تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

قرار است دونیرو‌گاه برق خورشیدی در کشور به بهره‌برداری سپرده شوند

مسؤولان شرک برشنا، می‌گویند که قراراست تا دوماه دیگر، دو نیروگاۀ بزرگ برق خورشیدی دیگر در کندهار و کابل به بهره برداری سپرده شوند.

این مسؤولان می‌افزایند که پروژۀ تولید برق خورشیدی با ظرفیت ده میگاوات برق در کندهار آمادۀ بهره‌برداری است و کار برای تکمیل شدن پروژۀ بیست میگاوات برق خورشیدی در نغلو نیز در جریان است.

وحید الله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا گفت: «گذشته از این پروژه‌ها، هستند شماری از پروژه‌های دیگر در بخش نیروگاۀ تولید برق خورشیدی در کشور که در مراحل گوناگون هستند و با عملی شدن آن‌ها در آینده‌ها سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش بیشتر خواهد شد.»

این در حالی است که هفتۀ پیش، در سفر رییس‌جمهور به کندهار، بزرگترین دستگاه‌های تولید برق خورشیدی در این ولایت با ظرفیت سی میگاوات به بهره‌برداری سپرده شد.

کارشناسان بخش تولید انرژی خورشیدی در پایتخت، بکار گیری از فرصت‌های بزرگ تولید برق خورشیدی را در افغانستان برای فراهم شدن انرژی دوامدار و با ثبات در کشور مهم می‌دانند.

سلیمان چلیو، مسؤول شرکت تولید برق خورشیدی ۷۷ درهلمند در این باره بیان داشت: «در افغانستان آفتاب فراوان وجود دارد و این کشور فرصت‌های فراوانی در بخش تولید نیروی برق دارد.»

تاکنون چهار پروژۀ بزرگ تولید برق خورشیدی - در بامیان با ظرفیت یک میگاوات، در هرات با ظرفیت دو میگاوات و در کندهار دو پروژه هر یک با ظرفیت پانزده میگاوات - در کشور عملی شده‌اند.

بازرگانی

قرار است دونیرو‌گاه برق خورشیدی در کشور به بهره‌برداری سپرده شوند

این در حالی است که هفتۀ پیش، در سفر رییس‌جمهور به کندهار، بزرگترین دستگاه‌های تولید برق خورشیدی در این ولایت با ظرفیت سی میگاوات به بهره‌برداری سپرده شد.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان شرک برشنا، می‌گویند که قراراست تا دوماه دیگر، دو نیروگاۀ بزرگ برق خورشیدی دیگر در کندهار و کابل به بهره برداری سپرده شوند.

این مسؤولان می‌افزایند که پروژۀ تولید برق خورشیدی با ظرفیت ده میگاوات برق در کندهار آمادۀ بهره‌برداری است و کار برای تکمیل شدن پروژۀ بیست میگاوات برق خورشیدی در نغلو نیز در جریان است.

وحید الله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا گفت: «گذشته از این پروژه‌ها، هستند شماری از پروژه‌های دیگر در بخش نیروگاۀ تولید برق خورشیدی در کشور که در مراحل گوناگون هستند و با عملی شدن آن‌ها در آینده‌ها سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش بیشتر خواهد شد.»

این در حالی است که هفتۀ پیش، در سفر رییس‌جمهور به کندهار، بزرگترین دستگاه‌های تولید برق خورشیدی در این ولایت با ظرفیت سی میگاوات به بهره‌برداری سپرده شد.

کارشناسان بخش تولید انرژی خورشیدی در پایتخت، بکار گیری از فرصت‌های بزرگ تولید برق خورشیدی را در افغانستان برای فراهم شدن انرژی دوامدار و با ثبات در کشور مهم می‌دانند.

سلیمان چلیو، مسؤول شرکت تولید برق خورشیدی ۷۷ درهلمند در این باره بیان داشت: «در افغانستان آفتاب فراوان وجود دارد و این کشور فرصت‌های فراوانی در بخش تولید نیروی برق دارد.»

تاکنون چهار پروژۀ بزرگ تولید برق خورشیدی - در بامیان با ظرفیت یک میگاوات، در هرات با ظرفیت دو میگاوات و در کندهار دو پروژه هر یک با ظرفیت پانزده میگاوات - در کشور عملی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید