Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بند سلما ۷۵ هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری خواهد کرد

بند آب‌گردان سلما، علاه بر تولید ۴۲ میگاوات برق، ۷۵ هزار هکتار زمین کشاورزی را در هرات آبیاری خواهد کرد.

وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که با بهره‌برداری از بند سلما، کشاورزی در هرات رشد خواهد کرد.

به باور شمای از آگاهان، اگر حکومت برای ساخت بندهای آب‌گردان در کشور، برنامه‌های بزرگی در دست گیرد، در بسیاری از بخش‌های کشور اقتصاد بهبود خواهد یافت.

۶۴۰ میلیون متر مکعب آبی که در این بند ذخیره شده‌است، ۴۲ میگاوات برق تولید می‌کند که بیش از ۴۰ هزار خانواده از این برق بهره خواهند بُرد و نیز ۷۵ هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری میکند .

انعام‌الله صافی، رییس آبیاری وزارت زراعت و آبیاری با خوش‌بینی از بهره‌برداری بند سلما می‌گوید: «اگر بالای بند سلما به‌گونه اساسی کار شود و برای ما بر بنیاد نیازمندی ما آب داده شود، زیرا ما استفاده کننده آب هستیم، وزارت زراعت از وزارت انرژی و آب تقاضا دارد که برای رشد کشاورزی باید آب کافی برای کشاورزی در ولایت هرات داده شود .»

درهمین حال، شماری از آگاهان بخش کشاورزی با توجه به کمبود آب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی در کشور می‌گویند که بهره‌برداری از بند سلما در هرات مشکل کمبود آب را برای آبیاری زمین‌های کشاورزی تا اندازه‌یی حل خواهد شد.

سخی محمدی، آگاه بخش کشاورزی می‌گوید: «بند سلما یک بخشی کوچکی که تولید برق است به او هدف رسیده‌است و هنوز اهداف بزرگی مانده‌است و انتظارات از حکومت این‌است با برنامه‌ریزی دقیق تلاش کند، به‌گونه درست از بند سلما برای رشد کشاورزی استفاده نماید تا همان گونه که افغانستان کشور زراعتی است در این بخش رشد لازم داشته باشد.»

لطف‌الله صافی، آگاه بخش کشاورزی می‌گوید: «در برخی‌از مناطق آب است؛ زمین‌های کشاورزی نیست و در برخی از مناطق که زمین‌های کشاورزی است، آب نیست. این‌جا وظیفه حکومت است که چه‌گونه می‌تواند در آب‌های افغانستان برای رشد اقتصاد کشور استفاده کند.»

این در حالی‌است که به‌گفته وزارت زراعت و آبیاری، اکنون به علت کمبود آب از ۷.۵ میلیون هکتار زمین قابل کشت تنها ۲.۵ میلیون هکتار زمین در کشور کشت میشود و متباقی پنج میلیون هکتار زمین از کشت باز مانده‌اند.

بند سلما ۷۵ هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری خواهد کرد

بند آب‌گردان سلما، علاه بر تولید ۴۲ میگاوات برق، ۷۵ هزار هکتار زمین کشاورزی را در هرات آبیاری خواه

Thumbnail

بند آب‌گردان سلما، علاه بر تولید ۴۲ میگاوات برق، ۷۵ هزار هکتار زمین کشاورزی را در هرات آبیاری خواهد کرد.

وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که با بهره‌برداری از بند سلما، کشاورزی در هرات رشد خواهد کرد.

به باور شمای از آگاهان، اگر حکومت برای ساخت بندهای آب‌گردان در کشور، برنامه‌های بزرگی در دست گیرد، در بسیاری از بخش‌های کشور اقتصاد بهبود خواهد یافت.

۶۴۰ میلیون متر مکعب آبی که در این بند ذخیره شده‌است، ۴۲ میگاوات برق تولید می‌کند که بیش از ۴۰ هزار خانواده از این برق بهره خواهند بُرد و نیز ۷۵ هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری میکند .

انعام‌الله صافی، رییس آبیاری وزارت زراعت و آبیاری با خوش‌بینی از بهره‌برداری بند سلما می‌گوید: «اگر بالای بند سلما به‌گونه اساسی کار شود و برای ما بر بنیاد نیازمندی ما آب داده شود، زیرا ما استفاده کننده آب هستیم، وزارت زراعت از وزارت انرژی و آب تقاضا دارد که برای رشد کشاورزی باید آب کافی برای کشاورزی در ولایت هرات داده شود .»

درهمین حال، شماری از آگاهان بخش کشاورزی با توجه به کمبود آب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی در کشور می‌گویند که بهره‌برداری از بند سلما در هرات مشکل کمبود آب را برای آبیاری زمین‌های کشاورزی تا اندازه‌یی حل خواهد شد.

سخی محمدی، آگاه بخش کشاورزی می‌گوید: «بند سلما یک بخشی کوچکی که تولید برق است به او هدف رسیده‌است و هنوز اهداف بزرگی مانده‌است و انتظارات از حکومت این‌است با برنامه‌ریزی دقیق تلاش کند، به‌گونه درست از بند سلما برای رشد کشاورزی استفاده نماید تا همان گونه که افغانستان کشور زراعتی است در این بخش رشد لازم داشته باشد.»

لطف‌الله صافی، آگاه بخش کشاورزی می‌گوید: «در برخی‌از مناطق آب است؛ زمین‌های کشاورزی نیست و در برخی از مناطق که زمین‌های کشاورزی است، آب نیست. این‌جا وظیفه حکومت است که چه‌گونه می‌تواند در آب‌های افغانستان برای رشد اقتصاد کشور استفاده کند.»

این در حالی‌است که به‌گفته وزارت زراعت و آبیاری، اکنون به علت کمبود آب از ۷.۵ میلیون هکتار زمین قابل کشت تنها ۲.۵ میلیون هکتار زمین در کشور کشت میشود و متباقی پنج میلیون هکتار زمین از کشت باز مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره