Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهرداری کابل شماری از چار راه های شهر کابل را تزیین می‌کند

نماینده شهرداری کابل می‌گوید که در روزهای آینده کار تزیین شماری از جاده‌ها به پایان خواهد رسید.

همزمان با این کارمندان شهرداری کابل از شهرنشینان می‌خواهند که در پاک نگهداشتن و سرسبزی شهر با آنان همکاری کنند.

نماهای سرسبز و گونه‌گون در چهار‌اه‌های شهر استند که در چند ماه پسین از سوی شهرداری کابل ساخته شده اند.

شهرداری کابل می‌گوید که پانزده چهارراه با نمادهای تازه بازسازی خواهند شد.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «چگونه بتوانیم مناظر زیباتر را برای مردم نشان بدهیم. تاثیر مثبت بالای روان مردم داشته باشیم و موارد که مربوط فرهنگ میشود. و از همین سبب ۱۵ چهارراهی را در پلان اول برای طرح گرفتیم.»

چهارراه پل محمود خان که در آن برجی به نام ساعت قرار دارد به تازه‌گی از سوی شهرداری کابل با طرح تازه رو نمایی شده است.

آقای بارکزی گفت :«بالای منار میلاد کابل و دیگر منارها نیز کار جریان دارد و قبل از عید رو نمایی می‌شود. برخی باز سازی است برخی نور پردازی تا روز و شب نما‌های زیباتری در شهر کابل داشته باشیم.»

همزمان با این باشنده‌گان پاییتخت از این کار شهرداری استقبال می‌کنند.

حشمت الله، باشنده کابل می گوید: «ما از این کارها و دیزاین‌های شهرداری خوش هستیم و می‌خواهیم ساحات سبز را در پاییتخت بیشتر سازند.»

شیر آقا، یکتن از کارمند ان شهرداری کابل گفت: «یک جای مردم نشسته و میوه می‌خورند و زباله هایش را در سبزه‌ها رها می‌کنند و می‌روند تا چه زمانی شهرداری باشد تا پاک کاری کنند.»

محقق، باشنده  شهر کابل گفت: «باید ما هم در برابر حفاظت از سرسبزی کوشا باشیم.»

شهرداری کابل می‌گوید که کار در برخی چهاراه‌های دیگر جریان دارد و پیش از رسیدن عید از این چهارراه‌ها رونمایی خواهد شد.

شهرداری کابل شماری از چار راه های شهر کابل را تزیین می‌کند

نماهای سرسبز و گونه‌گون در چهار‌اه‌های شهر استند که در چند ماه پسین از سوی شهرداری کابل ساخته شده اند.

تصویر بندانگشتی

نماینده شهرداری کابل می‌گوید که در روزهای آینده کار تزیین شماری از جاده‌ها به پایان خواهد رسید.

همزمان با این کارمندان شهرداری کابل از شهرنشینان می‌خواهند که در پاک نگهداشتن و سرسبزی شهر با آنان همکاری کنند.

نماهای سرسبز و گونه‌گون در چهار‌اه‌های شهر استند که در چند ماه پسین از سوی شهرداری کابل ساخته شده اند.

شهرداری کابل می‌گوید که پانزده چهارراه با نمادهای تازه بازسازی خواهند شد.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «چگونه بتوانیم مناظر زیباتر را برای مردم نشان بدهیم. تاثیر مثبت بالای روان مردم داشته باشیم و موارد که مربوط فرهنگ میشود. و از همین سبب ۱۵ چهارراهی را در پلان اول برای طرح گرفتیم.»

چهارراه پل محمود خان که در آن برجی به نام ساعت قرار دارد به تازه‌گی از سوی شهرداری کابل با طرح تازه رو نمایی شده است.

آقای بارکزی گفت :«بالای منار میلاد کابل و دیگر منارها نیز کار جریان دارد و قبل از عید رو نمایی می‌شود. برخی باز سازی است برخی نور پردازی تا روز و شب نما‌های زیباتری در شهر کابل داشته باشیم.»

همزمان با این باشنده‌گان پاییتخت از این کار شهرداری استقبال می‌کنند.

حشمت الله، باشنده کابل می گوید: «ما از این کارها و دیزاین‌های شهرداری خوش هستیم و می‌خواهیم ساحات سبز را در پاییتخت بیشتر سازند.»

شیر آقا، یکتن از کارمند ان شهرداری کابل گفت: «یک جای مردم نشسته و میوه می‌خورند و زباله هایش را در سبزه‌ها رها می‌کنند و می‌روند تا چه زمانی شهرداری باشد تا پاک کاری کنند.»

محقق، باشنده  شهر کابل گفت: «باید ما هم در برابر حفاظت از سرسبزی کوشا باشیم.»

شهرداری کابل می‌گوید که کار در برخی چهاراه‌های دیگر جریان دارد و پیش از رسیدن عید از این چهارراه‌ها رونمایی خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره