Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد نخستین باشگاه «یوگا» برای زنان در کشور

 زنان در افغانستان همواره سختی‌ها و دشواری‌هایی فراوانی را دیده‌اند. با آن‌که تازه‌ترین آمارها افزایش خشونت‌ها در برابر زنان را نشان می‌دهند، اما نمونه‌هایی هم استند که چهرۀ دیگری از افغانستان و از زنان کشور را، برجسته می‌سازند.

 وقتی پریشانی و اضطراب دور زده می‌شوند، ذهن در خویشتن فرو می‌رود و بدن و روان به‌یک‌پارچه‌گی می‌رسند.

 تمرین یوگا با «مراقبه» آغاز می‌شود؛ یعنی دمی در سکوت، به‌گونۀ ژرف فکر می‌کنند و گمان‌های خودمحورانه را از ذهن می‌زدایند.

 معصومه، یوگا کار، می‌گوید: "وقتی‌که مراقبه می‌کنی و خاصتاً روی بدن خودت تمرکز می‌کنی، خواه‌ناخواه یک نوع آرامش را به‌وجود می‌آورد."

 "آرام و ساکت؛ گویا در تلاش زدودن خاطره‌های تلخی استند که به‌عنوان یک زن در افغانستان دیده‌اند. گویا در تلاش شکستن تابوهایی استند که زن را چیزی بیشتر از یک خواهر، مادر، همسر و یا «سیاه‌سر» ندیده‌اند."

 مرام و مقصود یوگا احساس سبکی، توازن و تعادل هرمونی بدن است.

طاهره، یوگا کار می‌گوید: "یوگا استقرار بدن را حفظ می‌کند. به‌گونۀ مثال کسانی استند که شانه‌های شان به طرف راست یا چپ شان افتاده‌است. یوگا ساختار بدن را بهتر می‌سازد."

 او آموزش‌هایی کوتاه مدت در رشته‌های مدیریت و پزشکی نیز دیده‌است.

 فخریه، مالک باشگاه یوگا، "هدف ما از تأسیس مرکز یوگا همین بود که ما بتوانیم به زنان کمک کنیم تا اعتماد به نفس شان بالا برود و به خودباوری برسند."

 فخریه در کنار این باشگاه، مدیریت یک کودکستان، یک آرایشگاه و یک شرکت کوچک توسعۀ وب را نیز به‌عهده دارد.

اما به تنهایی به این دستاوردها نرسیده است. همسر او شریک و هم‌دست او است.

ایجاد نخستین باشگاه «یوگا» برای زنان در کشور

این باشگاه را زنی ایجاد کرده‌است که خودش از ۷ سال بدین‌سو به‌گونۀ حرفه‌یی «یوگا» تمرین می‌کند.

تصویر بندانگشتی

 زنان در افغانستان همواره سختی‌ها و دشواری‌هایی فراوانی را دیده‌اند. با آن‌که تازه‌ترین آمارها افزایش خشونت‌ها در برابر زنان را نشان می‌دهند، اما نمونه‌هایی هم استند که چهرۀ دیگری از افغانستان و از زنان کشور را، برجسته می‌سازند.

 وقتی پریشانی و اضطراب دور زده می‌شوند، ذهن در خویشتن فرو می‌رود و بدن و روان به‌یک‌پارچه‌گی می‌رسند.

 تمرین یوگا با «مراقبه» آغاز می‌شود؛ یعنی دمی در سکوت، به‌گونۀ ژرف فکر می‌کنند و گمان‌های خودمحورانه را از ذهن می‌زدایند.

 معصومه، یوگا کار، می‌گوید: "وقتی‌که مراقبه می‌کنی و خاصتاً روی بدن خودت تمرکز می‌کنی، خواه‌ناخواه یک نوع آرامش را به‌وجود می‌آورد."

 "آرام و ساکت؛ گویا در تلاش زدودن خاطره‌های تلخی استند که به‌عنوان یک زن در افغانستان دیده‌اند. گویا در تلاش شکستن تابوهایی استند که زن را چیزی بیشتر از یک خواهر، مادر، همسر و یا «سیاه‌سر» ندیده‌اند."

 مرام و مقصود یوگا احساس سبکی، توازن و تعادل هرمونی بدن است.

طاهره، یوگا کار می‌گوید: "یوگا استقرار بدن را حفظ می‌کند. به‌گونۀ مثال کسانی استند که شانه‌های شان به طرف راست یا چپ شان افتاده‌است. یوگا ساختار بدن را بهتر می‌سازد."

 او آموزش‌هایی کوتاه مدت در رشته‌های مدیریت و پزشکی نیز دیده‌است.

 فخریه، مالک باشگاه یوگا، "هدف ما از تأسیس مرکز یوگا همین بود که ما بتوانیم به زنان کمک کنیم تا اعتماد به نفس شان بالا برود و به خودباوری برسند."

 فخریه در کنار این باشگاه، مدیریت یک کودکستان، یک آرایشگاه و یک شرکت کوچک توسعۀ وب را نیز به‌عهده دارد.

اما به تنهایی به این دستاوردها نرسیده است. همسر او شریک و هم‌دست او است.

هم‌رسانی کنید