Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسابقات بزکشی در هرات پس از شش سال توقف دوباره آغاز شد

مسابقات بزکشی در ولایت هرات که از شش سال بدینسو متوقف بود، امروز (جمعه، ۲۰جدی) دوباره آغاز شد.

در مسابقۀ امروز، در حدود ۲۰۰ ورزشکار از ولایت هرات و ولایت‌های شمال کشور شرکت کرده بودند.

بشیراحمد احراری، رییس فدراسیون بزکشی هرات گفت: «این فرهنگ خیلی دیرینۀ ما است. چهال سال می‌شود که میدان بزکشی و فدراسیون بزکشی ساخته ایم.»

محمد عارف حمیدی، مسؤول تیم بزکشی در هرات نیز بیان داشت: «اسپ سواران سمت شمال مدت یک هفته می‌شود که در هرات آمده‌اند. این‌ها اسپ سواری شان را تا بهار ادامه می‌دهند.»

شماری از چاب‌اندازان که از ولایت‌های شمال کشور به هرات آمده‌اند، می‌گویند که چاب‌اندازان ولایت هرات را آموزش می‌دهند.

آنان از راه اندازی مسابقات بزکشی ابراز خرسندی می‌کنند و بزکشی را از ورزش‌های کهن کشور می‌خوانند.

محمد ظریف، یکی از این چاپ‌اندازان گفت: «از طرف دولت حمایه شویم ما، از طرف فدراسیون حمایت شویم که بزکشی ورزش وطنی خود ما است.»
محمد اکبر، چاپ‌انداز دیگر نیز افزود: «باید مردم تشویق کنند و حکومت هم ما را حمایت کند.»

مسابقات امروز که در ولسوالی انجیل هرات برگزار شده بود، صدها باشندۀ هرات به تماشای آن آمده بودند.

باشنده‌گان هرات، بزکشی را یک ورزش سنتی افغانستان می‌دانند و از حکومت می‌خواهند که به ورزشکاران این رشته زمینۀ برگزاری مسابقات را فراهم کند.

دل آقا رحیمی، یکی از باشنده‌گان هرات اظهار داشت: «بزکشی یک شوق خوب است و از قدیم به ما میراث مانده.»

بزکشی، یکی از ورزش‌های کهن و ملی مردم افغانستان است که بیشتر در ولایت‌های مرکزی و شمالی کشور انجام می‌شود. ورزشکاران در هرات پس از توقف چندساله تلاش دارند تا این ورزش را در این ولایت رشد بدهند.

مسابقات بزکشی در هرات پس از شش سال توقف دوباره آغاز شد

شماری از چاب‌اندازان که از ولایت‌های شمال کشور به هرات آمده‌اند، می‌گویند که چاب‌اندازان ولایت هرات را آموزش می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

مسابقات بزکشی در ولایت هرات که از شش سال بدینسو متوقف بود، امروز (جمعه، ۲۰جدی) دوباره آغاز شد.

در مسابقۀ امروز، در حدود ۲۰۰ ورزشکار از ولایت هرات و ولایت‌های شمال کشور شرکت کرده بودند.

بشیراحمد احراری، رییس فدراسیون بزکشی هرات گفت: «این فرهنگ خیلی دیرینۀ ما است. چهال سال می‌شود که میدان بزکشی و فدراسیون بزکشی ساخته ایم.»

محمد عارف حمیدی، مسؤول تیم بزکشی در هرات نیز بیان داشت: «اسپ سواران سمت شمال مدت یک هفته می‌شود که در هرات آمده‌اند. این‌ها اسپ سواری شان را تا بهار ادامه می‌دهند.»

شماری از چاب‌اندازان که از ولایت‌های شمال کشور به هرات آمده‌اند، می‌گویند که چاب‌اندازان ولایت هرات را آموزش می‌دهند.

آنان از راه اندازی مسابقات بزکشی ابراز خرسندی می‌کنند و بزکشی را از ورزش‌های کهن کشور می‌خوانند.

محمد ظریف، یکی از این چاپ‌اندازان گفت: «از طرف دولت حمایه شویم ما، از طرف فدراسیون حمایت شویم که بزکشی ورزش وطنی خود ما است.»
محمد اکبر، چاپ‌انداز دیگر نیز افزود: «باید مردم تشویق کنند و حکومت هم ما را حمایت کند.»

مسابقات امروز که در ولسوالی انجیل هرات برگزار شده بود، صدها باشندۀ هرات به تماشای آن آمده بودند.

باشنده‌گان هرات، بزکشی را یک ورزش سنتی افغانستان می‌دانند و از حکومت می‌خواهند که به ورزشکاران این رشته زمینۀ برگزاری مسابقات را فراهم کند.

دل آقا رحیمی، یکی از باشنده‌گان هرات اظهار داشت: «بزکشی یک شوق خوب است و از قدیم به ما میراث مانده.»

بزکشی، یکی از ورزش‌های کهن و ملی مردم افغانستان است که بیشتر در ولایت‌های مرکزی و شمالی کشور انجام می‌شود. ورزشکاران در هرات پس از توقف چندساله تلاش دارند تا این ورزش را در این ولایت رشد بدهند.

هم‌رسانی کنید