Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت تحصیلات عالی از احتمال حذف برخی مضامین خبر داد

همزمان با خوشبینی‌ها از آغاز دوباره درس در دانشگاه‌های دولتی، مقام‌های وزارت تحصیلات عالی روز یک‌شنبه از  احتمال حذف برخی از مضامین که به گفته آنان در تضاد با اسلام استند، خبر دادند.

سرپرست این وزارت، شیخ عبدلباقی حقانی، بحث درباره سیستم آمورشی صنوف مختلط را در دانشگاه‌های کشور پایان یافته می‌داند و بر از سرگیری نظام تحصیلی با برخی تغییرات عمده در چارچوب شریعت اسلامی سخن می‌زند.

شیخ عبدلباقی حقانی در یک نشست خبری گفت: «وقتی که آمادگی‌ها ختم شد، تاریخ دقیق آغاز دانشگاه‌های دولتی را اعلام می‌کنیم. خیلی وفت نمی‌گیرد، کمتر از یک هفته دیگر وقت کار دارد.»

سرپرست این وزارت در حالی که به فراهم سازی زمینه ورود کدرهای علمی از خارج به افغانستان سخن می‌زند، از حذف برخی مضامین درسی در دانشگا‌ه‌های کشور که به گفته او در تضاد با اسلام قرار دارند نیز خبر می دهد.

شیخ عبدلباقی حقانی به خبرنگاران گفت: «هر مضمونی که در تضاد با شریعت اسلامی باشد، حذف خواهد شد.»

در همین حال، برخی از داشجویان می‌گویند که وضعیت مبهم کنونی در نظام تحصیلی، آنان را به شدت نگران آینده شان کرده است و طرح‌های تازه برای پیش‌برد درس‌ها در دانشگاه‌ها را دشوار  می‌دانند.

عبدالرحیم، یک تن از دانشجویان به طلوع‌نیوز گفت: «استادان و محصلین حاضر نیستند. یک تعداد بسیار کم حاضر می‌شوند. ما نگران آینده خود استیم.»

یکی دیگر از دانشجویان نیز  در این باره چنین گفت: «هیچ علاقه وجود ندارد. شاگردان و استادان هر دو حاضر نمی‌شوند.»

سرپرست این وزارت می‌افزاید که با راه ‌اندازی یک برنامه شفاف بسیاری از دانشجویان را جهت فراگیری آموزش به خارج از کشور می‌فرستند تا از تجربه آنان در آینده در کشور استفاده شود.

وزارت تحصیلات عالی از احتمال حذف برخی مضامین خبر داد

همزمان با تحولات پسین در نظام کشور، به ویژه نظام تحصیلی، در حال که نزدیک به یک هفته از آغاز درس‌ها در دانشگاه‌های خصوصی می‌گذرد اما حضور دانشجویان و آموزگاران هنوز هم به شدت کمرنگ ‌است.

Thumbnail

همزمان با خوشبینی‌ها از آغاز دوباره درس در دانشگاه‌های دولتی، مقام‌های وزارت تحصیلات عالی روز یک‌شنبه از  احتمال حذف برخی از مضامین که به گفته آنان در تضاد با اسلام استند، خبر دادند.

سرپرست این وزارت، شیخ عبدلباقی حقانی، بحث درباره سیستم آمورشی صنوف مختلط را در دانشگاه‌های کشور پایان یافته می‌داند و بر از سرگیری نظام تحصیلی با برخی تغییرات عمده در چارچوب شریعت اسلامی سخن می‌زند.

شیخ عبدلباقی حقانی در یک نشست خبری گفت: «وقتی که آمادگی‌ها ختم شد، تاریخ دقیق آغاز دانشگاه‌های دولتی را اعلام می‌کنیم. خیلی وفت نمی‌گیرد، کمتر از یک هفته دیگر وقت کار دارد.»

سرپرست این وزارت در حالی که به فراهم سازی زمینه ورود کدرهای علمی از خارج به افغانستان سخن می‌زند، از حذف برخی مضامین درسی در دانشگا‌ه‌های کشور که به گفته او در تضاد با اسلام قرار دارند نیز خبر می دهد.

شیخ عبدلباقی حقانی به خبرنگاران گفت: «هر مضمونی که در تضاد با شریعت اسلامی باشد، حذف خواهد شد.»

در همین حال، برخی از داشجویان می‌گویند که وضعیت مبهم کنونی در نظام تحصیلی، آنان را به شدت نگران آینده شان کرده است و طرح‌های تازه برای پیش‌برد درس‌ها در دانشگاه‌ها را دشوار  می‌دانند.

عبدالرحیم، یک تن از دانشجویان به طلوع‌نیوز گفت: «استادان و محصلین حاضر نیستند. یک تعداد بسیار کم حاضر می‌شوند. ما نگران آینده خود استیم.»

یکی دیگر از دانشجویان نیز  در این باره چنین گفت: «هیچ علاقه وجود ندارد. شاگردان و استادان هر دو حاضر نمی‌شوند.»

سرپرست این وزارت می‌افزاید که با راه ‌اندازی یک برنامه شفاف بسیاری از دانشجویان را جهت فراگیری آموزش به خارج از کشور می‌فرستند تا از تجربه آنان در آینده در کشور استفاده شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره