Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دچار شدن مربی فوتسال کشور به سرطان

محمود سیدی مربی پیشین تیم ملی فوتسال نزده سال افغانستان از مدتی به این‌سو به بیماری سرطان روده مبتلا شده و در ایران زیر درمان قراردارد.

مسوولان در کمیته فوتسال فدراسیون فتبال تایید می‌کنند که آقای سیدی بیش از شش ماه می‌شود که دچار به این بیماری است.

محمود سیدی اکنون پناهنده ایران است و به دلیل اوضاع بد اقتصادی هزینه درمان‌اش را ندارد.

شماری از هواداران فوتسال با راه‌اندازی کارزار گردآوری کمک در شبکه‌های اجتماعی خواهان توجه ‌جدی فدراسیون فتبال و کمیته فوتسال به وضعیت این مربی فوتسال از بهر درمان شده‌اند.

محمود سیدی در سال‌های پسین با هدایت مؤفق تیم‌های ملی فوتسال نوجوانان و نزده سال در مسابقات آسیایی به نایب قهرمان دست یافته بود.

دچار شدن مربی فوتسال کشور به سرطان

شماری از هواداران فوتسال با راه‌اندازی کارزار گردآوری کمک در شبکه‌های اجتماعی خواهان توجه ‌جدی فدراسیون فتبال و کمیته فوتسال به وضعیت این مربی فوتسال از بهر درمان شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

محمود سیدی مربی پیشین تیم ملی فوتسال نزده سال افغانستان از مدتی به این‌سو به بیماری سرطان روده مبتلا شده و در ایران زیر درمان قراردارد.

مسوولان در کمیته فوتسال فدراسیون فتبال تایید می‌کنند که آقای سیدی بیش از شش ماه می‌شود که دچار به این بیماری است.

محمود سیدی اکنون پناهنده ایران است و به دلیل اوضاع بد اقتصادی هزینه درمان‌اش را ندارد.

شماری از هواداران فوتسال با راه‌اندازی کارزار گردآوری کمک در شبکه‌های اجتماعی خواهان توجه ‌جدی فدراسیون فتبال و کمیته فوتسال به وضعیت این مربی فوتسال از بهر درمان شده‌اند.

محمود سیدی در سال‌های پسین با هدایت مؤفق تیم‌های ملی فوتسال نوجوانان و نزده سال در مسابقات آسیایی به نایب قهرمان دست یافته بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره