Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هفت بیمار فراری در هرات به شفاخانه ها برگشته اند

هفت تن از بیماران مشکوک به ویروس کرونا که از شفاخانه درمان بیماران کوید نزده در هرات فرار کرده بودند، دوباره این شفاخانه برگشته اند.

این بیماران می گویند که به علت نبود امکانات و رسیده گی نشدن درست به بیماران، این شفاخانه را ترک کردند.

غلام نبی، بیمار مشکوک گفت:«مریضان بیرون برآمدند و اعتراض کردند بخاطر امکانات این جا، مریضان گفت که امکانات نیست ما از اینجا میرویم. آنها رفتند ما هم سه و چهار تن ماندیم ما هم رفتیم. کسی نگفت که کجا میرود و چرا میروی.»

فریبا، بیمار مشکوک دیگر گفت:«از کچالو خوردن مردم پرباد شده، چیزی نیست که بخورد، حالا میشود که من و تو احتیاجی نداشته باشیم مگر مردم غریب است به همین نان شفاخانه احتیاجی دارد.»

شورای ولایتی هرات از نبود امکانات و بی پروایی حکومت در مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت سخت انتقاد می‌کند.
کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات در این مورد گفت:«هیچ امکانات ندارد، مریض را غدا نمی‌دهد. مریضان که فرار کرده حق به جانب است، من مریض باشم من هم فرار می‌کنم.»

نور احمد حیدری، عضو شورای ولایتی هرات گفت:« متاسفانه معاینات مریضان در کابل انجام میشود. این باعث بی اعتمادی مریضان می‌شود و یکتعداد مریضان از شفاخانه بیرون شدند.»

عبدالحکیم تمنا، رییس صحت عامه هرات می‌پذیرد که به علت نبود امکانات شماری از بیماران مشکوک در یک اتاق نگهداری می شوند.
آقای تمنا گفت:«بیماران که نیتجه است مثبت است دهلیز جداگانه دارد، بیمارهای که بار اول جواب منفی دریافت میکند دهلیز جداگانه دارد... اطاق ها زیاد است و همه شان ماسک دارد و همچنان فاصله های یک متر نیز مراعات شده است.»

مقام‌های محلی هرات از آنچه که بی پروایی وزارت صحت عامه در تامین امکانات و بودجه از بهر مهار کردن ویروس کرونا در این ولایت می‌گویند، انتقاد می کنند.

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات در این مورد گفت:«سه روز می شود که کارمندان من پشت معین صاحب میگردند که همین چیز ضرورت است. ما را می گویند که افراد را استخدام کنید، اما آن افراد که با بیماری کرونا مبارزه میکند یک معاش بلند میخواهد که ما نداریم. یک تضمین می خواهد.»

در همین حال رییس جمهور غنی امروز(سه شنبه ۲۷ حوت) در یک نشست خبري گفت که ۴۰۰ میلیون افغانی بودجهٔ اضطراری را به ولایت هرات امر کرده است تا با ابعاد مختلف این ویروس مبارزه شود.

۱۳ رویداد مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات ثبت شده اند که بیشتر این بیماران در انزوای خانه گی به سر می‌برند. قابل یاد آوری است که یک بیمار دچار به کوید نوزده که از شفاخانه فرار کرده است تا هنوز ناپدید است.

هفت بیمار فراری در هرات به شفاخانه ها برگشته اند

ریاست صحت عامه هرات می‌پذیرد که به علت نبود امکانات شماری از بیماران مشکوک در یک اتاق نگهداری می‌شوند.

Thumbnail

هفت تن از بیماران مشکوک به ویروس کرونا که از شفاخانه درمان بیماران کوید نزده در هرات فرار کرده بودند، دوباره این شفاخانه برگشته اند.

این بیماران می گویند که به علت نبود امکانات و رسیده گی نشدن درست به بیماران، این شفاخانه را ترک کردند.

غلام نبی، بیمار مشکوک گفت:«مریضان بیرون برآمدند و اعتراض کردند بخاطر امکانات این جا، مریضان گفت که امکانات نیست ما از اینجا میرویم. آنها رفتند ما هم سه و چهار تن ماندیم ما هم رفتیم. کسی نگفت که کجا میرود و چرا میروی.»

فریبا، بیمار مشکوک دیگر گفت:«از کچالو خوردن مردم پرباد شده، چیزی نیست که بخورد، حالا میشود که من و تو احتیاجی نداشته باشیم مگر مردم غریب است به همین نان شفاخانه احتیاجی دارد.»

شورای ولایتی هرات از نبود امکانات و بی پروایی حکومت در مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت سخت انتقاد می‌کند.
کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات در این مورد گفت:«هیچ امکانات ندارد، مریض را غدا نمی‌دهد. مریضان که فرار کرده حق به جانب است، من مریض باشم من هم فرار می‌کنم.»

نور احمد حیدری، عضو شورای ولایتی هرات گفت:« متاسفانه معاینات مریضان در کابل انجام میشود. این باعث بی اعتمادی مریضان می‌شود و یکتعداد مریضان از شفاخانه بیرون شدند.»

عبدالحکیم تمنا، رییس صحت عامه هرات می‌پذیرد که به علت نبود امکانات شماری از بیماران مشکوک در یک اتاق نگهداری می شوند.
آقای تمنا گفت:«بیماران که نیتجه است مثبت است دهلیز جداگانه دارد، بیمارهای که بار اول جواب منفی دریافت میکند دهلیز جداگانه دارد... اطاق ها زیاد است و همه شان ماسک دارد و همچنان فاصله های یک متر نیز مراعات شده است.»

مقام‌های محلی هرات از آنچه که بی پروایی وزارت صحت عامه در تامین امکانات و بودجه از بهر مهار کردن ویروس کرونا در این ولایت می‌گویند، انتقاد می کنند.

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات در این مورد گفت:«سه روز می شود که کارمندان من پشت معین صاحب میگردند که همین چیز ضرورت است. ما را می گویند که افراد را استخدام کنید، اما آن افراد که با بیماری کرونا مبارزه میکند یک معاش بلند میخواهد که ما نداریم. یک تضمین می خواهد.»

در همین حال رییس جمهور غنی امروز(سه شنبه ۲۷ حوت) در یک نشست خبري گفت که ۴۰۰ میلیون افغانی بودجهٔ اضطراری را به ولایت هرات امر کرده است تا با ابعاد مختلف این ویروس مبارزه شود.

۱۳ رویداد مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات ثبت شده اند که بیشتر این بیماران در انزوای خانه گی به سر می‌برند. قابل یاد آوری است که یک بیمار دچار به کوید نوزده که از شفاخانه فرار کرده است تا هنوز ناپدید است.

هم‌رسانی کنید