Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نورالله منیر: مکتب‌های دختران به علت‌های فرهنگی بسته ماندند

سرپرست وزارت معارف علت بسته ماندن مکتب‌های دختران را مشکلات فرهنگی می‌داند و می‌گوید که به زودی دروازه مکتب‌های متوسطه و لیسه به روی دانش‌آموزان دختر باز خواهند شد.

نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف می‌گوید که بسته ماندن مکتب‌ها انگیزه شرعی ندارد.

نور الله منیر گفت: «امارت اسلامی افغانستان نقطه شرعی در مورد تعلیم دختران کدام ملاحظه نداریم، ولی فرهنگ افغان‌ها طوری است که ما را به این مجبور ساخته است که ما باید آماده‌گی کامل داشته باشیم که ما مکاتب زنانه و دخترانه طوری آغاز کنیم که مورد اعتراض مردمی نشود که او را ما اکثریت خاموش گفته می‌توانیم.»

با این حال، دانش‌آموزان دختر از حکومت سرپرست می‌خواهند تا بی درنگ دروازه‌های مکتب‌ها را باز کند.

فرخنده که دانش‌آموز صنف دوازده‌هم است، می‌گوید که در اوج ناباوری از رفتن به مکتب بازمانده است و بسته ماندن مکتب‌ها برای او و بقیه دختران رنج‌آور است.

فرخنده، دانش‌آموز، می‌گوید: «وقتی که مکتب رفتم در کوچه مکتب هم‌صنفی هایم را دیدم، گفتند: فرخنده جان مکتب بسته است، همانجا فکر کردم که امروز قیامت می‌شود بالای من، خودم گریان کردم بیخی همانجا امید خود را از دست دادم.»

تمنا، دانش‌آموز، یک دانش‌آموز دیگر می‌گوید: «یک سال است که مه مکتب نرفتیم و خواستم از حکومت امارت اسلامی این است که در های مکاتب را برای ما دختران افغان بالاتر از صنف ششم باز کنند.»

محسنه صبور، آموزگار، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «حق آموزش از نظر کنوانیسیون‌های حقوق بشری و از نظر فقهی در شریعت اسلامی از جمله حقوق اولیه همه انسان‌ها بدون در نظرداشت جنسیت، نژاد، زبان و این مسایل شمرده می‌شود.»

از سویی هم، بنیاد خیریه آی اچ اچ ترکیه، تفاهم‌نامه همکاری ساخت یک مجتمع آموزشی را به ارزش دو میلیون دالر با وزارت معارف امضا کرد.

یاووز دده، معاون بنیاد خیریه آی اچ اچ، گفته است: «قیمت‌های بازار را بررسی کردیم، دریافتیم که مصارف ساخت این مکتب از یک اعشاریه هفت تا دو میلیون دالر هزینه بر م‌ دارد.»

بسته ماندن مکتب‌های دختران از نگرانی‌های بوده اند که بیش از یک سال مطرح شده اند. به تازه‌گی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش جهانی در صفحه تویترش، ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان را تبعیض دانسته و افزوده است که هیچ کسی نباید در برابر آن سکوت کند.

نورالله منیر: مکتب‌های دختران به علت‌های فرهنگی بسته ماندند

از سویی هم، بنیاد خیریه آی اچ اچ ترکیه، تفاهم‌نامه همکاری ساخت یک مجتمع آموزشی را به ارزش دو میلیون دالر با وزارت معارف امضا کرد.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت معارف علت بسته ماندن مکتب‌های دختران را مشکلات فرهنگی می‌داند و می‌گوید که به زودی دروازه مکتب‌های متوسطه و لیسه به روی دانش‌آموزان دختر باز خواهند شد.

نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف می‌گوید که بسته ماندن مکتب‌ها انگیزه شرعی ندارد.

نور الله منیر گفت: «امارت اسلامی افغانستان نقطه شرعی در مورد تعلیم دختران کدام ملاحظه نداریم، ولی فرهنگ افغان‌ها طوری است که ما را به این مجبور ساخته است که ما باید آماده‌گی کامل داشته باشیم که ما مکاتب زنانه و دخترانه طوری آغاز کنیم که مورد اعتراض مردمی نشود که او را ما اکثریت خاموش گفته می‌توانیم.»

با این حال، دانش‌آموزان دختر از حکومت سرپرست می‌خواهند تا بی درنگ دروازه‌های مکتب‌ها را باز کند.

فرخنده که دانش‌آموز صنف دوازده‌هم است، می‌گوید که در اوج ناباوری از رفتن به مکتب بازمانده است و بسته ماندن مکتب‌ها برای او و بقیه دختران رنج‌آور است.

فرخنده، دانش‌آموز، می‌گوید: «وقتی که مکتب رفتم در کوچه مکتب هم‌صنفی هایم را دیدم، گفتند: فرخنده جان مکتب بسته است، همانجا فکر کردم که امروز قیامت می‌شود بالای من، خودم گریان کردم بیخی همانجا امید خود را از دست دادم.»

تمنا، دانش‌آموز، یک دانش‌آموز دیگر می‌گوید: «یک سال است که مه مکتب نرفتیم و خواستم از حکومت امارت اسلامی این است که در های مکاتب را برای ما دختران افغان بالاتر از صنف ششم باز کنند.»

محسنه صبور، آموزگار، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «حق آموزش از نظر کنوانیسیون‌های حقوق بشری و از نظر فقهی در شریعت اسلامی از جمله حقوق اولیه همه انسان‌ها بدون در نظرداشت جنسیت، نژاد، زبان و این مسایل شمرده می‌شود.»

از سویی هم، بنیاد خیریه آی اچ اچ ترکیه، تفاهم‌نامه همکاری ساخت یک مجتمع آموزشی را به ارزش دو میلیون دالر با وزارت معارف امضا کرد.

یاووز دده، معاون بنیاد خیریه آی اچ اچ، گفته است: «قیمت‌های بازار را بررسی کردیم، دریافتیم که مصارف ساخت این مکتب از یک اعشاریه هفت تا دو میلیون دالر هزینه بر م‌ دارد.»

بسته ماندن مکتب‌های دختران از نگرانی‌های بوده اند که بیش از یک سال مطرح شده اند. به تازه‌گی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش جهانی در صفحه تویترش، ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان را تبعیض دانسته و افزوده است که هیچ کسی نباید در برابر آن سکوت کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره