Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شرکت بیش از ۶هزار پزشک مرد و زن در آزمون اکمال تخصص

بیش از شش هزار پزشک به‌شمول یک‌هزار و دوصد پزشک زن امروز (دوشنبه) آزمون اکمال تخصص را در کابل سپری کردند.

حیدر عمر رییس برنامه اکمال تخصص وزارت صحت عامه گفته است که این پزشکان برای راه یافتن به ۴۶۵ بست اعلام شده در بخش‌های گوناگون پزشکی از سراسر کشور در این آموزن شرکت کرده‌اند.

آقای عمر در باره این آزمون گفت: «تقریبا ۶هزار ۲۲۰ داکتر صاحبان ثبت‌نام کرده‌اند و ما ۴۶۵ بست مطابق به تشکیل بست‌های خالی داریم.»

عبدالباقی حقانی رییس کمیته ملی امتحانات از شفافیت این آزمون برای تمامی شرکت‌کننده‌ها اطمینان داده است.

آقای حقانی گفت: «دنیا کشورهای خود را طوری آباد کردند که جوانان با استعداد خود را به جاهای مناسب معرفی کردند. جوانان همت کردند و به استعداد خود به یک جایی رسیدند.»

شرکت کننده‌های این آزمون از وزارت صحت عامه خواسته‌اند تا شمار بست‌های تخصصی در شفاخانه‌های کشور را افزایش دهد.

محمد نور شرکت کننده آزمون گفت: «برای ما بست‌های بیشتر تخصص ایجاد کنند. اگر می‌توانند با سکتور خصوصی صحبت کنند با شفاخانه خصوصی تا بست‌های تخصصی که بر متخصصان است، حالا کم است، باید بیشتر شود.»

این در حالی‌ست که زنان و دختران دانش‌آموخته‌ در دانشکده‌های پزشکی از عدم اخذ آزمون نهایی یا "ایگزیت اگزم" ابراز نگرانی می‌کنند.

شرکت بیش از ۶هزار پزشک مرد و زن در آزمون اکمال تخصص

شرکت کننده‌های این آزمون از وزارت صحت عامه خواسته‌اند تا شمار بست‌های تخصصی در شفاخانه‌های کشور را افزایش دهد.

تصویر بندانگشتی

بیش از شش هزار پزشک به‌شمول یک‌هزار و دوصد پزشک زن امروز (دوشنبه) آزمون اکمال تخصص را در کابل سپری کردند.

حیدر عمر رییس برنامه اکمال تخصص وزارت صحت عامه گفته است که این پزشکان برای راه یافتن به ۴۶۵ بست اعلام شده در بخش‌های گوناگون پزشکی از سراسر کشور در این آموزن شرکت کرده‌اند.

آقای عمر در باره این آزمون گفت: «تقریبا ۶هزار ۲۲۰ داکتر صاحبان ثبت‌نام کرده‌اند و ما ۴۶۵ بست مطابق به تشکیل بست‌های خالی داریم.»

عبدالباقی حقانی رییس کمیته ملی امتحانات از شفافیت این آزمون برای تمامی شرکت‌کننده‌ها اطمینان داده است.

آقای حقانی گفت: «دنیا کشورهای خود را طوری آباد کردند که جوانان با استعداد خود را به جاهای مناسب معرفی کردند. جوانان همت کردند و به استعداد خود به یک جایی رسیدند.»

شرکت کننده‌های این آزمون از وزارت صحت عامه خواسته‌اند تا شمار بست‌های تخصصی در شفاخانه‌های کشور را افزایش دهد.

محمد نور شرکت کننده آزمون گفت: «برای ما بست‌های بیشتر تخصص ایجاد کنند. اگر می‌توانند با سکتور خصوصی صحبت کنند با شفاخانه خصوصی تا بست‌های تخصصی که بر متخصصان است، حالا کم است، باید بیشتر شود.»

این در حالی‌ست که زنان و دختران دانش‌آموخته‌ در دانشکده‌های پزشکی از عدم اخذ آزمون نهایی یا "ایگزیت اگزم" ابراز نگرانی می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره