تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت مالیه: مصرف بودجه توسعه‌یی به ۸۹ درصد رسیده است

وزارت مالیه می‌گوید که در حال حاضر مصرف بودجه توسعه‌یی به سطح حکومت به بیش از ۸۹ درصد رسیده است.

آمارهای این وزارت نشان می‎دهند که اداره ملی مدیریت حوادث، صفر درصد بودجه توسعه‎یی و اکادمی علوم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت مبارزه با مواد مخدر کمتر از ۵۰ درصد بودجه توسعه‎یی شان را به مصرف رسانیده اند.

این آمارها نشان می‌دهتد که از ۵۴ نهاد بودجه‎یی، هشت نهاد کمتر از ۵۰ درصد بودجه توسعه‎یی شان را مصرف کرده اند.

سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید تا روز سه شنبه بیست و ششم ماه قوس مصرف بودجه عادی به بیش ۹۳ درصد رسیده است. 

نهادهای بودجه‌یی که بیشترین مصرف بودجه توسعه‌یی داشته اند:

•    وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان ۹۹ درصد

•    مشرانو جرگه ۹۶ درصد 

•    وزارت معادن و پترولیم ۹۶ درصد 

•    کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ۹۵ درصد 

نهادهای بودجه‎ یی که کمترین مصروف بودجه توسعه ‎یی داشته اند:

•    اداره ملی مدیریت حوادث صفر درصد

•    اکادمی علوم  ۳۹ درصد 

•    وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ۴۳ درصد

•    اداره ملی استندر ۴۶ درصد 

•    وزارت مبارزه با مواد مخدر ۴۸ درصد

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «تا امروز مصروف بودجه توسعه‌یی به سطح تمامی واحدهای بودجه یی ۸۹.۱ درصد مصرف شده است اما هنوز چهار روز دیگر به ختم سال مالی مانده است.»

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری، گفت: «هدفی که برای ما در مصرف بودجه توسعه‌یی رسیده است ما به آن می‌رسیم سال گذشته وزارت زراعت در مصرف بودجه توسعه‌یی پیشتازه بود که ۹۵ درصد بودجه توسعه‎یی را به مصرف رسانده بود.»

از سویی هم یک کارشناس بخش اقتصادی می گوید که مصرف بودجه توسعه‌یی نهادهای حکومتی در سال‌های گذشته تاثیری چندانی بر کاهش بیکاری و تغییر زندگی مردم نداشته است.

عبدالرشید جانباز، کارشناس امور اقتصادی، گفت: «بودجه توسعه‌یی که در طی سال‌های اخیر، به مصرف رسیده، مؤثریت آن کمتر بوده و تأثیر بر رشد اقتصادی نداشته است، چنانچه ما می بینیم که رشد اقتصادی ما سال به سال رو به کاهش است.»

وزارت مالیه: مصرف بودجه توسعه‌یی به ۸۹ درصد رسیده است

آمارها نشان می‌دهتد که از ۵۴ نهاد بودجه‎یی، هشت نهاد کمتر از ۵۰ درصد بودجه توسعه‎یی شان را مصرف کرده اند.

Thumbnail

وزارت مالیه می‌گوید که در حال حاضر مصرف بودجه توسعه‌یی به سطح حکومت به بیش از ۸۹ درصد رسیده است.

آمارهای این وزارت نشان می‎دهند که اداره ملی مدیریت حوادث، صفر درصد بودجه توسعه‎یی و اکادمی علوم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت مبارزه با مواد مخدر کمتر از ۵۰ درصد بودجه توسعه‎یی شان را به مصرف رسانیده اند.

این آمارها نشان می‌دهتد که از ۵۴ نهاد بودجه‎یی، هشت نهاد کمتر از ۵۰ درصد بودجه توسعه‎یی شان را مصرف کرده اند.

سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید تا روز سه شنبه بیست و ششم ماه قوس مصرف بودجه عادی به بیش ۹۳ درصد رسیده است. 

نهادهای بودجه‌یی که بیشترین مصرف بودجه توسعه‌یی داشته اند:

•    وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان ۹۹ درصد

•    مشرانو جرگه ۹۶ درصد 

•    وزارت معادن و پترولیم ۹۶ درصد 

•    کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ۹۵ درصد 

نهادهای بودجه‎ یی که کمترین مصروف بودجه توسعه ‎یی داشته اند:

•    اداره ملی مدیریت حوادث صفر درصد

•    اکادمی علوم  ۳۹ درصد 

•    وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ۴۳ درصد

•    اداره ملی استندر ۴۶ درصد 

•    وزارت مبارزه با مواد مخدر ۴۸ درصد

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «تا امروز مصروف بودجه توسعه‌یی به سطح تمامی واحدهای بودجه یی ۸۹.۱ درصد مصرف شده است اما هنوز چهار روز دیگر به ختم سال مالی مانده است.»

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری، گفت: «هدفی که برای ما در مصرف بودجه توسعه‌یی رسیده است ما به آن می‌رسیم سال گذشته وزارت زراعت در مصرف بودجه توسعه‌یی پیشتازه بود که ۹۵ درصد بودجه توسعه‎یی را به مصرف رسانده بود.»

از سویی هم یک کارشناس بخش اقتصادی می گوید که مصرف بودجه توسعه‌یی نهادهای حکومتی در سال‌های گذشته تاثیری چندانی بر کاهش بیکاری و تغییر زندگی مردم نداشته است.

عبدالرشید جانباز، کارشناس امور اقتصادی، گفت: «بودجه توسعه‌یی که در طی سال‌های اخیر، به مصرف رسیده، مؤثریت آن کمتر بوده و تأثیر بر رشد اقتصادی نداشته است، چنانچه ما می بینیم که رشد اقتصادی ما سال به سال رو به کاهش است.»

هم‌رسانی کنید