Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت داخله: برنامه‌های انتخاباتی در هماهنگی با پولیس برگزار شوند

در دومین روز از آغاز پیکارهای انتخاباتی نامزدان مجلس نماینده‌گان، وزارت امورداخله از ای نامزدان می‌خواهد که برنامه‌های انتخاباتی شان را باید در هماهنگی با این وزارت به پیش ببرند.

به گفتۀ مسؤولان این وزارت، این بخشی از تدابیری است که نهادهای امنیتی برای تأمین امنیت نامزدان و برنامه‌های انتخاباتی گرفته اند.

نجیب دانش، سخن‌‎گوی وزارت امور داخله می‌گوید که پس از آن‌که برنامه‌های تازه‌یی امنیتی روی دست گرفته شده‌اند، اوضاع امنیتی کشور به گونۀ نسبی بهبود یافته است: «امنیتی را که ما امروز در مرکز و ولایت ها شاهدش استیم، بر آماده گی هایی بر می گردد که نیروهای دولتی افغانستان دارند.»

پیکارهای انتخاباتی نامزدان مجلس نماینده‌گان، روز گذشته (۶میزان) در سراسر کشور آغاز شد و قرار است تا بیست و ششم همین ماه ادامه داشته باشد. قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان به تاریخ بیست و هشتم ماه میزان برگزار شود.

بیش از دوهزار و ۵۰۰صد تن خودشان را برای ۲۴۹ کرسی مجلس نماینده‌گان نامزد کرده اند – از این میان، ۸۰۴ تن از ولایت کابل نامزد استند.

این نامزدان، با برگزاری برنامه‌ها در رستورانت‌ها و تالارها و نیز نصب تصویرهای شان در جاده‌ها، پیکارهای شان را به پیش می‌برند.

نگرانی اصلی اکنون تأمین امنیت این برنامه‌ها است – برنامه‌هایی که شمار زیاد از شهروندان در آن شرکت می‌کنند.

هرچند وزارت داخله در بارۀ برنامه‌های تازه برای تأمین امنیت برنامه‌های انتخابات چیزی نگفته است، اما روز گذشته رویترز به نقل از گروه طالبان نوشته بود که حکومت از گروه طالبان خواسته تا در تأمین امنیت انتخابات آنان را کمک کنند.

در همین حال، شماری از باشنده‌گان کشور نیز از نهادهای امنیتی می‌خواهند که تدابیر ویژه‌یی را برای تأمین امنیت نامزدان و انتخابات بگیرد.

محمد یعقوب حکیمی، نظامی پیشین در این باره گفت: «دشمن شاید متوجه آن باشد که چگونه حملات شان را تنظیم کنند.»

عبدالجبار، آگاه سیاسی نیز افزود: «باید حکومت در قسمت تأمین امنیت جان کاندیدان محترم توجه کند.»
 

وزارت داخله: برنامه‌های انتخاباتی در هماهنگی با پولیس برگزار شوند

قرار است تا ۱۸روز دیگر پیکارهای انتخاباتی پایان یابند و به روز ۲۸ماه میزان، رأی دهنده‌گان برای انتخاب ۲۴۹عضو تازۀ مجلس به پای صندوق‌های رأی دهی بروند.

Thumbnail

در دومین روز از آغاز پیکارهای انتخاباتی نامزدان مجلس نماینده‌گان، وزارت امورداخله از ای نامزدان می‌خواهد که برنامه‌های انتخاباتی شان را باید در هماهنگی با این وزارت به پیش ببرند.

به گفتۀ مسؤولان این وزارت، این بخشی از تدابیری است که نهادهای امنیتی برای تأمین امنیت نامزدان و برنامه‌های انتخاباتی گرفته اند.

نجیب دانش، سخن‌‎گوی وزارت امور داخله می‌گوید که پس از آن‌که برنامه‌های تازه‌یی امنیتی روی دست گرفته شده‌اند، اوضاع امنیتی کشور به گونۀ نسبی بهبود یافته است: «امنیتی را که ما امروز در مرکز و ولایت ها شاهدش استیم، بر آماده گی هایی بر می گردد که نیروهای دولتی افغانستان دارند.»

پیکارهای انتخاباتی نامزدان مجلس نماینده‌گان، روز گذشته (۶میزان) در سراسر کشور آغاز شد و قرار است تا بیست و ششم همین ماه ادامه داشته باشد. قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان به تاریخ بیست و هشتم ماه میزان برگزار شود.

بیش از دوهزار و ۵۰۰صد تن خودشان را برای ۲۴۹ کرسی مجلس نماینده‌گان نامزد کرده اند – از این میان، ۸۰۴ تن از ولایت کابل نامزد استند.

این نامزدان، با برگزاری برنامه‌ها در رستورانت‌ها و تالارها و نیز نصب تصویرهای شان در جاده‌ها، پیکارهای شان را به پیش می‌برند.

نگرانی اصلی اکنون تأمین امنیت این برنامه‌ها است – برنامه‌هایی که شمار زیاد از شهروندان در آن شرکت می‌کنند.

هرچند وزارت داخله در بارۀ برنامه‌های تازه برای تأمین امنیت برنامه‌های انتخابات چیزی نگفته است، اما روز گذشته رویترز به نقل از گروه طالبان نوشته بود که حکومت از گروه طالبان خواسته تا در تأمین امنیت انتخابات آنان را کمک کنند.

در همین حال، شماری از باشنده‌گان کشور نیز از نهادهای امنیتی می‌خواهند که تدابیر ویژه‌یی را برای تأمین امنیت نامزدان و انتخابات بگیرد.

محمد یعقوب حکیمی، نظامی پیشین در این باره گفت: «دشمن شاید متوجه آن باشد که چگونه حملات شان را تنظیم کنند.»

عبدالجبار، آگاه سیاسی نیز افزود: «باید حکومت در قسمت تأمین امنیت جان کاندیدان محترم توجه کند.»
 

هم‌رسانی کنید