Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش شمار کودکان و مادران مبتلا به سوءتغذیه

وزارت صحت عامه گفته است که شمار مادران و کودکان مبتلا به سوءتغذیه در مقایسه با سال‌های پیش در کشور اندکی افزایش یافته است.

بربنیاد آمارهای ریاست تغذی وزارت صحت عامه، از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون بیش از ۸۹۶هزار کودک و بیش از ۴۴۴هزار مادر شیرده و باردار برای درمان به مرکزهای درمانی سوءتغذیه مراجعه کرده‌اند.

محمد وزیر حامد، رییس تغذی عامه وزارت صحت عامه گفت: «۴۴۴هزار ۵۴۱ مادر به خاطر تداوی در پروگرام شامل شده‌اند و از این میان تقریبا ۲۰۰هزار کودک تداوی شده‌اند. همچنان ۴۴۹۰۰۰ کودکانی مبتلا به سوءتغذیه متوسط درمان شده‌اند.»

هدایت الله ده ماهه از دو ماه بدینسو سوء تغذی شده است. مادر هدایت الله می‌گوید که به علت چالش‌های اقتصادی نمی‌تواند به یگانه کودکش غذای سالم بدهد.

فرزانه، مادر هدایت الله گفت: «طفلم سوء تغذیه شده و اقتصاد ما خوب نیست، شوهرم کراچی‌ران است و کدام کسب و کار ندارد به همین خاطر به سوءتغذیه مبتلا شده است.»

در همین حال، شماری از باشندگان ولایت‌های هلمند و ارزگان نیز می‌گویند که به علت چالش‌های اقتصادی، کودکان شان به بیماری سوءتغذیه مبتلا شده‌اند.

سید رضا، باشنده ارزگان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما نمی‌توانیم برای کودکان غذاهای که برای شان نیاز هستند، را فراهم کنیم.»

محمد عارف حسن‌زی، پزشک گفت: «فامیل مریض باید بسیار زیاد توجه کند، وقتی که طفل در خانه تولد می‌شود، از همان روز اول تولد باید بسیار زیاد برش توجه بکند، یعنی شیر خود را برایش بدهد.»

بربنیاد آمارهای ریاست تغذی عامه وزارت صحت عامه، در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی، ۱ میلیون ۹۶۳هزار ۶۲۱ کودک و ۸۴۵هزار ۱۵۵ مادر باردار و شیرده برای درمان به مرکزهای درمانی سوؤ تغذیه در سراسر کشور مراجعه کرده‌اند.

افزایش شمار کودکان و مادران مبتلا به سوءتغذیه

شماری از باشندگان ولایت‌های هلمند و ارزگان نیز می‌گویند که به علت چالش‌های اقتصادی، کودکان شان به بیماری سوءتغذیه مبتلا شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه گفته است که شمار مادران و کودکان مبتلا به سوءتغذیه در مقایسه با سال‌های پیش در کشور اندکی افزایش یافته است.

بربنیاد آمارهای ریاست تغذی وزارت صحت عامه، از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون بیش از ۸۹۶هزار کودک و بیش از ۴۴۴هزار مادر شیرده و باردار برای درمان به مرکزهای درمانی سوءتغذیه مراجعه کرده‌اند.

محمد وزیر حامد، رییس تغذی عامه وزارت صحت عامه گفت: «۴۴۴هزار ۵۴۱ مادر به خاطر تداوی در پروگرام شامل شده‌اند و از این میان تقریبا ۲۰۰هزار کودک تداوی شده‌اند. همچنان ۴۴۹۰۰۰ کودکانی مبتلا به سوءتغذیه متوسط درمان شده‌اند.»

هدایت الله ده ماهه از دو ماه بدینسو سوء تغذی شده است. مادر هدایت الله می‌گوید که به علت چالش‌های اقتصادی نمی‌تواند به یگانه کودکش غذای سالم بدهد.

فرزانه، مادر هدایت الله گفت: «طفلم سوء تغذیه شده و اقتصاد ما خوب نیست، شوهرم کراچی‌ران است و کدام کسب و کار ندارد به همین خاطر به سوءتغذیه مبتلا شده است.»

در همین حال، شماری از باشندگان ولایت‌های هلمند و ارزگان نیز می‌گویند که به علت چالش‌های اقتصادی، کودکان شان به بیماری سوءتغذیه مبتلا شده‌اند.

سید رضا، باشنده ارزگان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما نمی‌توانیم برای کودکان غذاهای که برای شان نیاز هستند، را فراهم کنیم.»

محمد عارف حسن‌زی، پزشک گفت: «فامیل مریض باید بسیار زیاد توجه کند، وقتی که طفل در خانه تولد می‌شود، از همان روز اول تولد باید بسیار زیاد برش توجه بکند، یعنی شیر خود را برایش بدهد.»

بربنیاد آمارهای ریاست تغذی عامه وزارت صحت عامه، در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی، ۱ میلیون ۹۶۳هزار ۶۲۱ کودک و ۸۴۵هزار ۱۵۵ مادر باردار و شیرده برای درمان به مرکزهای درمانی سوؤ تغذیه در سراسر کشور مراجعه کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره