Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

از آمادگی‌ها برای اعلام حکومت تازه تا جاگزینی نقاشی‌ها و شعارها

پیش از این بر برخی از دیوارهای شهر کابل تصاویر شخصیت‌های ملی، پرچم ملی و شعارهای گونه‌گون دیده می‌شدند، اما در این روزها شعارهای تازه بر روی این دیوارها دیده می‌شوند.  

طالبان می‌گویند که از بهر گرفتن آماده‌گی‌ها برای اعلام حکومت تازه، شهر را با شعارهای تازه مزین می‌سازند.

کمیسیون فرهنگی طالبان می‌گوید برای آماده‌گی اعلام حکومت تازه، شعارهای تازه‌یی را بر دیوارهای شهر کابل جاگزین می‌سازند.

احمدالله وثیق، معاون کمیسیون فرهنگی طالبان، گفت: «برای آماده‌گی (اعلام حکومت تازه) در شهر نیز برخی از شعارها و لوحه‌ها نصب می‌شوند.»

به گفته طالبان، در مراسم اعلام حکومت تازه از مهمان خارجی نیز دعوت شده است تا در این مراسم شرکت کنند.

وثیق گفت: «نماینده‌گان، مقامات و دیپلماتان برخی از کشورهای مهم نیز در این مراسم اشتراک خواهند کرد.»

اما برخی از  باشنده‌گان کابل در باره جاگزینی تصاویر و شعارها دیدگاه متفاوتی دارند. 

محمدرییس صافی، باشنده کابل، گفت: «چون همان داکتر دیروز هم قهرمان بود و امروز هم قهرمان است. و آن پرچم ملی که دیروز بود، امروز هم برای ما مانده.»

عبیدالله، باشنده کابل، گفت: «این قهرمان‌ها و کسانی‌که شهید شده‌اند باید در شهر باقی بمانند، چون آنان برای همیش زنده می‌مانند. در قلب‌های مردم می‌مانند و برای این که همیش به یاد مردم باشند.»

این انتقادها در حالی ابراز می‌شوند که پیش از این در دیوارها و چهارراهی‌های شهر کابل تصاویر شخصیت‌های ملی، پرچم ملی، تصاویر روز آزادی کشور و شعارهایی گونه‌گونی نوشته و یا هم رسامی شده بودند، اما اکنون پاک کاری این شعارها به سرعت ادامه دارد.

از آمادگی‌ها برای اعلام حکومت تازه تا جاگزینی نقاشی‌ها و شعارها

مقام‌های طالبان می‌گویند که برای  شرکت در مراسم اعلام حکومت تازه، از مهمانان خارجی نیز دعوت شده است.

تصویر بندانگشتی

پیش از این بر برخی از دیوارهای شهر کابل تصاویر شخصیت‌های ملی، پرچم ملی و شعارهای گونه‌گون دیده می‌شدند، اما در این روزها شعارهای تازه بر روی این دیوارها دیده می‌شوند.  

طالبان می‌گویند که از بهر گرفتن آماده‌گی‌ها برای اعلام حکومت تازه، شهر را با شعارهای تازه مزین می‌سازند.

کمیسیون فرهنگی طالبان می‌گوید برای آماده‌گی اعلام حکومت تازه، شعارهای تازه‌یی را بر دیوارهای شهر کابل جاگزین می‌سازند.

احمدالله وثیق، معاون کمیسیون فرهنگی طالبان، گفت: «برای آماده‌گی (اعلام حکومت تازه) در شهر نیز برخی از شعارها و لوحه‌ها نصب می‌شوند.»

به گفته طالبان، در مراسم اعلام حکومت تازه از مهمان خارجی نیز دعوت شده است تا در این مراسم شرکت کنند.

وثیق گفت: «نماینده‌گان، مقامات و دیپلماتان برخی از کشورهای مهم نیز در این مراسم اشتراک خواهند کرد.»

اما برخی از  باشنده‌گان کابل در باره جاگزینی تصاویر و شعارها دیدگاه متفاوتی دارند. 

محمدرییس صافی، باشنده کابل، گفت: «چون همان داکتر دیروز هم قهرمان بود و امروز هم قهرمان است. و آن پرچم ملی که دیروز بود، امروز هم برای ما مانده.»

عبیدالله، باشنده کابل، گفت: «این قهرمان‌ها و کسانی‌که شهید شده‌اند باید در شهر باقی بمانند، چون آنان برای همیش زنده می‌مانند. در قلب‌های مردم می‌مانند و برای این که همیش به یاد مردم باشند.»

این انتقادها در حالی ابراز می‌شوند که پیش از این در دیوارها و چهارراهی‌های شهر کابل تصاویر شخصیت‌های ملی، پرچم ملی، تصاویر روز آزادی کشور و شعارهایی گونه‌گونی نوشته و یا هم رسامی شده بودند، اما اکنون پاک کاری این شعارها به سرعت ادامه دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره