Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست بازرگانان؛ بازشدن راه‌های پاکستان به روی صادرات افغانستان

شماری ازبازرگانان میوه های تازه هشدارمیدهند که اگر حکومت راه های پاکستان را بروی صادرات کشور بازنکند، مالیات شان را نخواهند پرداخت ودست به مخالفت های قانونی دربرابرحکومت  خواهند زد.

این بازرگانان درنشستی با معاون سفارت امریکا درکابل ، میگویندکه پاکستان راه های صادراتی اش را بروی میوه های افغانستان بسته است وآنان با شکایت های مکرر به حکومت تا کنون هیچ اقدامی دراین بخش نشده است.

این بازرگانان حکومت افغانستان را درحل مشکلات شان با پاکستان ناتوان میدانند.

این بازرگانان میوه های خشک ، سبزی ها ومیوه های تازه هستند که به گفته شان پس نا امید شدن ازدرِحکومت، ناگذیرشده اند برای بازشدن راه های پاکستان بروی صادرات کشو، شکایت هایشان را به سفارت امریکا برسانند.

شماری ازبازرگانان کندهار دراین میان میگویند که به خواست حکومت ازکشت کوکناردست کشیدند وبجای آن باغ های میوه شاندند اما اکنون میوه هایشان مصارف کشت را بدست نمیدهد.

سردارمحمد رییس اتحادیه بازرگانان میوه ها وسبزی های تازه کندهار گفت: «اقتصاد ما به صفر رسیده است. حکومت توجهی نمی کند. ما چی کار کنیم.»

عبدالاحد رییس اتحایده بازرگانان میوه های خشک درولایت کندهار گفت: «برای ما درافغانستان نزدیک به سی تا چهل هزار تن مواد کهنه مانده است که از فصل پیشین است.»

سید یاقوت شاه بازرگان گفت: «بعد از این حکومت می داند و این مشکل. ما مالیات نخواهیم پرداخت و نه گمرکات و اسناد آن را تکمیل می کنیم. ما را بگذارد با پاکستان، هرکاری که کردیم.»

این بازرگانان میگویند که سال گذشته هم بخشی ازمیوه هایشان به علت مشکلات صادرات با پاکستان فاسد شده اند.

عبدالحفیظ رحمانی بازرگان میوه خشک گفت: «اگر این ها چاره ما نشد تمام تاجرها جمع می شویم می رویم به مرز تورخم همانجا خود را زیر تایر موتر می کنیم که دیگر هیچ صادرات پاکستان هم نیاید داخل افغانستان. همین قدر از توان تاجر است.»

درهمین حال اتاق تجارت وسرمایه گذاری میگوید که مسوولان سفارت امریکا درکابل برای حل مشکلات بازرگانان افغان وعده کرده است.

سید زمان هاشمی  رییس هیئت عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری گفت: «این ها هم موضوعات را با سفارت پاکستان در کابل با سفارت ایالات متحده امریکا در اسلام آباد صحبت دارند تا بتوانند زمینه را برای این باز بکنند که مرز پاکستان به روی صادرات افغانستان باز شود.»

ازسویی هم دراین نشست معاون سفارت ایالات متحده امریکا درکابل برای زمینه سازی توسعه صادرات کشورازراه چابهار نیزتأکید کرد.

وی میگوید که دراین بخش روی یک نقشه راه کارمیشود.

خواست بازرگانان؛ بازشدن راه‌های پاکستان به روی صادرات افغانستان

این بازرگانان می گویند که با شکایت های مکرر به حکومت تاکنون هیچ اقدامی دراین بخش نشده است.

Thumbnail

شماری ازبازرگانان میوه های تازه هشدارمیدهند که اگر حکومت راه های پاکستان را بروی صادرات کشور بازنکند، مالیات شان را نخواهند پرداخت ودست به مخالفت های قانونی دربرابرحکومت  خواهند زد.

این بازرگانان درنشستی با معاون سفارت امریکا درکابل ، میگویندکه پاکستان راه های صادراتی اش را بروی میوه های افغانستان بسته است وآنان با شکایت های مکرر به حکومت تا کنون هیچ اقدامی دراین بخش نشده است.

این بازرگانان حکومت افغانستان را درحل مشکلات شان با پاکستان ناتوان میدانند.

این بازرگانان میوه های خشک ، سبزی ها ومیوه های تازه هستند که به گفته شان پس نا امید شدن ازدرِحکومت، ناگذیرشده اند برای بازشدن راه های پاکستان بروی صادرات کشو، شکایت هایشان را به سفارت امریکا برسانند.

شماری ازبازرگانان کندهار دراین میان میگویند که به خواست حکومت ازکشت کوکناردست کشیدند وبجای آن باغ های میوه شاندند اما اکنون میوه هایشان مصارف کشت را بدست نمیدهد.

سردارمحمد رییس اتحادیه بازرگانان میوه ها وسبزی های تازه کندهار گفت: «اقتصاد ما به صفر رسیده است. حکومت توجهی نمی کند. ما چی کار کنیم.»

عبدالاحد رییس اتحایده بازرگانان میوه های خشک درولایت کندهار گفت: «برای ما درافغانستان نزدیک به سی تا چهل هزار تن مواد کهنه مانده است که از فصل پیشین است.»

سید یاقوت شاه بازرگان گفت: «بعد از این حکومت می داند و این مشکل. ما مالیات نخواهیم پرداخت و نه گمرکات و اسناد آن را تکمیل می کنیم. ما را بگذارد با پاکستان، هرکاری که کردیم.»

این بازرگانان میگویند که سال گذشته هم بخشی ازمیوه هایشان به علت مشکلات صادرات با پاکستان فاسد شده اند.

عبدالحفیظ رحمانی بازرگان میوه خشک گفت: «اگر این ها چاره ما نشد تمام تاجرها جمع می شویم می رویم به مرز تورخم همانجا خود را زیر تایر موتر می کنیم که دیگر هیچ صادرات پاکستان هم نیاید داخل افغانستان. همین قدر از توان تاجر است.»

درهمین حال اتاق تجارت وسرمایه گذاری میگوید که مسوولان سفارت امریکا درکابل برای حل مشکلات بازرگانان افغان وعده کرده است.

سید زمان هاشمی  رییس هیئت عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری گفت: «این ها هم موضوعات را با سفارت پاکستان در کابل با سفارت ایالات متحده امریکا در اسلام آباد صحبت دارند تا بتوانند زمینه را برای این باز بکنند که مرز پاکستان به روی صادرات افغانستان باز شود.»

ازسویی هم دراین نشست معاون سفارت ایالات متحده امریکا درکابل برای زمینه سازی توسعه صادرات کشورازراه چابهار نیزتأکید کرد.

وی میگوید که دراین بخش روی یک نقشه راه کارمیشود.

هم‌رسانی کنید