Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بخشی از خدمات پُستی ریاست افغان پُست برقی شد

مسؤولان ریاست افغان پُست، می‌گویند که بخشی از خدمات پُستی این نهاد برقی شده‌است و قرار است پس از این، خدمات پُستی به‌گونۀ معیاری در کشور عرضه شود.

به گفتۀ این مسؤولان، دفتر مرکزی ریاست افغان پُست و شماری از پُسته‌خانه‌های آن در شهر کابل با شبکۀ فایبر نوری پیوند شده‌اند و شهروندان کشور اکنون می‌توانند بخش زیادی از روندهای اداری را بگونۀ آنلاین از طریق صفحۀ انترنتی افغان پُست به پیش ببرند.

شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که در گام بعدی با پیوند دادن پُسته‌خانه‌های ولایتی به شبکۀ فایبر نوری، عرضۀ خدمات پستی در ولایت‌ها نیز معیاری خواهد شد.

آریوبی افزود: «پس از این، شهروندان کشور می‌توانند پُست‌ها یا مراسله‌های شان را بگونۀ آنلاین دنبال کند. یک شماره مشخص برای شان داده می‌شود که به کمک آن می‌توانند پیشرفت کارهای پُست شان را دنبال کنند.»

این پیشرفت در ریاست افغان پُست، بخش نخست پروژۀ توسعه و عصری سازی افغان پست است که نزدیک به یک سال زمان و بیش از نُه‌صد هزار دالر هزینه برده‌است.

احمد وحید ویس، رییس افغان پُست بیان داشت: «پُسته‌خانۀ مرکزی وزارت مخابرات و تکنالوژِی معلوماتی و اکثر پُسته‌خانه‌های شهر کابل بربنیاد معیارهای پُستی عصری سازی شده‌اند و با شبکه فایبر نوری پیوند شده‌اند.»

پس از این، هیچ‌پولی بگونۀ نقد از مشتریان گرفته نخواهد شد و با آغاز روندهای برقی کارهای اداری، کاغذ پرانی‌ها نیز از میان خواهند رفت.

عرضه خدمات مالی همچون حواله‌های پولی از طریق پُست و ایجاد یک اپلیکیشن افغان پُست در تیلفون‌های همراه از برنامه‌هایی اند که قرار است در مرحلۀ دوم پروژۀ توسعه و عصری‌سازی خدمات افغان پُست تا پایان امسال عملی شوند.
 

بخشی از خدمات پُستی ریاست افغان پُست برقی شد

این پیشرفت در ریاست افغان پُست، بخش نخست پروژۀ توسعه و عصری سازی افغان پست است که نزدیک به یک سال زمان و بیش از نُه‌صد هزار دالر هزینه برده‌است.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان ریاست افغان پُست، می‌گویند که بخشی از خدمات پُستی این نهاد برقی شده‌است و قرار است پس از این، خدمات پُستی به‌گونۀ معیاری در کشور عرضه شود.

به گفتۀ این مسؤولان، دفتر مرکزی ریاست افغان پُست و شماری از پُسته‌خانه‌های آن در شهر کابل با شبکۀ فایبر نوری پیوند شده‌اند و شهروندان کشور اکنون می‌توانند بخش زیادی از روندهای اداری را بگونۀ آنلاین از طریق صفحۀ انترنتی افغان پُست به پیش ببرند.

شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که در گام بعدی با پیوند دادن پُسته‌خانه‌های ولایتی به شبکۀ فایبر نوری، عرضۀ خدمات پستی در ولایت‌ها نیز معیاری خواهد شد.

آریوبی افزود: «پس از این، شهروندان کشور می‌توانند پُست‌ها یا مراسله‌های شان را بگونۀ آنلاین دنبال کند. یک شماره مشخص برای شان داده می‌شود که به کمک آن می‌توانند پیشرفت کارهای پُست شان را دنبال کنند.»

این پیشرفت در ریاست افغان پُست، بخش نخست پروژۀ توسعه و عصری سازی افغان پست است که نزدیک به یک سال زمان و بیش از نُه‌صد هزار دالر هزینه برده‌است.

احمد وحید ویس، رییس افغان پُست بیان داشت: «پُسته‌خانۀ مرکزی وزارت مخابرات و تکنالوژِی معلوماتی و اکثر پُسته‌خانه‌های شهر کابل بربنیاد معیارهای پُستی عصری سازی شده‌اند و با شبکه فایبر نوری پیوند شده‌اند.»

پس از این، هیچ‌پولی بگونۀ نقد از مشتریان گرفته نخواهد شد و با آغاز روندهای برقی کارهای اداری، کاغذ پرانی‌ها نیز از میان خواهند رفت.

عرضه خدمات مالی همچون حواله‌های پولی از طریق پُست و ایجاد یک اپلیکیشن افغان پُست در تیلفون‌های همراه از برنامه‌هایی اند که قرار است در مرحلۀ دوم پروژۀ توسعه و عصری‌سازی خدمات افغان پُست تا پایان امسال عملی شوند.
 

هم‌رسانی کنید