاع افغانستان، آمده است که افغانستان در اوضاع بد اقتصادی قرار دارد و کمک‌های سازمان ملل نتوانسته اند جلو فقر را در این کشور بگیرد.

گزارش همچنان می‌گوید که درآمد سرانه شهروندان افغانستان نیز کاهش یافته است.

در بخشی از این گزارش نگاشته شده است: «اوضاع اقتصادی و اجتماعی در افغانستان با وجود کمک‌ها و پشتیبانی فزاینده جهانی که به گونه ناگهانی در آگست سال ۲۰۲۱ متوقف شد، هنوز هم وخیم بوده، اقتصاد فروپاشیده، اشتغال‌زایی و واردات بشمول غذا و انرژی نصف شده و احتمالا مصارف حکومتی از آگست ۲۰۲۱ سه تا چهار برابر کاهش یافته است.»

انس حقانی، عضو ارشد امارت اسلامی، گفت: «بر خلاف اصول اخلاقی دارایی‌های افغانستان را منجمد ساخته اند، ما تنها با فقر مبارزه نمی‌کنیم، بلکه با اقتصادی جنگی نیز مبارزه می‌کنیم.»

با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین، گزارش می‌گوید این جنگ سبب بلند رفتن بهای مواد خوراکی در جهان  شده و کشور وارداتی مانند افغانستان زیادتر آسیب پذیر شده اند.

در این گزارش، افغانستان در صدر فهرست کشور های وارداتی قرار دارد.

مسیح الله، دکاندار، گفت: «نرخ بسیار بلند است، دو تا سه برابر تغییر کرده نسبت به سال پیش.»

گزارش بانک جهانی همچنان نشان می‌دهد که پس از سقوط نظام جمهوری و عدم فعالیت بانک جهانی در افغانستان، دیده می‌شود که پس از ۲۰۲۰ آمارهای رسمی از درآمد سرانه در کشور وجود ندارد.

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری، گفت: «عوامل مختلف را با خود دارد، از قبیل کووید-نزده و نوسانات سیاسی که در افغانستان رخ داده است.»

پیش از این، اداره ملی احصاییه و معلومات گزارش داده است که تولید ناخالص داخلی کشور نزدیک به پنج میلیارد دالر کاهش یافته و درآمد سرانه افغانستان به ۳۵۰ دالر رسیده است.

بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان و جهان در گزارش بانک جهانی

با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین، گزارش می‌گوید این جنگ سبب بلند رفتن بهای مواد خوراکی در جهان شده و کشور وارداتی مانند افغانستان زیادتر آسیب دیده اند.

تصویر بندانگشتی

بانک جهانی می‌گوید که جنگ میان روسیه و اوکراین اثر های منفی بر بهای خواربار در جهان، به ویژه در کشور های همچون افغانستان دارد.

در گزارش تازه بانک جهانی در باره اقتصاد جهان و اوضاع افغانستان، آمده است که افغانستان در اوضاع بد اقتصادی قرار دارد و کمک‌های سازمان ملل نتوانسته اند جلو فقر را در این کشور بگیرد.

گزارش همچنان می‌گوید که درآمد سرانه شهروندان افغانستان نیز کاهش یافته است.

در بخشی از این گزارش نگاشته شده است: «اوضاع اقتصادی و اجتماعی در افغانستان با وجود کمک‌ها و پشتیبانی فزاینده جهانی که به گونه ناگهانی در آگست سال ۲۰۲۱ متوقف شد، هنوز هم وخیم بوده، اقتصاد فروپاشیده، اشتغال‌زایی و واردات بشمول غذا و انرژی نصف شده و احتمالا مصارف حکومتی از آگست ۲۰۲۱ سه تا چهار برابر کاهش یافته است.»

انس حقانی، عضو ارشد امارت اسلامی، گفت: «بر خلاف اصول اخلاقی دارایی‌های افغانستان را منجمد ساخته اند، ما تنها با فقر مبارزه نمی‌کنیم، بلکه با اقتصادی جنگی نیز مبارزه می‌کنیم.»

با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین، گزارش می‌گوید این جنگ سبب بلند رفتن بهای مواد خوراکی در جهان  شده و کشور وارداتی مانند افغانستان زیادتر آسیب پذیر شده اند.

در این گزارش، افغانستان در صدر فهرست کشور های وارداتی قرار دارد.

مسیح الله، دکاندار، گفت: «نرخ بسیار بلند است، دو تا سه برابر تغییر کرده نسبت به سال پیش.»

گزارش بانک جهانی همچنان نشان می‌دهد که پس از سقوط نظام جمهوری و عدم فعالیت بانک جهانی در افغانستان، دیده می‌شود که پس از ۲۰۲۰ آمارهای رسمی از درآمد سرانه در کشور وجود ندارد.

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری، گفت: «عوامل مختلف را با خود دارد، از قبیل کووید-نزده و نوسانات سیاسی که در افغانستان رخ داده است.»

پیش از این، اداره ملی احصاییه و معلومات گزارش داده است که تولید ناخالص داخلی کشور نزدیک به پنج میلیارد دالر کاهش یافته و درآمد سرانه افغانستان به ۳۵۰ دالر رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره