Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ختم تمرینات نظامی سربازان روسی در نزدیک مرز اوکراین

نظامیان روسی روز شنبه گفته اند که دست کم ده هزار سرباز روسی پس از تمرینات نظامی یک ماهه در نزیکی مرز با اوکراین، به پایگاه‌های دایمی شان برگشتند.

رویترز به نقل از خبرگزاری انترفکس گفته است که که تمرینات نظامی سربازان روسی در چندین بخش از جمله منطقه کریمه انجام شده است.

استقرار هزاران سرباز روسی در نزدیکی مرز با اوکراین، نگرانی کیف و کشورهای غربی را از حمله احتمالی روسیه به اوکراین، افزایش داده است، اما روسیه تاکید دارد این کشور می‌تواند سربازان‌اش را در هر بخشی خاک خوداش مستقر سازد.

بربنیاد آمار های ارایه شده، از شصت تا نود هزار سرباز روس در هفته های اخیر در نزدیک مرز اوکراین مستفر شده اند.

نگرانی از حمله و اشغال اوکراین از سوی روسیه، اخیرا تنش میان روسیه و کشورهای غربی را نیز افزایش داده است.

ختم تمرینات نظامی سربازان روسی در نزدیک مرز اوکراین

نگرانی از حمله و اشغال اوکراین از سوی روسیه، اخیرا تنش میان روسیه و کشورهای غربی را نیز افزایش داده است.

Thumbnail

نظامیان روسی روز شنبه گفته اند که دست کم ده هزار سرباز روسی پس از تمرینات نظامی یک ماهه در نزیکی مرز با اوکراین، به پایگاه‌های دایمی شان برگشتند.

رویترز به نقل از خبرگزاری انترفکس گفته است که که تمرینات نظامی سربازان روسی در چندین بخش از جمله منطقه کریمه انجام شده است.

استقرار هزاران سرباز روسی در نزدیکی مرز با اوکراین، نگرانی کیف و کشورهای غربی را از حمله احتمالی روسیه به اوکراین، افزایش داده است، اما روسیه تاکید دارد این کشور می‌تواند سربازان‌اش را در هر بخشی خاک خوداش مستقر سازد.

بربنیاد آمار های ارایه شده، از شصت تا نود هزار سرباز روس در هفته های اخیر در نزدیک مرز اوکراین مستفر شده اند.

نگرانی از حمله و اشغال اوکراین از سوی روسیه، اخیرا تنش میان روسیه و کشورهای غربی را نیز افزایش داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره