تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متهم‌شدن رییس شفاخانه افغان – جاپان به برخورد سلیقه‌یی با پزشکان

شماری از پزشکان در شفاخانۀ افغان – جاپان در کابل، رییس این شفاخانه را به برخورد سلیقه‌یی متهم می‌سازند.

این پزشکان می‌گویند با آن‌که چهار ماه پیش پس از سپری کردن آزمون استخدام شدند، اما رییس تازۀ این شفاخانه اکنون از آنان خواسته‌است تا برای ادامۀ کار بار دیگر آزمونی را سپری کنند.

به گفتۀ این پزشکان، اکنون در حدود سه‌صد تن از پزشکان، پرستاران و کارگران این شفاخانه با بی‌سرنوشتی روبه‌رو استند.

قند آغا حسن، یکی از این پزشکان گفت: «یک بهانه جور کرده‌اند که بودجۀ کرونا به جیب خودشان برود یا امتحان بگیرند و افراد خود را جابجا کنند.»

اجمل اتل، پزشک دیگر نیز بیان داشت: «یکبار امتحان گرفته شده چرا بار دیگر امتحان می‌گیرند؟ این توهین بزرگی به داکتران است.»

اما، عبدالظاهر سلطانی، رییس شفاخانه افغان - جاپان می‌گوید که تصمیم بر اخذ آزمون دوباره از پزشکان و نیز بیرون کردن آنان از خوابگاه‌ها تصمیم وزارت صحت‌عامه بوده‌است: «هیچ نوع خشونت و برخورد غیرقانونی صورت نگرفته‌است.»

در همین حال، شماری از پزشکان دیگر که در بخش مراقبت از بیماران کوویدنزده در این شفاخانه کار می‌کنند می‌گویند که به دستور رییس این شفاخانه شب‌هنگام از خوابگاه‌های شان بیرون کشیده شده‌اند.

مژگان نهضت، پزشک در شفاخانه افغان – جاپان بیان داشت: «هفده نفر دختران و نرس‌ها در لیله بودیم در ده بچه شب، حیران ماندیم کجا برویم. کسانی‌که از ولایات آمده بودند بیچاره‌ها چه می‌کردند.»

مهراب‌الدین کارگر، پزشک دیگر نیز افزود: «من آمدم در این شفاخانه کار کردم و از طریق من فامیلم به کرونا مصاب شد.»

از سویی دیگر، پزشکان شفاخانۀ استقلال در کابل، از آن‌چه که عملی نشدن تعهدات وزرات صحت‌عامه برای پزشکان بخش بیماران کوویدنزده در این شفاخانه می‌گویند انتقاد می‌کنند.

محمد اکرم، یکی از پزشکان شفاخانۀ استقلال اظهار داشت: «امتیازات کرونا از طرف دولت تعیین شده، بودجه برایش تخصیص داده شده، بانک جهانی کمک کرده، کمک‌های خارجی برایش آمده.»

عتیق‌الله، پزشک دیگر در شفاخانه استقلال بیان داشت: «در این پنج ماه وعده‌هایی که از طرف وزارت صحت عامه شده بود، عملی نشده و هنوز معاش برای ما ندادند. روز سه‌صد افغانی پول نان می‌شود آن را هم نداده‌اند.»

همزمان با این، غزال حارس، رییس ادارۀ بازرس افغانستان نیز از نارسایی‌های مدیریتی در وزارت صحت عامه سخن می‌زند: «سکتور صحی افغانستان متأسفانه در سال‌های گذشته و هم فعلأ با ضعف مدیریتی روبه‌رو است، با ضعف جدی مدیرتی مواجه است.»

یافته‌های ادارۀ بازرس افغانستان نشان می‌دهند که وزارت صحت‌عامه آمار درست از شمار کارمندان در شفاخانه‌های افغان - جاپان و محمد علی جناح ندارد و نیز آمارها دربارۀ شمار ونتیلاتورهای فرستاده شده به ولایت‌ها تناقص دارند.

اما، عبدالقدیر قدیر، رییس عمومی پلان و پالیسی وزارت صحت‌عامه دربارۀ این اظهارات این‌گونه پاسخ می‌دهد: «رد نمی‌کنیم، ممکن افرادی باشند، ادارتی باشند که معروض به فساد باشند.»

متهم‌شدن رییس شفاخانه افغان – جاپان به برخورد سلیقه‌یی با پزشکان

در همین حال شماری از پزشکان زن در شفاخانه افغان - جاپان می‌گویند که به دستور رییس این شفاخانه شب‌هنگام از خوابگاه شان بیرون کشیده شدند و از آنان خواسته شده تا خوابگاۀ شان را ترک کنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از پزشکان در شفاخانۀ افغان – جاپان در کابل، رییس این شفاخانه را به برخورد سلیقه‌یی متهم می‌سازند.

این پزشکان می‌گویند با آن‌که چهار ماه پیش پس از سپری کردن آزمون استخدام شدند، اما رییس تازۀ این شفاخانه اکنون از آنان خواسته‌است تا برای ادامۀ کار بار دیگر آزمونی را سپری کنند.

به گفتۀ این پزشکان، اکنون در حدود سه‌صد تن از پزشکان، پرستاران و کارگران این شفاخانه با بی‌سرنوشتی روبه‌رو استند.

قند آغا حسن، یکی از این پزشکان گفت: «یک بهانه جور کرده‌اند که بودجۀ کرونا به جیب خودشان برود یا امتحان بگیرند و افراد خود را جابجا کنند.»

اجمل اتل، پزشک دیگر نیز بیان داشت: «یکبار امتحان گرفته شده چرا بار دیگر امتحان می‌گیرند؟ این توهین بزرگی به داکتران است.»

اما، عبدالظاهر سلطانی، رییس شفاخانه افغان - جاپان می‌گوید که تصمیم بر اخذ آزمون دوباره از پزشکان و نیز بیرون کردن آنان از خوابگاه‌ها تصمیم وزارت صحت‌عامه بوده‌است: «هیچ نوع خشونت و برخورد غیرقانونی صورت نگرفته‌است.»

در همین حال، شماری از پزشکان دیگر که در بخش مراقبت از بیماران کوویدنزده در این شفاخانه کار می‌کنند می‌گویند که به دستور رییس این شفاخانه شب‌هنگام از خوابگاه‌های شان بیرون کشیده شده‌اند.

مژگان نهضت، پزشک در شفاخانه افغان – جاپان بیان داشت: «هفده نفر دختران و نرس‌ها در لیله بودیم در ده بچه شب، حیران ماندیم کجا برویم. کسانی‌که از ولایات آمده بودند بیچاره‌ها چه می‌کردند.»

مهراب‌الدین کارگر، پزشک دیگر نیز افزود: «من آمدم در این شفاخانه کار کردم و از طریق من فامیلم به کرونا مصاب شد.»

از سویی دیگر، پزشکان شفاخانۀ استقلال در کابل، از آن‌چه که عملی نشدن تعهدات وزرات صحت‌عامه برای پزشکان بخش بیماران کوویدنزده در این شفاخانه می‌گویند انتقاد می‌کنند.

محمد اکرم، یکی از پزشکان شفاخانۀ استقلال اظهار داشت: «امتیازات کرونا از طرف دولت تعیین شده، بودجه برایش تخصیص داده شده، بانک جهانی کمک کرده، کمک‌های خارجی برایش آمده.»

عتیق‌الله، پزشک دیگر در شفاخانه استقلال بیان داشت: «در این پنج ماه وعده‌هایی که از طرف وزارت صحت عامه شده بود، عملی نشده و هنوز معاش برای ما ندادند. روز سه‌صد افغانی پول نان می‌شود آن را هم نداده‌اند.»

همزمان با این، غزال حارس، رییس ادارۀ بازرس افغانستان نیز از نارسایی‌های مدیریتی در وزارت صحت عامه سخن می‌زند: «سکتور صحی افغانستان متأسفانه در سال‌های گذشته و هم فعلأ با ضعف مدیریتی روبه‌رو است، با ضعف جدی مدیرتی مواجه است.»

یافته‌های ادارۀ بازرس افغانستان نشان می‌دهند که وزارت صحت‌عامه آمار درست از شمار کارمندان در شفاخانه‌های افغان - جاپان و محمد علی جناح ندارد و نیز آمارها دربارۀ شمار ونتیلاتورهای فرستاده شده به ولایت‌ها تناقص دارند.

اما، عبدالقدیر قدیر، رییس عمومی پلان و پالیسی وزارت صحت‌عامه دربارۀ این اظهارات این‌گونه پاسخ می‌دهد: «رد نمی‌کنیم، ممکن افرادی باشند، ادارتی باشند که معروض به فساد باشند.»

هم‌رسانی کنید