تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

لوله گاز «تاپی» تا سه ماه دیگر به خاک افغانستان می‎‏رسد

وزارت معادون و پطرولیم می‎گوید که قرار است تا کمتر از سه ماه دیگر یعنی تا ماه جنوری سال آینده میلادی، لوله گاز ترکمنستان در چهارچوب پروژۀ «تاپی» به هرات برسد.

عبدالقدیر مصطفی، سخن‎گوی وزارت معادن و پترولیم تأکید می ورزد که کارهای این پروژه در افغانستان، بربنیاد زمان بندی و نقشه راه به پیش می‎رود.

وی می افزاید که کارهای نخستین برای راه اندازی این پروژه در افغانستان آغاز شده اند.

سخن‎گوی وزارت معادن و پترولیم در این باره گفت: «هنگامی که این پایپ لاین به مرز هرات می رسد، افغانستان در چند موارد مهم کارهایش را آغاز می کند. نخست بررسی های فنی، زمینی و هوایی را انجام می دهد و مهم تر این که باید مسیری که پایپ لاین از آن می گذرد از وجود ماین ها پاکسازی شود.»

از سویی دیگر، شماری از آگاهان امور اقتصادی هنوز هم  اقدامات و برنامه های حکومت برای عملی سازی پروژه «تاپی» را بطی می‎دانند و می گویند که بیشترین این لوله گاز در افغانستان ساخته می شود و باید برای عملی شدن آن حکومت برنامه هایش را شدت بخشد.

عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی بیان داشت: «گفته شده بود در سال دوهزار و هفده بهره برداری صورت خواهد گرفت و حالا می گویند که در سال دو هزار و بیست. اما چنان که اقدامات حکومت نشان می دهد تا سال دو هزار و بیست هم ممکن کارهای آن به پایان نرسد.»

وزارت معادن و پترولیم می‏ گوید که در حال حاضر سرگرم آگهی دهی به شهروندان کشور به ویژه باشنده گان ولایت هایی است که لوله گاز ترکمنستان از آن ها می گذرد.

پروژۀ «تاپی» که بربنیاد آن گاز ترکمنستان در لوله یی به درازی یک هزار و هشت صد و  چهارده کیلومتر از ترکمینستان به افغانستان، پاکستان و هند می رسد، با بهره برداری از این  پروژه، گذشته از خرید گاز مورد نیاز کشور از این لوله، افغانستان سالانه در حدود پنج صد میلیون دالر حق ترانزیت از انتقال گاز به پاکستان و هند بدست خواهد آورد.

لوله گاز «تاپی» تا سه ماه دیگر به خاک افغانستان می‎‏رسد

بربنیاد برنامه های حکومت، قرار است پس از بهره برداری از لولۀ گاز ترکمنستان در سال دوهزار و بیست میلادی، افغانستان از این  پروژه گاز نیز خریداری کند.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادون و پطرولیم می‎گوید که قرار است تا کمتر از سه ماه دیگر یعنی تا ماه جنوری سال آینده میلادی، لوله گاز ترکمنستان در چهارچوب پروژۀ «تاپی» به هرات برسد.

عبدالقدیر مصطفی، سخن‎گوی وزارت معادن و پترولیم تأکید می ورزد که کارهای این پروژه در افغانستان، بربنیاد زمان بندی و نقشه راه به پیش می‎رود.

وی می افزاید که کارهای نخستین برای راه اندازی این پروژه در افغانستان آغاز شده اند.

سخن‎گوی وزارت معادن و پترولیم در این باره گفت: «هنگامی که این پایپ لاین به مرز هرات می رسد، افغانستان در چند موارد مهم کارهایش را آغاز می کند. نخست بررسی های فنی، زمینی و هوایی را انجام می دهد و مهم تر این که باید مسیری که پایپ لاین از آن می گذرد از وجود ماین ها پاکسازی شود.»

از سویی دیگر، شماری از آگاهان امور اقتصادی هنوز هم  اقدامات و برنامه های حکومت برای عملی سازی پروژه «تاپی» را بطی می‎دانند و می گویند که بیشترین این لوله گاز در افغانستان ساخته می شود و باید برای عملی شدن آن حکومت برنامه هایش را شدت بخشد.

عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی بیان داشت: «گفته شده بود در سال دوهزار و هفده بهره برداری صورت خواهد گرفت و حالا می گویند که در سال دو هزار و بیست. اما چنان که اقدامات حکومت نشان می دهد تا سال دو هزار و بیست هم ممکن کارهای آن به پایان نرسد.»

وزارت معادن و پترولیم می‏ گوید که در حال حاضر سرگرم آگهی دهی به شهروندان کشور به ویژه باشنده گان ولایت هایی است که لوله گاز ترکمنستان از آن ها می گذرد.

پروژۀ «تاپی» که بربنیاد آن گاز ترکمنستان در لوله یی به درازی یک هزار و هشت صد و  چهارده کیلومتر از ترکمینستان به افغانستان، پاکستان و هند می رسد، با بهره برداری از این  پروژه، گذشته از خرید گاز مورد نیاز کشور از این لوله، افغانستان سالانه در حدود پنج صد میلیون دالر حق ترانزیت از انتقال گاز به پاکستان و هند بدست خواهد آورد.

هم‌رسانی کنید