Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی کلاه‌دوزان قره‌قل از رکود بازار این صنعت

شماری از کلاه‌دوزان قره‌قل در پایتخت از رکود بازار‌ این صنعت در کشور نگران‌ هستند.

آنان می‌گویند که مسوولان باید در راستایی ایجاد نمایش‌گاه‌های ساخته‌های دستی از پوست قره‌قل توجه جدی کند.

محمد سلیم که از ۶۰ سال به این سو در منطقه‌ شاه‌دوشمشیره کابل کلاه‌ قره‌قل می‌سازد از روبه رکود بودن این صنعت نگران است.

محمد سلیم، به طلوع‌نیوز، گفت: «آقای کرزی بود کلاه می‌پوشید، مردم هم کلاه می‌پوشیدند، حالی دولت اسلامی ما است، باید رواج بدهند، رونق بدهد یک ذره کسب ما مردم را هم.»

همزمان با محمد سلیم برخی دیگری از سازندگان کلاه قره‌قل از نبود نمایش‌گاه‌های بین‌المللی در این بخش نگرانی می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه‌های نمایش‌گاه‌های بین‌المللی و صادرات را برای‌شان در بیرون از کشور ایجاد کند.

ملک احمد، کلاه دوز، گفت: «خواهش ما همین است که ما در قدیم پیش که بود می‌رفتیم در نمایشگاه بین‌المللی دعوت می‌شدیم و همین صنعت افغانستان را آنجا می‌بردیم رشد می‌دادیم.»

روحد احمد، کلاه‌دوز دیگر،  گفت: «دولت حمایت کند مثلاً صادرات از این را برای کسبه کار‌ها باید سهولت کند.»

محمد لطیف که از ۴۵ سال به این‌سو کلاه‌قره‌قل به سر می‌کند از شهروندان کشور می‌خواهد تا از تولیدات و صنایع دستی کشور بیش‌تر استفاده کنند.

محمد لطیف باشنده کابل گفت: «به تولیدات داخلی اکتفا کنند، رشد بدهند همین صنایع دستی را.»

در همین حال، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، عدم دست‌رسی بارزگانان این صنعت به ویزه را یگانه چالش در این رابطه خوانده و تأکید می‌کند که تلاش دارند تا به این چالش رسیدگی کنند.

محمد یونس مؤمند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، گفت: «باید مردم سکتور خصوصی افغانستان از تعزیرات خلاص شوند ویزه تمام کشور‌ها برای‌شان مهیا شود مطابق قانون‌شان و اشتراک‌شان در همه مجالس تجارتی دنیا باید باشد.»

بر بنیاد آمار‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در یک سال پسین نزدیک به سه صد هزار پوست قره‌قل به ارزش یکصد و پنجاه هزار دالر به بیرون از کشور صادر شده است.

نگرانی کلاه‌دوزان قره‌قل از رکود بازار این صنعت

محمد سلیم که از ۶۰ سال به این سو در منطقه‌ شاه‌دوشمشیره کابل کلاه‌ قره‌قل می‌سازد از روبه رکود بودن این صنعت نگران است.

تصویر بندانگشتی

شماری از کلاه‌دوزان قره‌قل در پایتخت از رکود بازار‌ این صنعت در کشور نگران‌ هستند.

آنان می‌گویند که مسوولان باید در راستایی ایجاد نمایش‌گاه‌های ساخته‌های دستی از پوست قره‌قل توجه جدی کند.

محمد سلیم که از ۶۰ سال به این سو در منطقه‌ شاه‌دوشمشیره کابل کلاه‌ قره‌قل می‌سازد از روبه رکود بودن این صنعت نگران است.

محمد سلیم، به طلوع‌نیوز، گفت: «آقای کرزی بود کلاه می‌پوشید، مردم هم کلاه می‌پوشیدند، حالی دولت اسلامی ما است، باید رواج بدهند، رونق بدهد یک ذره کسب ما مردم را هم.»

همزمان با محمد سلیم برخی دیگری از سازندگان کلاه قره‌قل از نبود نمایش‌گاه‌های بین‌المللی در این بخش نگرانی می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه‌های نمایش‌گاه‌های بین‌المللی و صادرات را برای‌شان در بیرون از کشور ایجاد کند.

ملک احمد، کلاه دوز، گفت: «خواهش ما همین است که ما در قدیم پیش که بود می‌رفتیم در نمایشگاه بین‌المللی دعوت می‌شدیم و همین صنعت افغانستان را آنجا می‌بردیم رشد می‌دادیم.»

روحد احمد، کلاه‌دوز دیگر،  گفت: «دولت حمایت کند مثلاً صادرات از این را برای کسبه کار‌ها باید سهولت کند.»

محمد لطیف که از ۴۵ سال به این‌سو کلاه‌قره‌قل به سر می‌کند از شهروندان کشور می‌خواهد تا از تولیدات و صنایع دستی کشور بیش‌تر استفاده کنند.

محمد لطیف باشنده کابل گفت: «به تولیدات داخلی اکتفا کنند، رشد بدهند همین صنایع دستی را.»

در همین حال، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، عدم دست‌رسی بارزگانان این صنعت به ویزه را یگانه چالش در این رابطه خوانده و تأکید می‌کند که تلاش دارند تا به این چالش رسیدگی کنند.

محمد یونس مؤمند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، گفت: «باید مردم سکتور خصوصی افغانستان از تعزیرات خلاص شوند ویزه تمام کشور‌ها برای‌شان مهیا شود مطابق قانون‌شان و اشتراک‌شان در همه مجالس تجارتی دنیا باید باشد.»

بر بنیاد آمار‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در یک سال پسین نزدیک به سه صد هزار پوست قره‌قل به ارزش یکصد و پنجاه هزار دالر به بیرون از کشور صادر شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره