Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اثرهای بد اقتصادی به رسمیت شناخته نشدن حکومت ا.ا

وزارت اقتصاد می‌گوید که تاخیر در به رسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی، نه تنها اقتصاد افغانستان بل اقتصاد کشورهای منطقه را آسیب رسانده است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، می‌گوید که که این موضوع سبب شده است تا اقتصاد کشور زیان بببیند.

آقای نظری گفت: «تاخیر در به رسمیت شناختن امارت اسلامی نه تنها اقتصاد افغانستان را ضربه زده بلکه به اقتصاد منطقه نیز آسیب رسانده است.»

پیمان سخی، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان، می‌گوید: «تاخیر به رسمت شناختن امارت اسلامی از سوی جهان، سکتور خصوصی ما مشکلات زیادی با دنیا دارد در دادوستد در انتقال پولی و همچنان مردم ما نیز از این نگاه آسیب دیده است.»

در همین حال، بلال کریمی، معاون سحنگوی امارت اسلامی، تعامل جهان با امارت اسلامی را به سود همه طرف‌ها می‌داند.

معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «موضوع به رسمیت شناختن موضوعی است که نفع همه طرف‌ها است قسمی که افغانستان نیاز دارد تا با کشورهای جهان روابط دیپلوماتیک، رسمی و علنی داشته باشد کشورهای جهان نیز به نفع شان خواهد بود تا با افغانستان روابط خوب و رسمی داشته باشد.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی بازگشایی مکتب‌های دختران، ایجاد حکومت همه‌شمول، احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را کلید به رسمیت شناختن امارت اسلامی عنوان میکنند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «حکومت همه‌شمول بسازند حقوق بشر را مراعات کنند مکتب‌های دختران را بازگشایی کنند به زن‌ها آزادی بیشتر بدهند بخاطر کارشان اجازه بدهند و بلاخره کار را به اهل کار بسپارند.»

از سویی‌هم، برخی از پایتخت‌نشینان از جامعه جهانی و امارت اسلامی می‌خواهند تا درباره شرط‌های به رسمیت شناختن با هم کنار بیایند.

احمد زمان، باشنده کابل، گفت: «امارت اسلامی باید در قدم نخست مکتب‌ها را باز کند به خانم‌ها زمینه کار را فراهم کند زمینه تحصیل را فراهم کند تا همه کشورها امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد.»

شاهد، یکی دیگر از باشندگان کابل، می‌گوید: «بیشترین متضرر به رسمیت نشناختن امارت اسلامی مردم افغانستان است که متضرر شده است.»

نزدیک به پانزده ماه می‌شود که هیچ کشور امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است؛ با این حال، بیش از ده کشور در افغانستان فعالیت‌های دیپلوماتیک دارند.

اثرهای بد اقتصادی به رسمیت شناخته نشدن حکومت ا.ا

در همین حال، بلال کریمی، معاون سحنگوی امارت اسلامی، تعامل جهان با امارت اسلامی را به سود همه طرف‌ها می‌داند.

تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد می‌گوید که تاخیر در به رسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی، نه تنها اقتصاد افغانستان بل اقتصاد کشورهای منطقه را آسیب رسانده است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، می‌گوید که که این موضوع سبب شده است تا اقتصاد کشور زیان بببیند.

آقای نظری گفت: «تاخیر در به رسمیت شناختن امارت اسلامی نه تنها اقتصاد افغانستان را ضربه زده بلکه به اقتصاد منطقه نیز آسیب رسانده است.»

پیمان سخی، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان، می‌گوید: «تاخیر به رسمت شناختن امارت اسلامی از سوی جهان، سکتور خصوصی ما مشکلات زیادی با دنیا دارد در دادوستد در انتقال پولی و همچنان مردم ما نیز از این نگاه آسیب دیده است.»

در همین حال، بلال کریمی، معاون سحنگوی امارت اسلامی، تعامل جهان با امارت اسلامی را به سود همه طرف‌ها می‌داند.

معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «موضوع به رسمیت شناختن موضوعی است که نفع همه طرف‌ها است قسمی که افغانستان نیاز دارد تا با کشورهای جهان روابط دیپلوماتیک، رسمی و علنی داشته باشد کشورهای جهان نیز به نفع شان خواهد بود تا با افغانستان روابط خوب و رسمی داشته باشد.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی بازگشایی مکتب‌های دختران، ایجاد حکومت همه‌شمول، احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را کلید به رسمیت شناختن امارت اسلامی عنوان میکنند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «حکومت همه‌شمول بسازند حقوق بشر را مراعات کنند مکتب‌های دختران را بازگشایی کنند به زن‌ها آزادی بیشتر بدهند بخاطر کارشان اجازه بدهند و بلاخره کار را به اهل کار بسپارند.»

از سویی‌هم، برخی از پایتخت‌نشینان از جامعه جهانی و امارت اسلامی می‌خواهند تا درباره شرط‌های به رسمیت شناختن با هم کنار بیایند.

احمد زمان، باشنده کابل، گفت: «امارت اسلامی باید در قدم نخست مکتب‌ها را باز کند به خانم‌ها زمینه کار را فراهم کند زمینه تحصیل را فراهم کند تا همه کشورها امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد.»

شاهد، یکی دیگر از باشندگان کابل، می‌گوید: «بیشترین متضرر به رسمیت نشناختن امارت اسلامی مردم افغانستان است که متضرر شده است.»

نزدیک به پانزده ماه می‌شود که هیچ کشور امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است؛ با این حال، بیش از ده کشور در افغانستان فعالیت‌های دیپلوماتیک دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره