Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: آیا شورای عالی صلح تاکنون دست آوردی داشته است؟

در این برنامه، گرداننده سید طارق مجیدی در بارۀ نگرانی‌ها در پیوند به بی‌نتیجه ماندن روند گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان پرداخته است. 

شورای عالی صلح یک دهه قبل از سوی حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان به هدف پیشبرد گفت‌وگوهای صلح با طالبان ایجاد گردید، اما از زمان تأسیس تا کنون، این نهاد با وجود صرف میلیون‌ها پول بخاطر ضعف اش با انتقادهای تندی روبرو بوده است. بسیاری‌ها در کشور به این باوراند که موجودیت این نهاد هیچ نفعی برای صلح نداشته است. 
 

 

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: آیا شورای عالی صلح تاکنون دست آوردی داشته است؟

در این برنامه، گرداننده سید طارق مجیدی در بارۀ نگرانی‌ها در پیوند به بی‌نتیجه ماندن روند گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان پرداخته است. 

شورای عالی صلح یک دهه قبل از سوی حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان به هدف پیشبرد گفت‌وگوهای صلح با طالبان ایجاد گردید، اما از زمان تأسیس تا کنون، این نهاد با وجود صرف میلیون‌ها پول بخاطر ضعف اش با انتقادهای تندی روبرو بوده است. بسیاری‌ها در کشور به این باوراند که موجودیت این نهاد هیچ نفعی برای صلح نداشته است. 
 

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews