Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلویزیون ژوندون و شکایت از وزارت مخابرات

رییس رادیو تلویزیون ژوندون ادعا دارد که سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای بستن دروازه این تلویزیون دست به توطئه‌های سیاسی و شخصی می‌زند.

اسماعیل یون می‌گوید که زمین تلویزیون ژوندون را برای ۳۰ سال از وزارت مخابرات به اجاره گرفته است، اما اکنون این وزارت قرارداد پیشین را نمی‌پذیرد.

اسماعیل یون، رییس رادیو تلویزیون ژوندون، گفت: «هدف وزارت مخابرات این است که این مرکز را ساقط کند و به جای آن یک مدرسه ایجاد کند. بر اساس قرارداد، سالانه ۲۴ هزار افغانی حقوق می‌گرفت، اما اکنون سرپرست این وزارت می‌گوید که بربنیاد قرارداد جدید، ماهانه ۱۶ هزار دالر به این وزارت باید بپردازد.»

در همین حال، برخی از نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها این تصمیم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را ظالمانه می‌خوانند.

نعمت الله بارکزی، رییس شورای ژورنالیستان افغانستان، گفت: «به نظر من این تصمیم جفای بزرگ است و اگر این تلویزیون ساقط شود همه افرادی که اینجا کار می‌کنند بیکار می‌شوند و باید به مشکلات رسانه‌ها رسیدگی شود.»

از سویی هم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی این سخنان رییس رادیو تلویزیون ژوندون را رد می‌کند.

عنایت الله الکوزی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، گفت: «وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ادعای رییس تلویزیون ژوندون را رد می‌کند و آن را بی‌اساس می‌خواند. این وزارت هیچ عقده شخصی با آقای یون ندارد.»

بربنیاد اطلاعات تلویزیون ژوندون، وزارت مخابرات در سال ۱۳۸۷ چهار جریب زمین را به مبلغ ۲۴ هزار افغانی به تلویزیون ژوندون اجاره داده است.

تلویزیون ژوندون و شکایت از وزارت مخابرات

در همین حال، برخی از نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها این تصمیم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را ظالمانه می‌خوانند.

تصویر بندانگشتی

رییس رادیو تلویزیون ژوندون ادعا دارد که سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای بستن دروازه این تلویزیون دست به توطئه‌های سیاسی و شخصی می‌زند.

اسماعیل یون می‌گوید که زمین تلویزیون ژوندون را برای ۳۰ سال از وزارت مخابرات به اجاره گرفته است، اما اکنون این وزارت قرارداد پیشین را نمی‌پذیرد.

اسماعیل یون، رییس رادیو تلویزیون ژوندون، گفت: «هدف وزارت مخابرات این است که این مرکز را ساقط کند و به جای آن یک مدرسه ایجاد کند. بر اساس قرارداد، سالانه ۲۴ هزار افغانی حقوق می‌گرفت، اما اکنون سرپرست این وزارت می‌گوید که بربنیاد قرارداد جدید، ماهانه ۱۶ هزار دالر به این وزارت باید بپردازد.»

در همین حال، برخی از نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها این تصمیم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را ظالمانه می‌خوانند.

نعمت الله بارکزی، رییس شورای ژورنالیستان افغانستان، گفت: «به نظر من این تصمیم جفای بزرگ است و اگر این تلویزیون ساقط شود همه افرادی که اینجا کار می‌کنند بیکار می‌شوند و باید به مشکلات رسانه‌ها رسیدگی شود.»

از سویی هم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی این سخنان رییس رادیو تلویزیون ژوندون را رد می‌کند.

عنایت الله الکوزی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، گفت: «وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ادعای رییس تلویزیون ژوندون را رد می‌کند و آن را بی‌اساس می‌خواند. این وزارت هیچ عقده شخصی با آقای یون ندارد.»

بربنیاد اطلاعات تلویزیون ژوندون، وزارت مخابرات در سال ۱۳۸۷ چهار جریب زمین را به مبلغ ۲۴ هزار افغانی به تلویزیون ژوندون اجاره داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره