Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسؤولیت عملی‌سازی طرح احزاب سیاسی به ادارۀ احصاییه سپرده شده است

حکومت، مسؤولیت عملی سازی طرح احزاب سیاسی را ازبهر کارگیری از فن‌آوری در روند رأی دهی انتخابات، به ادارۀ مرکزی احصاییه سپرده است.

قرار است ادارۀ مرکزی احصاییه با یک شرکت آلمانی (درمالوگ) در بارۀ فراهم سازی تجهیزات و امکانات برای این کار، قرار داد ببندد.

نماینده‌گی شرکت درمالوگ در افغانستان، می‌گوید که هزینۀ فراهم سازی و سایل انگشت نگاری رأی دهنده گان، شانزده میلیون دالر تخمین زده شده است و برای نهایی ساختن قرار داد آن، گفت وگوها ادامه دارند، اما ادارۀ مرکزی احصاییه، در این باره حاضر به گفت وگو نیست.

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات، هرچند می‌گوید که تاکنون با ادارۀ مرکزی احصاییه گفت وگو نکرده اند، اما اگر این کار تاریخ برگزاری انتخابات را متأثر بسازد برای آنان پذیرفتنی نخواهد بود.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات در این باره می‌گوید: «ما از این فرمان حکومت که صلاحیت را به ادارۀ مرکزی احصاییه سپرده استقبال می‌کنیم مشروط بر این که استقلالیت کمییسون را زیر سوال نبرد. این که از کدام گزینه‌ها استفاده می‌کنیم برای شفافیت و این که تفاهم با احزاب و ناظران به دست بیاید از هر گزینه استقبال می کنیم.»

از سویی دیگر، با آن‌که ریاست جمهوری از توافق حکومت با نماینده‌گان احزاب سیاسی روی ایجاد یک کمیتۀ مشترک ازبهر کارگیری فن‌آوری در روز انتخابات خبر می‌دهد، اما  نماینده گان احزاب سیاسی می‌گویند که در نشست شب گذشتۀ شان با رییس جمهور به توافق کلی نرسیدند. آنان می‌گویند که رأی دهنده گان باید در روز انتخابات تثبیت بایومتریک شوند و این کار باید از سوی کمیسیون مستقل انتخابات انجام شود.

نور رحمان اخلاقی، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان های سیاسی در این باره گفت: «پروسۀ بایومتریک رأی دهنده گان باید زیر نظر کمیسیون مستقل انتخابات و نظارت احزاب سیاسی و جامعه مدنی باشد در غیر آن کمکی برای شفافیت انتخابات نمی‌کند و این مورد قابل قبول احزاب نیست.»

همزمان با این، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، می‌گویند که حکومت خلاف قانون، صلاحیت‌‍های کمیسیون مستقل انتخابات را به  ادارۀ مرکزی احصاییه سپرده است.

یوسف رشید، رییس اجراییه فیفا گفت: «چرا کمیسیون مستقل انتخابات به این امر موظف نمی‌شود، چرا اداره های اصلی به این کار مأمور و مکلف نمی‌شوند تا این که اداره‌های اضافی را برای کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد کنیم و وظایف اصلی کمیسیون مستقل انتخابات را بگیریم.»

با این حال، مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بسته ماندن درهای این کمیسیون برای ده روز باعث شدند تا آنان نتوانند فهرست نام های رای دهنده گان را تهیه نمایند.

مسؤولیت عملی‌سازی طرح احزاب سیاسی به ادارۀ احصاییه سپرده شده است

رییس جمهور، دیشب در نشستی با نماینده‌گان احزاب سیاسی روی ایجاد یک کمیته ازبهر چگونگی عملی شدن طرح آنان توافق کرده است، اما نماینده‌گان احزاب سیاسی می‌گویند که نشست شان با رییس جمهور نتیجه دلخواه نداشته است. 

Thumbnail

حکومت، مسؤولیت عملی سازی طرح احزاب سیاسی را ازبهر کارگیری از فن‌آوری در روند رأی دهی انتخابات، به ادارۀ مرکزی احصاییه سپرده است.

قرار است ادارۀ مرکزی احصاییه با یک شرکت آلمانی (درمالوگ) در بارۀ فراهم سازی تجهیزات و امکانات برای این کار، قرار داد ببندد.

نماینده‌گی شرکت درمالوگ در افغانستان، می‌گوید که هزینۀ فراهم سازی و سایل انگشت نگاری رأی دهنده گان، شانزده میلیون دالر تخمین زده شده است و برای نهایی ساختن قرار داد آن، گفت وگوها ادامه دارند، اما ادارۀ مرکزی احصاییه، در این باره حاضر به گفت وگو نیست.

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات، هرچند می‌گوید که تاکنون با ادارۀ مرکزی احصاییه گفت وگو نکرده اند، اما اگر این کار تاریخ برگزاری انتخابات را متأثر بسازد برای آنان پذیرفتنی نخواهد بود.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات در این باره می‌گوید: «ما از این فرمان حکومت که صلاحیت را به ادارۀ مرکزی احصاییه سپرده استقبال می‌کنیم مشروط بر این که استقلالیت کمییسون را زیر سوال نبرد. این که از کدام گزینه‌ها استفاده می‌کنیم برای شفافیت و این که تفاهم با احزاب و ناظران به دست بیاید از هر گزینه استقبال می کنیم.»

از سویی دیگر، با آن‌که ریاست جمهوری از توافق حکومت با نماینده‌گان احزاب سیاسی روی ایجاد یک کمیتۀ مشترک ازبهر کارگیری فن‌آوری در روز انتخابات خبر می‌دهد، اما  نماینده گان احزاب سیاسی می‌گویند که در نشست شب گذشتۀ شان با رییس جمهور به توافق کلی نرسیدند. آنان می‌گویند که رأی دهنده گان باید در روز انتخابات تثبیت بایومتریک شوند و این کار باید از سوی کمیسیون مستقل انتخابات انجام شود.

نور رحمان اخلاقی، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان های سیاسی در این باره گفت: «پروسۀ بایومتریک رأی دهنده گان باید زیر نظر کمیسیون مستقل انتخابات و نظارت احزاب سیاسی و جامعه مدنی باشد در غیر آن کمکی برای شفافیت انتخابات نمی‌کند و این مورد قابل قبول احزاب نیست.»

همزمان با این، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، می‌گویند که حکومت خلاف قانون، صلاحیت‌‍های کمیسیون مستقل انتخابات را به  ادارۀ مرکزی احصاییه سپرده است.

یوسف رشید، رییس اجراییه فیفا گفت: «چرا کمیسیون مستقل انتخابات به این امر موظف نمی‌شود، چرا اداره های اصلی به این کار مأمور و مکلف نمی‌شوند تا این که اداره‌های اضافی را برای کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد کنیم و وظایف اصلی کمیسیون مستقل انتخابات را بگیریم.»

با این حال، مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بسته ماندن درهای این کمیسیون برای ده روز باعث شدند تا آنان نتوانند فهرست نام های رای دهنده گان را تهیه نمایند.

هم‌رسانی کنید