Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تجاوزهای جنسی در مدرسه‌های دینی پاکستان مشکلی گسترده و دراز مدت

یک گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس نشان می‌دهد که نفوذ گستردۀ ملاها در پاکستان و نیز تابو بودن این موضوع، سبب شده است که بسیاری از رویدادهای تجاوز جنسی بر کودکان در مدرسه‌ها، پیگیری نشوند. 

این گزارش تجاوزهای جنسی در مدرسه‌های دینی در پاکستان را یک مشکل گسترده و دراز مدت خوانده است. 

بر بنیاد این گزارش، در ده سال اخیر، ۳۷۵ رویداد تجاوز جنسی بر کودکان در مدرسه‌های پاکستانی، در رسانه‌های این کشور پخش شده اند.

در گزارش کودکی به تصویر کشیده شده‌است که برای یک سال در مدرسه‌ای در نزدیک خانۀ شان در ایالت پنجاب درس خوانده بود؛ اما می‌گوید که ملای این مدرسه، بر او تجاوز کرده است. 

پسر نُه سالۀ کوثر پروین گفت: «پیراهنم را در دهانم فرو کرد تا فریاد نزنم. تمام شب را گریه می کردم و صبح به همصنفی هایم گفتم که به خانواده ام زنگ بزنند و به مادرم بگویند که مرا از این مدرسه بیرون کند.»

اما این کودک، تنها یکی از قربانیان تجاوزهای جنسی در مدرسه های دینی در پاکستان است. 

خبرگزاری اسوشیتد پرس می گوید که شمار بزرگی از دو میلیون کودکی که در مدرسه های دینی پاکستان درس می خوانند، قربانی این رویدادها شده اند. 

ملایی که به تجاوز بر این کودک نه ساله متهم است، این اتهام را رد می کند. 

ملای متهم: می‌گوید: «شش-هفت سال می شود که ازدواج کرده ام و خانمم هم زیبا است. چرا این کار را با یک کودک انجام دهم.»

این گزارش بربنیاد گفتگو با شماری از قربانیان، وزیران کنونی و پیشین، گروه های مددرسان و علمای دینی پاکستان تهیه شده است. 

در ده سال اخیر، رسانه های پاکستانی از ۳۵۹ تجاوز جنسی بر کودکان در مدرسه های این کشور خبر داده اند؛ اما آمار اصلی بسیار بالا استند. 

آی ای رحمان، فعال کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان، گفت: «رویدادهای تجاوز جنسی در مدرسه ها، بسیار اندک بازگو می شوند. همگی از سخن گفتن در این باره می ترسند. از مسوولان مدرسه ها می ترسند. در سال های اخیر، قدرت این مردمان افزایش یافته است. از سویی هم مردم در باره نهادهای دینی نگران استند و نمی خواهند که با پخش چنین گزارش ها، این نهادها بدنام شوند.»

اما کسانی که در پیوند به این رویدادها، بازداشت هم می شوند، با مجازات های سنگینی روبه‌رو نمی‌شوند. 

یک کودک دیگر که در مدرسه بر او تجاوز شده بود و خانواده اش از این دشواری‌ها می‌گویند. 

یک قربانی تجاوز جنسی می‌گوید: «من ترسیده بودم. به من گفت که اگر به کسی چیزی بگویم، مرا خواهد کشت و اعدام خواهد کرد.»

مقصود، برادر قربانی گفت: «وقتی این رویداد ناگوار رخ داد، هیچ کسی به آن رسیدگی نکرد. ما خودمان مجرم را به پولیس تسلیم کردیم؛ اما پولیس او را رها ساخت. این گونه افراد چگونه رها می شوند؟ پولیس از ما خواست که از شکایت مان بگذریم. چرا پولیس چنین خواستی دارد؟ اما وقتی به حرف پولیس گوش نکردیم، مجرم را رها ساختند.»

بر بنیاد آمارهای ارائه شده در این گزارش، پولیس پنجاب فاسدترین نهاد در پاکستان است. 

مردم هم می‌گویند که پولیس به داد مردم نمی‌رسد. 

اما پولیس چیز دیگری می‌گوید. 

سجاد محمد خان، مقام پولیس، گفت: «برای پیگیری این رویدادها قانون به شاهد، مطابقت شواهد و تایید طب عدلی نیاز دارد.»

این در حالی است که مدرسه های دینی در پاکستان، یکی از منابع اصلی سربازگیری گروه‌های هراس افگن در منطقه شناخته می‌شوند.

تجاوزهای جنسی در مدرسه‌های دینی پاکستان مشکلی گسترده و دراز مدت

بر بنیاد گزارش اسوشیتد پرس، در ده سال اخیر، ۳۷۵ رویداد تجاوز جنسی بر کودکان در مدرسه‌های پاکستانی رُخ داده است.

Thumbnail

یک گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس نشان می‌دهد که نفوذ گستردۀ ملاها در پاکستان و نیز تابو بودن این موضوع، سبب شده است که بسیاری از رویدادهای تجاوز جنسی بر کودکان در مدرسه‌ها، پیگیری نشوند. 

این گزارش تجاوزهای جنسی در مدرسه‌های دینی در پاکستان را یک مشکل گسترده و دراز مدت خوانده است. 

بر بنیاد این گزارش، در ده سال اخیر، ۳۷۵ رویداد تجاوز جنسی بر کودکان در مدرسه‌های پاکستانی، در رسانه‌های این کشور پخش شده اند.

در گزارش کودکی به تصویر کشیده شده‌است که برای یک سال در مدرسه‌ای در نزدیک خانۀ شان در ایالت پنجاب درس خوانده بود؛ اما می‌گوید که ملای این مدرسه، بر او تجاوز کرده است. 

پسر نُه سالۀ کوثر پروین گفت: «پیراهنم را در دهانم فرو کرد تا فریاد نزنم. تمام شب را گریه می کردم و صبح به همصنفی هایم گفتم که به خانواده ام زنگ بزنند و به مادرم بگویند که مرا از این مدرسه بیرون کند.»

اما این کودک، تنها یکی از قربانیان تجاوزهای جنسی در مدرسه های دینی در پاکستان است. 

خبرگزاری اسوشیتد پرس می گوید که شمار بزرگی از دو میلیون کودکی که در مدرسه های دینی پاکستان درس می خوانند، قربانی این رویدادها شده اند. 

ملایی که به تجاوز بر این کودک نه ساله متهم است، این اتهام را رد می کند. 

ملای متهم: می‌گوید: «شش-هفت سال می شود که ازدواج کرده ام و خانمم هم زیبا است. چرا این کار را با یک کودک انجام دهم.»

این گزارش بربنیاد گفتگو با شماری از قربانیان، وزیران کنونی و پیشین، گروه های مددرسان و علمای دینی پاکستان تهیه شده است. 

در ده سال اخیر، رسانه های پاکستانی از ۳۵۹ تجاوز جنسی بر کودکان در مدرسه های این کشور خبر داده اند؛ اما آمار اصلی بسیار بالا استند. 

آی ای رحمان، فعال کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان، گفت: «رویدادهای تجاوز جنسی در مدرسه ها، بسیار اندک بازگو می شوند. همگی از سخن گفتن در این باره می ترسند. از مسوولان مدرسه ها می ترسند. در سال های اخیر، قدرت این مردمان افزایش یافته است. از سویی هم مردم در باره نهادهای دینی نگران استند و نمی خواهند که با پخش چنین گزارش ها، این نهادها بدنام شوند.»

اما کسانی که در پیوند به این رویدادها، بازداشت هم می شوند، با مجازات های سنگینی روبه‌رو نمی‌شوند. 

یک کودک دیگر که در مدرسه بر او تجاوز شده بود و خانواده اش از این دشواری‌ها می‌گویند. 

یک قربانی تجاوز جنسی می‌گوید: «من ترسیده بودم. به من گفت که اگر به کسی چیزی بگویم، مرا خواهد کشت و اعدام خواهد کرد.»

مقصود، برادر قربانی گفت: «وقتی این رویداد ناگوار رخ داد، هیچ کسی به آن رسیدگی نکرد. ما خودمان مجرم را به پولیس تسلیم کردیم؛ اما پولیس او را رها ساخت. این گونه افراد چگونه رها می شوند؟ پولیس از ما خواست که از شکایت مان بگذریم. چرا پولیس چنین خواستی دارد؟ اما وقتی به حرف پولیس گوش نکردیم، مجرم را رها ساختند.»

بر بنیاد آمارهای ارائه شده در این گزارش، پولیس پنجاب فاسدترین نهاد در پاکستان است. 

مردم هم می‌گویند که پولیس به داد مردم نمی‌رسد. 

اما پولیس چیز دیگری می‌گوید. 

سجاد محمد خان، مقام پولیس، گفت: «برای پیگیری این رویدادها قانون به شاهد، مطابقت شواهد و تایید طب عدلی نیاز دارد.»

این در حالی است که مدرسه های دینی در پاکستان، یکی از منابع اصلی سربازگیری گروه‌های هراس افگن در منطقه شناخته می‌شوند.

هم‌رسانی کنید