تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخستین بیمار کوید ۱۹ در کشور صحتش را بازیافت

وحیدالله نخسین بیمار کوید  ۱۹ در کشور پس از تداوی، کاملا درمان شده‌ و به خانه‌اش برگشته‌است.

وزارت صحت عامه می‌گوید که سه آزمایش اخیر وحیدالله منفی تشخیص شده‌اند و ویروس کرونا در بدنش ازبین رفته‌است.

خالد احدی، رییس تطبیق قوانین وزارت صحت عامه گفت: «نخستین فردی‌که آزمایش مثبت کرونا داشت و به مدت دو هفته در بخش تداوی بیماران کوید ۱۹ در شفاخانه حوزه‌یی هرات زیر درمان بود آزمایش‌هایش منفی تشخیص شده و کاملا صحت‌یاب شده‌است. او اکنون با خانواده‌اش یکجا شده‌است.»

وحیدالله پس از یک ماه مبارزه نفس‌گیر با ویروس کرونا سرانجام پیروز میدان شده‌است. او نخستین فرد دچار به بیماری کوید ۱۹ در کشور است که کاملا صحتمند شده‌است.

او‌کی‌گوید: «روز نخست که داکتران گفتند ویروس کرونا داری بسیار ترسیده بودم، بعد سه روز فهمیدم که مریضی خطرناکی نیست به شرطی که درست تداوی شود و مشوره‌های داکتران عملی شوند. از زمانی که آزمایش‌هایم منفی شده و داکتران گفتند مشکلی نداری بسیار خوشحال استم. به مردم خود می‌گویم که از کرونا نترسید و تدابیر را رعایت کنید.»

وحیدالله نزدیک به یک ماه پیش، پس از سفر به شهر قم ایران به بیماری کوید ۱۹ دچار شد. ابزار وحیدالله در مبارزه با ویروس کرونا روحیه قوی و عملی‌سازی تدابیر بهداشتی بوده‌اند: «روحیه قوی نخستین شرط مبارزه با کرونا است، همه ما مسلمان استیم و امید ما به خداوند است و این بزرگ‌ترین روحیه برای مبارزه با این ویروس است.»

متخصصان بیماری‌های انتانی می‌گویند که بیماری کوید ۱۹ کشنده نیست و درصد تلفات این بیماری نسبت به بسیاری از بیماری‌های ساری بسیار اندک است.

محمد ابراهیم بسیم، مسوول بخش انتانی شفاخانه حوزه‌یی هرات بیان داشت: «ویروس کرونا مانند ویروس سرما خورده‌گی و انفولانزا است و این بیماری‌ها هرکدام شان تلفات دارد اما تلفات کرونا نسبت به مرس و سارس که در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۲ شیوع کرده بودند به مراتب کمتر است. در مرس، ۳۴درصد تلفات وجود داشت و سارس ده درصد تلفات داشت اما تلفات کرونا سه تا چهار درصد است.» 

تاکنون ۲۲ در کشور به بیماری کوید ۱۹ دچار شده‌اند. تمامی این بیماران ویروس کرونا را از ایران با خود به کشور آورده‌اند.

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که اوضاع بهداشتی این بیماران خوب است و تاکنون ویروس کرونا هیچ قربانی در کشور نگرفته است.

نخستین بیمار کوید ۱۹ در کشور صحتش را بازیافت

تاکنون ۲۲ در کشور به بیماری کوید ۱۹ دچار شده‌اند. تمامی این بیماران ویروس کرونا را از ایران با خود به کشور آورده‌اند

Thumbnail

وحیدالله نخسین بیمار کوید  ۱۹ در کشور پس از تداوی، کاملا درمان شده‌ و به خانه‌اش برگشته‌است.

وزارت صحت عامه می‌گوید که سه آزمایش اخیر وحیدالله منفی تشخیص شده‌اند و ویروس کرونا در بدنش ازبین رفته‌است.

خالد احدی، رییس تطبیق قوانین وزارت صحت عامه گفت: «نخستین فردی‌که آزمایش مثبت کرونا داشت و به مدت دو هفته در بخش تداوی بیماران کوید ۱۹ در شفاخانه حوزه‌یی هرات زیر درمان بود آزمایش‌هایش منفی تشخیص شده و کاملا صحت‌یاب شده‌است. او اکنون با خانواده‌اش یکجا شده‌است.»

وحیدالله پس از یک ماه مبارزه نفس‌گیر با ویروس کرونا سرانجام پیروز میدان شده‌است. او نخستین فرد دچار به بیماری کوید ۱۹ در کشور است که کاملا صحتمند شده‌است.

او‌کی‌گوید: «روز نخست که داکتران گفتند ویروس کرونا داری بسیار ترسیده بودم، بعد سه روز فهمیدم که مریضی خطرناکی نیست به شرطی که درست تداوی شود و مشوره‌های داکتران عملی شوند. از زمانی که آزمایش‌هایم منفی شده و داکتران گفتند مشکلی نداری بسیار خوشحال استم. به مردم خود می‌گویم که از کرونا نترسید و تدابیر را رعایت کنید.»

وحیدالله نزدیک به یک ماه پیش، پس از سفر به شهر قم ایران به بیماری کوید ۱۹ دچار شد. ابزار وحیدالله در مبارزه با ویروس کرونا روحیه قوی و عملی‌سازی تدابیر بهداشتی بوده‌اند: «روحیه قوی نخستین شرط مبارزه با کرونا است، همه ما مسلمان استیم و امید ما به خداوند است و این بزرگ‌ترین روحیه برای مبارزه با این ویروس است.»

متخصصان بیماری‌های انتانی می‌گویند که بیماری کوید ۱۹ کشنده نیست و درصد تلفات این بیماری نسبت به بسیاری از بیماری‌های ساری بسیار اندک است.

محمد ابراهیم بسیم، مسوول بخش انتانی شفاخانه حوزه‌یی هرات بیان داشت: «ویروس کرونا مانند ویروس سرما خورده‌گی و انفولانزا است و این بیماری‌ها هرکدام شان تلفات دارد اما تلفات کرونا نسبت به مرس و سارس که در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۲ شیوع کرده بودند به مراتب کمتر است. در مرس، ۳۴درصد تلفات وجود داشت و سارس ده درصد تلفات داشت اما تلفات کرونا سه تا چهار درصد است.» 

تاکنون ۲۲ در کشور به بیماری کوید ۱۹ دچار شده‌اند. تمامی این بیماران ویروس کرونا را از ایران با خود به کشور آورده‌اند.

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که اوضاع بهداشتی این بیماران خوب است و تاکنون ویروس کرونا هیچ قربانی در کشور نگرفته است.

هم‌رسانی کنید