تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: زیان‌های افزایش پارچاوی‌های برق در پایتخت

افزایش پارچاوی‌های برق درپایتخت زیان‌های هنگفتی را به بخش تولیدی وبازرگانی وارد ساخته است.

انجمن صنایع میگوید که درکنار مشکلات ناشی ازپارچاوی های برق درپارک های صنعتی، شرکت برشنا حاضر نیست که به کارخانه هایی که به تازه گی درپارک های صنعتی ایجاد میشوند برق بدهد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شرباز کمین زاده، رییس اتاق تجارت وصنایع معادن بحث کرده است. 

دراین برنامه گرداننده همچنان روی موارد زیر با مهمانان بحث کرده است. 

•    پرداخت نشدن صرفیه برق ازسوی زورمندان ونهاد های دولتی دربدخشان با صفی الله مسلم، عضو مجلس نماینده‌گان بدخشان
•    خرید و فروش گل های تازه در پایتخت با سید احمد،  وارد کننده گل تازه و سید ذبیح الله، فروشنده گل تازه
•    آغاز کار ساخت بخش پایانی جاده کارته آریانا-کارته سخی با  نجیب الکوزی، رییس ناحیه دوم شهرکابل
•    معرفی شدن شرکت حقوقی کاکر به عنوان بهترین شرکت خدماتی حقوقی ومشورتی از سوی یک نهاد ارزیابی کننده شرکت های حقوقی درجهان با سلیم الکوزی، رییس توسعه تجارت شرکت حقوقی ومشورتی کاکر

بازار: زیان‌های افزایش پارچاوی‌های برق در پایتخت

شماری ازکارخانه داران وعده های حکومت را برای فراهم ساختن برق لازم دربخش تولیدی غیر حقیقی میدانند.

Thumbnail

افزایش پارچاوی‌های برق درپایتخت زیان‌های هنگفتی را به بخش تولیدی وبازرگانی وارد ساخته است.

انجمن صنایع میگوید که درکنار مشکلات ناشی ازپارچاوی های برق درپارک های صنعتی، شرکت برشنا حاضر نیست که به کارخانه هایی که به تازه گی درپارک های صنعتی ایجاد میشوند برق بدهد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شرباز کمین زاده، رییس اتاق تجارت وصنایع معادن بحث کرده است. 

دراین برنامه گرداننده همچنان روی موارد زیر با مهمانان بحث کرده است. 

•    پرداخت نشدن صرفیه برق ازسوی زورمندان ونهاد های دولتی دربدخشان با صفی الله مسلم، عضو مجلس نماینده‌گان بدخشان
•    خرید و فروش گل های تازه در پایتخت با سید احمد،  وارد کننده گل تازه و سید ذبیح الله، فروشنده گل تازه
•    آغاز کار ساخت بخش پایانی جاده کارته آریانا-کارته سخی با  نجیب الکوزی، رییس ناحیه دوم شهرکابل
•    معرفی شدن شرکت حقوقی کاکر به عنوان بهترین شرکت خدماتی حقوقی ومشورتی از سوی یک نهاد ارزیابی کننده شرکت های حقوقی درجهان با سلیم الکوزی، رییس توسعه تجارت شرکت حقوقی ومشورتی کاکر

هم‌رسانی کنید