تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حمله مسلحانه بر دانشگاه کابل پس از شش ساعت پایان یافت

گروهی از مردان مسلح امروز وارد دانشگاه کابل شدند و دانشجویان را در صحن دانشگاه و در شماری از بخش های دیگر این دانشگاه، به گلوله بستند.

این رویداد در حوالی ساعت یازده و سی دقیقه پیش از چاشت رخ داد و با رسیدن نیروهای امنیتی به محل، مهاجمان در برخی از ساختمان های دانشگاه جابجا شدند و با این نیروها، به درگیری پرداختند.

وزارت امورداخله می گوید که سه مهاجم پس ازشش ساعت درگیری با نیروهای امنیتی ازپا درآمدند.

هرچند وزارت امور داخله کشته شدن نزده تن وزخمی شدن بیست ودو تن را دراین حمله تایید می کند ،اما برخی از منابع از جان باختن درحدود بیست تن وزخمی شدن چهل تن دیگر در این رویداد سخن می گویند.

رویدادی که گروهی از مردان مسلح ناشناس که می‌گویند شمارشان به چهار تا شش نفر می‌رسیده، آغازگرش بودند.

به گفته دانشجویانی که از این باران گلوله‌ها، جان به سلامت برده‌اند، مهاجمان از یکی از دروازه‌های فرعی دانشگاه به داخل هجوم آوردند و هرکسی را که سرراه‌شان ‌آمد، به گلوله ‌بستند.

این جوان که تازه توانسته است خودش را از دانشگاه بیرون بکشد، می‌گوید که دو مهاجم مسلح با کلاشنیکوف و تفنگچه بر صنف آنان یورش آوردند. او از غلتیدن بیش از ده هم‌صنفش در خون‌شان یاد می‌کند و این صحنه را تکان‌دهنده می‌گوید.     

در این میان، بسته‌گان شماری از دانشجویان هم که از سرنوشت آنان خبری نیست، در برابر دروازه‌های دانشگاه کابل در چندین سمت، ایستاده‌اند و می‌کوشند از آنان خبری یابند.

حمله بر دانشگاه کابل که پیش از چاشت دوشنبه رخ داد، تا ساعت‌ها به‌درازا می‌کشد.

نیروهای امنیتی در محل می‌گویند که گیرماندن شماری ازدانشجویان در ساختمان‌ها، کار عملیات پاک‌سازی آنان را کُند ساخته است. 

در این مدت، هرچندی صدای تیراندازی و نیز گاه صدای انفجارهای خُردی از داخل دانشگاه به گوش می‌رسد.

وزارت امور داخله می گوید که در این حمله ۱۹ تن جان باختند و ۲۲ تن دیگر زخم برداشته اند.

حمله مسلحانه بر دانشگاه کابل پس از شش ساعت پایان یافت

وزارت امور داخله می گوید که در این حمله ۱۹ تن جان باختند و ۲۲ تن دیگر زخم برداشته اند.

Thumbnail

گروهی از مردان مسلح امروز وارد دانشگاه کابل شدند و دانشجویان را در صحن دانشگاه و در شماری از بخش های دیگر این دانشگاه، به گلوله بستند.

این رویداد در حوالی ساعت یازده و سی دقیقه پیش از چاشت رخ داد و با رسیدن نیروهای امنیتی به محل، مهاجمان در برخی از ساختمان های دانشگاه جابجا شدند و با این نیروها، به درگیری پرداختند.

وزارت امورداخله می گوید که سه مهاجم پس ازشش ساعت درگیری با نیروهای امنیتی ازپا درآمدند.

هرچند وزارت امور داخله کشته شدن نزده تن وزخمی شدن بیست ودو تن را دراین حمله تایید می کند ،اما برخی از منابع از جان باختن درحدود بیست تن وزخمی شدن چهل تن دیگر در این رویداد سخن می گویند.

رویدادی که گروهی از مردان مسلح ناشناس که می‌گویند شمارشان به چهار تا شش نفر می‌رسیده، آغازگرش بودند.

به گفته دانشجویانی که از این باران گلوله‌ها، جان به سلامت برده‌اند، مهاجمان از یکی از دروازه‌های فرعی دانشگاه به داخل هجوم آوردند و هرکسی را که سرراه‌شان ‌آمد، به گلوله ‌بستند.

این جوان که تازه توانسته است خودش را از دانشگاه بیرون بکشد، می‌گوید که دو مهاجم مسلح با کلاشنیکوف و تفنگچه بر صنف آنان یورش آوردند. او از غلتیدن بیش از ده هم‌صنفش در خون‌شان یاد می‌کند و این صحنه را تکان‌دهنده می‌گوید.     

در این میان، بسته‌گان شماری از دانشجویان هم که از سرنوشت آنان خبری نیست، در برابر دروازه‌های دانشگاه کابل در چندین سمت، ایستاده‌اند و می‌کوشند از آنان خبری یابند.

حمله بر دانشگاه کابل که پیش از چاشت دوشنبه رخ داد، تا ساعت‌ها به‌درازا می‌کشد.

نیروهای امنیتی در محل می‌گویند که گیرماندن شماری ازدانشجویان در ساختمان‌ها، کار عملیات پاک‌سازی آنان را کُند ساخته است. 

در این مدت، هرچندی صدای تیراندازی و نیز گاه صدای انفجارهای خُردی از داخل دانشگاه به گوش می‌رسد.

وزارت امور داخله می گوید که در این حمله ۱۹ تن جان باختند و ۲۲ تن دیگر زخم برداشته اند.

هم‌رسانی کنید