Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جاپان بیش از سه میلیون دالر به افغانستان کمک می‌‌کند

بربنیاد یک موافقت‌نامه میان وزارت خارجه و سفارت جاپان در کابل جاپان سه میلیون و شش‌ صد هزار دالر به پروژه‌های گونه‌گون در افغانستان کمک بلاعوض می‌کند.

معین سیاسی وزارت امور خارجه با توجه نقش سازنده جاپان در بازسازی افغانستان می‌گوید که از بسته تازه کمک‌های این کشور در بخش‌های زیربنایی، آموزش و روند تدارکات در کشور هزینه خواهند شد.

حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، گفت: «از این کمک جاپان در بخش تدارکات، پروژه‌های زیربنایی انکشاف دهات و معارف به مصرف می‌رسد و جاپان در چارچوب کمک‌های غیر پروژه‌یی، کمک‌های زیادی به افغانستان کرده است.»

درهمین حال سفیر جاپان در کابل برهزینه شفاف کمک‌های این کشور در افغانستان تأکید دارد.

میتسوجی سوزوکا، سفیر جاپان در کابل، گفت: «من امیدوارم که حکومت افغانستان از کمک‌های جاپان به بهترین شیوه کار بگیرد تا ظرفیت‌های لازم ایجاد و تاثیرات این کمک‌ها در بخش توسعه‌یی چشمگیری باشند. ما کمک‌های مان را به مردم افغانستان ادامه خواهیم داد تا جامعه‌یی با ثبات و موفق بسازند.»

به گفته وزارت امور خارجه، جاپان در چند سال گذشته برای بیش از چهار هزار تن از کارمندان دولت زمینه آموزش و ارتقای ظرفیت را فراهم ساخته است و نیز هفت صد و پنجاه بورس‌های تحصیلی را برای دانشجویان داده است.

آنان می‌گویند که جاپان در پانزده سال گذشته شش میلیارد و چهار صد میلیون دالر در بخش‌های گوناگون به افغانستان کمک کرده است.

جاپان بیش از سه میلیون دالر به افغانستان کمک می‌‌کند

معین سیاسی وزارت امور خارجه با توجه نقش سازنده جاپان در بازسازی افغانستان می‌گوید که از بسته تازه کمک‌های این کشور در بخش‌های زیربنایی، آموزش و روند تدارکات در کشور هزینه خواهند شد

Thumbnail

بربنیاد یک موافقت‌نامه میان وزارت خارجه و سفارت جاپان در کابل جاپان سه میلیون و شش‌ صد هزار دالر به پروژه‌های گونه‌گون در افغانستان کمک بلاعوض می‌کند.

معین سیاسی وزارت امور خارجه با توجه نقش سازنده جاپان در بازسازی افغانستان می‌گوید که از بسته تازه کمک‌های این کشور در بخش‌های زیربنایی، آموزش و روند تدارکات در کشور هزینه خواهند شد.

حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، گفت: «از این کمک جاپان در بخش تدارکات، پروژه‌های زیربنایی انکشاف دهات و معارف به مصرف می‌رسد و جاپان در چارچوب کمک‌های غیر پروژه‌یی، کمک‌های زیادی به افغانستان کرده است.»

درهمین حال سفیر جاپان در کابل برهزینه شفاف کمک‌های این کشور در افغانستان تأکید دارد.

میتسوجی سوزوکا، سفیر جاپان در کابل، گفت: «من امیدوارم که حکومت افغانستان از کمک‌های جاپان به بهترین شیوه کار بگیرد تا ظرفیت‌های لازم ایجاد و تاثیرات این کمک‌ها در بخش توسعه‌یی چشمگیری باشند. ما کمک‌های مان را به مردم افغانستان ادامه خواهیم داد تا جامعه‌یی با ثبات و موفق بسازند.»

به گفته وزارت امور خارجه، جاپان در چند سال گذشته برای بیش از چهار هزار تن از کارمندان دولت زمینه آموزش و ارتقای ظرفیت را فراهم ساخته است و نیز هفت صد و پنجاه بورس‌های تحصیلی را برای دانشجویان داده است.

آنان می‌گویند که جاپان در پانزده سال گذشته شش میلیارد و چهار صد میلیون دالر در بخش‌های گوناگون به افغانستان کمک کرده است.

هم‌رسانی کنید