تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

نگرانی‌ها از افزایش بیکاری و نبود مصؤونیت کاری در نهادها

نبود مصؤونیت کاری درنهادهای دولتی وغیر دولتی ازچالش‌های بزرگ است و در این بخش باید بیشترکارشود.

درنشست بزرگداشت ازروزجهانی کارگر ، وزارت کاروامور اجتماعی می‌گوید که درنهادهای افغانستان دربرابرکارگران زن اذیت وآزاروجود دارد واین کارگران باید دربرابر این  پدیده مبارزه کنند.

درهمین حال مسؤولان سازمان جهانی کار می‌گوید که نیازاست حکومت برای حل مشکلات کارگران افغان درکشور کارکند ودراین بخش این سازمان آماده همکاری های بیشتراست.

بربنیاد آمارهای وزارت کار و اموراجتماعی، درحال حاضر دونیم میلیون فرد درافغانستان بیکاراند.

معین این وزارت درکنار نبود خدمات لازم برای کارگران، نبود مصوونیت کاری برای زنان درمحیط کاری شان را ازچالش‌های بزرگ می‌داند ومی‌گوید که درنهادهای گونه‌گون زنان کارگر و کارمند آذارواذیت میشوند.

سید عبدالکریم هاشمی، معین وزارت کارواموراجتماعی در این باره بیان داشت:«خواست من ازخواهران ما این است که دربرابر،آزارواذیت درمحیط کاریشان ایستاده‌گی کنند و نگذارند که این روند ادامه یابد، این کاردر بخشی ازنهادها وجود دارد.»

منظورخالق، رییس سازمان جهانی کاردرافغانستان گفته است:«شماری از کارگران درافغانستان با چالش‌های روبرواند، ما میخواهیم ازحکومت افغانستان که به این چالش‌ها پایان داده شوند واین کارهمۀ ماست تا جلو چالش‌های کار را درافغانستان بگیریم   وسازمان جهانی کار آماده همکاری دراین بخش است.»

ازسویی هم اتحادیه کارگران نبود امنیت وافزایش روزافزون نیروکاردربازاررا ازچالش‌های بزرگ فراراه بازارکارکشور میداند ومی‌گوید که حکومت باید درکنار عملی ساختن قانون کار، روی تعیین حد اقل مزد کارمندان درکشورکارکند.

معروف قادری، رییس اتحادیه کارگران وکارمندان گفت:«مزد کم است حکم رییس‌جمهور در باره، تعیین مزد حد اقل باید عملی شود، این حق ما است ، شما ره به خدا قسم پنج تا شش هزارافغانی که حقوق یک کارمند است تکافع مواد خوراکه شمارا میکند؟ نمیکند.»

مسؤولان اتحادیه کارگران می‌گویند که حکومت برای حل مشکلات حقوقی کارگران وکارمندان محاکم ویژه کار را درکشور ایجاد کند.

بازرگانی

نگرانی‌ها از افزایش بیکاری و نبود مصؤونیت کاری در نهادها

بربنیاد آمارهای وزارت کار و اموراجتماعی، درحال حاضر دونیم میلیون فرد درافغانستان بیکاراند.

Thumbnail

نبود مصؤونیت کاری درنهادهای دولتی وغیر دولتی ازچالش‌های بزرگ است و در این بخش باید بیشترکارشود.

درنشست بزرگداشت ازروزجهانی کارگر ، وزارت کاروامور اجتماعی می‌گوید که درنهادهای افغانستان دربرابرکارگران زن اذیت وآزاروجود دارد واین کارگران باید دربرابر این  پدیده مبارزه کنند.

درهمین حال مسؤولان سازمان جهانی کار می‌گوید که نیازاست حکومت برای حل مشکلات کارگران افغان درکشور کارکند ودراین بخش این سازمان آماده همکاری های بیشتراست.

بربنیاد آمارهای وزارت کار و اموراجتماعی، درحال حاضر دونیم میلیون فرد درافغانستان بیکاراند.

معین این وزارت درکنار نبود خدمات لازم برای کارگران، نبود مصوونیت کاری برای زنان درمحیط کاری شان را ازچالش‌های بزرگ می‌داند ومی‌گوید که درنهادهای گونه‌گون زنان کارگر و کارمند آذارواذیت میشوند.

سید عبدالکریم هاشمی، معین وزارت کارواموراجتماعی در این باره بیان داشت:«خواست من ازخواهران ما این است که دربرابر،آزارواذیت درمحیط کاریشان ایستاده‌گی کنند و نگذارند که این روند ادامه یابد، این کاردر بخشی ازنهادها وجود دارد.»

منظورخالق، رییس سازمان جهانی کاردرافغانستان گفته است:«شماری از کارگران درافغانستان با چالش‌های روبرواند، ما میخواهیم ازحکومت افغانستان که به این چالش‌ها پایان داده شوند واین کارهمۀ ماست تا جلو چالش‌های کار را درافغانستان بگیریم   وسازمان جهانی کار آماده همکاری دراین بخش است.»

ازسویی هم اتحادیه کارگران نبود امنیت وافزایش روزافزون نیروکاردربازاررا ازچالش‌های بزرگ فراراه بازارکارکشور میداند ومی‌گوید که حکومت باید درکنار عملی ساختن قانون کار، روی تعیین حد اقل مزد کارمندان درکشورکارکند.

معروف قادری، رییس اتحادیه کارگران وکارمندان گفت:«مزد کم است حکم رییس‌جمهور در باره، تعیین مزد حد اقل باید عملی شود، این حق ما است ، شما ره به خدا قسم پنج تا شش هزارافغانی که حقوق یک کارمند است تکافع مواد خوراکه شمارا میکند؟ نمیکند.»

مسؤولان اتحادیه کارگران می‌گویند که حکومت برای حل مشکلات حقوقی کارگران وکارمندان محاکم ویژه کار را درکشور ایجاد کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره