Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افغانستان هنوز در سازمان تجارت جهانی نماینده ندارد

مسوولان وزارت تجارت و صنایع می‌گویند ایالات متحده امریکا برای کسب عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، صد میلیون دالر در ده سال گذشته در بخش‌های گونه‌گون هزینه کرده است.

از سویی مسوولان اتاق تجارت و صنایع بین المللی افغانستان می‌گویند که با گذشت بیش از یک سال از عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی،هنوزهم کرسی افغانستان در این سازمان تهی است.

با گذشت بیش از یک سال از عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، تا کنون گروه کاری افغانستان در چارچوب سازمان تجارت جهانی به کارش آغازنکرده است.

مسوولان وزارت تجارت وصنایع کمبود ظرفیت‌های بشری را در این بخش از مشکلات اساسی می‌دانند.

محمد قربان حقجو، سرپرست معینیت تجارتی وزارت تجارت و صنایع، گفت: «مشکلات در نبود ظرفیت بشری است، اما امیدوار هستیم که هرچه زودتر ما هماهنگی‌های بیشتری را در عملی ساختن تعهدات ما در سازمان تجارت جهانی، میان نهادهای دولتی بوجود آوریم و این تعهدات عملی شوند.»

در همین حال شماری از آگاهان اقتصاد علت کم علاقه‌گی حکومت افغانستان را به سازمان تجارت جهانی، مخالفت‌ها در کار گزینش افراد در این بخش می‌دانند.

شبیر بشیری، کارشناس اقتصاد، گفت: «در سازمان تجارت جهانی دو موضوع مهم است: یکی این‌که ما چگونه به این سازمان و با کدام آماده‌گی‌ها وارد می‌شویم، و دوم این‌که، باید چی کنیم پس از الحاق به این سازمان، و با کدام زبان با همکاران جهانی و منطقه‌یی ما صبحت کنیم.»

ازسویی هم اتاق تجارت و صنایع بین المللی افغانستان می‌گوید که برای استفاده لازم از فرصت‌های موجود در سازمان تجارت جهانی، نیاز است که یک گروه کارا و فنی به این سازمان فرستاده شود.

عبدالقدیر بهمن، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع بین المللی افغانستان در این باره گفت: «با درنظرداشت پیچیده‌گی‌ها در روابط ما با کشورهای منطقه، باید ما یک گروه کاری و فنی را به این سازمان بفرستیم تا ما بتوانیم حقوق مان‌را در چارچوب برنامه‌های سازمان تجارت جهانی بدست آریم.»

افغانستان یازده سال پیش با کمک ایالات متحده امریکا کارهای نخستین را برای کسب عضویت سازمان تجارت جهانی آغازکرد.

از آن زمان تا کنون در کنارهزنیه ده‌ها میلیون دالر از سوی ایالات متحده امریکا برای عضو شدن افغانستان در این سازمان، افغانستان سالانه چهل و شش هزار دالر حق عضویت  به این سازمان نیز پرداخته است.

افغانستان هنوز در سازمان تجارت جهانی نماینده ندارد

با وجودی‌که افغانستان یک سال پیش عضویت سازمان تجارت جهانی را به دست آورد، ولی تا هنوز کسی را به عنوان نماینده افغانستان در این سازمان، معرفی نکرده است

Thumbnail

مسوولان وزارت تجارت و صنایع می‌گویند ایالات متحده امریکا برای کسب عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، صد میلیون دالر در ده سال گذشته در بخش‌های گونه‌گون هزینه کرده است.

از سویی مسوولان اتاق تجارت و صنایع بین المللی افغانستان می‌گویند که با گذشت بیش از یک سال از عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی،هنوزهم کرسی افغانستان در این سازمان تهی است.

با گذشت بیش از یک سال از عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، تا کنون گروه کاری افغانستان در چارچوب سازمان تجارت جهانی به کارش آغازنکرده است.

مسوولان وزارت تجارت وصنایع کمبود ظرفیت‌های بشری را در این بخش از مشکلات اساسی می‌دانند.

محمد قربان حقجو، سرپرست معینیت تجارتی وزارت تجارت و صنایع، گفت: «مشکلات در نبود ظرفیت بشری است، اما امیدوار هستیم که هرچه زودتر ما هماهنگی‌های بیشتری را در عملی ساختن تعهدات ما در سازمان تجارت جهانی، میان نهادهای دولتی بوجود آوریم و این تعهدات عملی شوند.»

در همین حال شماری از آگاهان اقتصاد علت کم علاقه‌گی حکومت افغانستان را به سازمان تجارت جهانی، مخالفت‌ها در کار گزینش افراد در این بخش می‌دانند.

شبیر بشیری، کارشناس اقتصاد، گفت: «در سازمان تجارت جهانی دو موضوع مهم است: یکی این‌که ما چگونه به این سازمان و با کدام آماده‌گی‌ها وارد می‌شویم، و دوم این‌که، باید چی کنیم پس از الحاق به این سازمان، و با کدام زبان با همکاران جهانی و منطقه‌یی ما صبحت کنیم.»

ازسویی هم اتاق تجارت و صنایع بین المللی افغانستان می‌گوید که برای استفاده لازم از فرصت‌های موجود در سازمان تجارت جهانی، نیاز است که یک گروه کارا و فنی به این سازمان فرستاده شود.

عبدالقدیر بهمن، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع بین المللی افغانستان در این باره گفت: «با درنظرداشت پیچیده‌گی‌ها در روابط ما با کشورهای منطقه، باید ما یک گروه کاری و فنی را به این سازمان بفرستیم تا ما بتوانیم حقوق مان‌را در چارچوب برنامه‌های سازمان تجارت جهانی بدست آریم.»

افغانستان یازده سال پیش با کمک ایالات متحده امریکا کارهای نخستین را برای کسب عضویت سازمان تجارت جهانی آغازکرد.

از آن زمان تا کنون در کنارهزنیه ده‌ها میلیون دالر از سوی ایالات متحده امریکا برای عضو شدن افغانستان در این سازمان، افغانستان سالانه چهل و شش هزار دالر حق عضویت  به این سازمان نیز پرداخته است.

هم‌رسانی کنید