تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بهره برداری از یک آزمایشگاه تشخیص آفت‌های نباتی در کندهار

یک آزمایشگاه بزرگ تشخیص ومداوای آفت‌های نباتی درولایت کندهار به بهره برداری سپرده شد.

این آزمایشگاه که با کمک بخش خصوصی ساخته شده است نخستین آزمایشگاه تشخیص آفت‌های نباتی درولایت کندهار گفته شده است.

درهمین حال شماری ازکشاورزان درولایت کندهار با استقبال ازساخته شدن این آزمایشگاه می‌گویند که تا کنون به علت نبود تشخیص درست آفت‌های نباتی دراین ولایت با چالش‌های بزرگی روبروبوده اند.

با آنکه کندهاراز ولایت های کشاورزی کشوراست، اما تا کنون آزمایشگاه معیاری تشخیص آفت‌های نباتی دراین ولایت وجود نداشته است.

سمیع الله نوری، مسوول آزمایشگاه تشخیص بیماری‌ها وآفت‌های نباتی درکندهار گفت:" زمانی که آزمایشگاه نباشد من حیران هستم که تا امروز زراعت دراین ولایت چگونه پیش رفته است.  

محمدالله آمر، ترویج ریاست زراعت وآبیاری کندهار گفت:" برای تمام دهاقین یک خبر خوش است و برای افزایش حاصلات شان یک دست آورد خوب است." 

شماری ازکشاورزان می‌گویند که به همین ساخته شدن آزمایشگاه تشخیص آفت‌ها وبیماری‌های نباتی درکندهار مشکلات آنان را دراین بخش حل خواهند ساخت.

عبدالواسع، مسوول اتحادیه کشاورزان در ولایت کندهار گفت:" بودن یک آزمایش گاه در تشخیص ضرر یک ضرورت جدی است. زمانی که دهقان ما تصمیم بر ایجاد یک باغ میگیرد وی نمیداند که آیا دراین زمین این باغ حاصل میدهد یا خیر."   
 
محمد کریم، کشاورزدر ولایت کندهار گفت:" حتی به پاکستان بخاطر مشکلات زراعتی ما رفتین و دوا آوردیم، اما باز هم هیچ تاثیری نداشته است." 

کندهار ازولایت های مهم کشاورزی کشوراست که به گفته مسوولان ریاست کشاورزی این ولایت درحدود نود درصد باشنده گان آن به کشت وکارمصروف اند.

بهره برداری از یک آزمایشگاه تشخیص آفت‌های نباتی در کندهار

این آزمایشگاه که با کمک بخش خصوصی ساخته شده است نخستین آزمایشگاه تشخیص آفت‌های نباتی درولایت کندهار گفته شده است.

Thumbnail

یک آزمایشگاه بزرگ تشخیص ومداوای آفت‌های نباتی درولایت کندهار به بهره برداری سپرده شد.

این آزمایشگاه که با کمک بخش خصوصی ساخته شده است نخستین آزمایشگاه تشخیص آفت‌های نباتی درولایت کندهار گفته شده است.

درهمین حال شماری ازکشاورزان درولایت کندهار با استقبال ازساخته شدن این آزمایشگاه می‌گویند که تا کنون به علت نبود تشخیص درست آفت‌های نباتی دراین ولایت با چالش‌های بزرگی روبروبوده اند.

با آنکه کندهاراز ولایت های کشاورزی کشوراست، اما تا کنون آزمایشگاه معیاری تشخیص آفت‌های نباتی دراین ولایت وجود نداشته است.

سمیع الله نوری، مسوول آزمایشگاه تشخیص بیماری‌ها وآفت‌های نباتی درکندهار گفت:" زمانی که آزمایشگاه نباشد من حیران هستم که تا امروز زراعت دراین ولایت چگونه پیش رفته است.  

محمدالله آمر، ترویج ریاست زراعت وآبیاری کندهار گفت:" برای تمام دهاقین یک خبر خوش است و برای افزایش حاصلات شان یک دست آورد خوب است." 

شماری ازکشاورزان می‌گویند که به همین ساخته شدن آزمایشگاه تشخیص آفت‌ها وبیماری‌های نباتی درکندهار مشکلات آنان را دراین بخش حل خواهند ساخت.

عبدالواسع، مسوول اتحادیه کشاورزان در ولایت کندهار گفت:" بودن یک آزمایش گاه در تشخیص ضرر یک ضرورت جدی است. زمانی که دهقان ما تصمیم بر ایجاد یک باغ میگیرد وی نمیداند که آیا دراین زمین این باغ حاصل میدهد یا خیر."   
 
محمد کریم، کشاورزدر ولایت کندهار گفت:" حتی به پاکستان بخاطر مشکلات زراعتی ما رفتین و دوا آوردیم، اما باز هم هیچ تاثیری نداشته است." 

کندهار ازولایت های مهم کشاورزی کشوراست که به گفته مسوولان ریاست کشاورزی این ولایت درحدود نود درصد باشنده گان آن به کشت وکارمصروف اند.

هم‌رسانی کنید