Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آموزگاران از کاهش تنخواه شان انتقاد می‌کنند

بسیاری از آموزگاران مکتب‌ها از این‌که تنخواه شان پس از روی کار آمدن امارت اسلامی کاهش یافته، انتقاد می‌کنند.

این آموزگاران می‌گویند که یک‌هزار افغانی از تنخواه شان کم شده است و با این تنخواه توان خرید خواربار را ندارند.

جمعه همدرد که از ده سال بدینسو در مکتب‌های شهر کابل آموزگار است، می‌گوید که تنها نان‌آور در خانواده پنج نفری‌اش است. او به طلوع‌نیوز گفت: «معاش معلمان هیچ تغییر نکرده هنوز یک‌هزار کم شده است بنابراین با مشکلات خیلی زیادی روبه‌رو  هستند.»

شماری از آموزگاران می‌گویند که تنخواهی که می‌گیرند، در اوضاع کنونی برای برآورده شدن نیازهای نخستین زندگی شان بسنده نیست.

آموزگاران از امارت اسلامی می‌خواهند که تنخواه آموزگاران را افزایش دهد.

احمد فرهاد، یکی از آموزگاران در کابل، گفت: «معلم بیچاره اقتصادش بسیار ضعیف است تنها خودم نی بلکه اکثر معلمان افغانستان همین مشکل را دارند.

در خانه کرایی زندگی می‌کنند مشکلات شان زیاد است امیدوار استم یک توجه کنند.»

از سویی‌هم، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که مشکلات اقتصادی آموزگاران بر نظام آموزشی اثر می‌گذارد.

خالد، باشنده کابل، گفت: «اقتصاد آن‌ها ضعیف است و نمی‌توانند به درس‌های خود ادامه دهند و اقتصاد شان ضعیف است و با فکر آرام درس داده نمی‌توانند.»

گل ولی، یک باشنده دیگر، می‌گوید: «نرخ‌های روغن، برنج نرخ همه چیز بالا رفته، نرخ‌ها ثابت نیست و معاش معلم کم است.»

پیش از این، وزارت معارف  آمار داده است که بیش از ۲۷۴هزار آموزگار در تمامی مکتب‌های کشور سرگرم تدریس استند.

آموزگاران از کاهش تنخواه شان انتقاد می‌کنند

شماری از آموزگاران می‌گویند که تنخواهی که می‌گیرند، در اوضاع کنونی برای برآورده شدن نیازهای نخستین زندگی شان بسنده نیست.

تصویر بندانگشتی

بسیاری از آموزگاران مکتب‌ها از این‌که تنخواه شان پس از روی کار آمدن امارت اسلامی کاهش یافته، انتقاد می‌کنند.

این آموزگاران می‌گویند که یک‌هزار افغانی از تنخواه شان کم شده است و با این تنخواه توان خرید خواربار را ندارند.

جمعه همدرد که از ده سال بدینسو در مکتب‌های شهر کابل آموزگار است، می‌گوید که تنها نان‌آور در خانواده پنج نفری‌اش است. او به طلوع‌نیوز گفت: «معاش معلمان هیچ تغییر نکرده هنوز یک‌هزار کم شده است بنابراین با مشکلات خیلی زیادی روبه‌رو  هستند.»

شماری از آموزگاران می‌گویند که تنخواهی که می‌گیرند، در اوضاع کنونی برای برآورده شدن نیازهای نخستین زندگی شان بسنده نیست.

آموزگاران از امارت اسلامی می‌خواهند که تنخواه آموزگاران را افزایش دهد.

احمد فرهاد، یکی از آموزگاران در کابل، گفت: «معلم بیچاره اقتصادش بسیار ضعیف است تنها خودم نی بلکه اکثر معلمان افغانستان همین مشکل را دارند.

در خانه کرایی زندگی می‌کنند مشکلات شان زیاد است امیدوار استم یک توجه کنند.»

از سویی‌هم، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که مشکلات اقتصادی آموزگاران بر نظام آموزشی اثر می‌گذارد.

خالد، باشنده کابل، گفت: «اقتصاد آن‌ها ضعیف است و نمی‌توانند به درس‌های خود ادامه دهند و اقتصاد شان ضعیف است و با فکر آرام درس داده نمی‌توانند.»

گل ولی، یک باشنده دیگر، می‌گوید: «نرخ‌های روغن، برنج نرخ همه چیز بالا رفته، نرخ‌ها ثابت نیست و معاش معلم کم است.»

پیش از این، وزارت معارف  آمار داده است که بیش از ۲۷۴هزار آموزگار در تمامی مکتب‌های کشور سرگرم تدریس استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره