Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برگزاری نخستین نشست بازرگانی افغانستان و مالیزیا

نخستین نشست بازرگانی میان افغانستان و مالیزیا این هفته به هدف معرفی تولیدات داخلی و حل مشکلات بازرگانان در مالیزیا برگزار شد.

اتاق تجارت وصنایع با اشاره به اهمیت این نشست گفته است که در این نشست تفاهمنامه‌یی به منظور صادرات افغانستان به مالیزیا امضاء شده است و نیز روی سرمایه گذاری های مشترک افغانستان و مالیزیا گفتگو شده است.

درهمین حال وزارت تجارت و صنایع میگوید که بازرگانان در گرفتن ویزای مالیزیا با مشکلات جدی رو به رو استند و  باید به این مشکل رسیده گی شود.

افغانستان سالانه به ارزش پنج میلیون دالر از مالیزیا مواد خوراکی , وسایل برقی و ماشین آلات واردمی کند و اما صادرات افغانستان به این کشور اندک گفته میشود .

 اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که به منظور افزایش صادرات افغانستان به مالیزیا و نیز گسترش روابط بازرگانی میان هر دوکشور نخستین نشست بازرگانی افغانستان و مالیزیا در این کشور برگزار شد و نیز تولیدات داخلی در این کشور به نمایش گذاشته شده است .

صیام پسرلی، سخن‌گوی اتاق تجارت وصنایع گفت:"یک تفاهم نامه یی نیز میان اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اتاق تجارت و صنایع مالیزیا به امضاء رسید به کمک این تفاهم نامه می توانیم واردات و صادرات خود را به این کشور توسعه بدهیم و هم چنان در بخش سرمایه گذاری های مشترک با هم کار کنیم."

درهمین حال وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که در نخستین نشست بازرگانی افغانستان و مالیزیا برای حل مشکلات بازرگانان افغان در این این کشور گفتگو شده است و در حال حاضر بازرگانان در گرفتن ویزه های  مالیزیا با چالش های جدی رو به رو استند.

سید یحی اخلاقی  رییس ترانزیت وزارت تجارت و صنایع گفته است:"دسترسی تجار ما به ویزه مالیزیا کار آسانی نیست و یکی از مشکلات است که تجار ما دارد. مالیزیا در افغانستان سفارت ندارد ولی ما در مالیزیا سفارت داریم. تجار برای گرفتن ویزه مالیزیا مجبور استند به دیگر کشور ها مراجعه بکنند."

به گفته وزارت تجارت و صنایع قرار است هیئتی از مالیزیا برای بررسی ظرفیت های موجود در کشور برای سرمایه گذاری های مشترک به افغانستان بیاید .

ازسویی اتاق تجارت و صنایع میگوید که میکوشند سنگ های گرانبها و نیمه گرانبها به مالیزیا صادر کنند تا زیرا این سنگ ها در این کشور بازار خوبی دارند .

برگزاری نخستین نشست بازرگانی افغانستان و مالیزیا

افغانستان سالانه به ارزش پنج میلیون دالر از مالیزیا مواد خوراکی , وسایل برقی و ماشین آلات واردمی کند و اما صادرات افغانستان به این کشور اندک گفته میشود .

Thumbnail

نخستین نشست بازرگانی میان افغانستان و مالیزیا این هفته به هدف معرفی تولیدات داخلی و حل مشکلات بازرگانان در مالیزیا برگزار شد.

اتاق تجارت وصنایع با اشاره به اهمیت این نشست گفته است که در این نشست تفاهمنامه‌یی به منظور صادرات افغانستان به مالیزیا امضاء شده است و نیز روی سرمایه گذاری های مشترک افغانستان و مالیزیا گفتگو شده است.

درهمین حال وزارت تجارت و صنایع میگوید که بازرگانان در گرفتن ویزای مالیزیا با مشکلات جدی رو به رو استند و  باید به این مشکل رسیده گی شود.

افغانستان سالانه به ارزش پنج میلیون دالر از مالیزیا مواد خوراکی , وسایل برقی و ماشین آلات واردمی کند و اما صادرات افغانستان به این کشور اندک گفته میشود .

 اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که به منظور افزایش صادرات افغانستان به مالیزیا و نیز گسترش روابط بازرگانی میان هر دوکشور نخستین نشست بازرگانی افغانستان و مالیزیا در این کشور برگزار شد و نیز تولیدات داخلی در این کشور به نمایش گذاشته شده است .

صیام پسرلی، سخن‌گوی اتاق تجارت وصنایع گفت:"یک تفاهم نامه یی نیز میان اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اتاق تجارت و صنایع مالیزیا به امضاء رسید به کمک این تفاهم نامه می توانیم واردات و صادرات خود را به این کشور توسعه بدهیم و هم چنان در بخش سرمایه گذاری های مشترک با هم کار کنیم."

درهمین حال وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که در نخستین نشست بازرگانی افغانستان و مالیزیا برای حل مشکلات بازرگانان افغان در این این کشور گفتگو شده است و در حال حاضر بازرگانان در گرفتن ویزه های  مالیزیا با چالش های جدی رو به رو استند.

سید یحی اخلاقی  رییس ترانزیت وزارت تجارت و صنایع گفته است:"دسترسی تجار ما به ویزه مالیزیا کار آسانی نیست و یکی از مشکلات است که تجار ما دارد. مالیزیا در افغانستان سفارت ندارد ولی ما در مالیزیا سفارت داریم. تجار برای گرفتن ویزه مالیزیا مجبور استند به دیگر کشور ها مراجعه بکنند."

به گفته وزارت تجارت و صنایع قرار است هیئتی از مالیزیا برای بررسی ظرفیت های موجود در کشور برای سرمایه گذاری های مشترک به افغانستان بیاید .

ازسویی اتاق تجارت و صنایع میگوید که میکوشند سنگ های گرانبها و نیمه گرانبها به مالیزیا صادر کنند تا زیرا این سنگ ها در این کشور بازار خوبی دارند .

هم‌رسانی کنید