Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد ۱۴ مرکز فروش کتاب در کابل از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ

وزارت اطلاعات و فرهنگ از ایجاد چهارده مرکز بزرگ فروش کتاب در بخش‌های گوناگون پایتخت خبر می‌دهد.

ضیا‌الحق حقمل سرپرست معینیت نشرات این وزارت می‌گوید که این مرکزها می‌تواند سهولت‌های زیادی را برای کتاب فروشان و شهروندان کشور از بهر فروش و خرید کتاب فراهم کند.

ضیا‌الحق حقمل گفت: «ما در نقطه‌های گوناگون شهر کابل ۱۴ مرکز بزرگ را برای خرید و فروش کتاب ایجاد کرده‌ایم چون دانش‌گاه‌ کابل پول تخنیک، مکرویان، ده افغانان و مکان‌های دیگر که مردم بتوانند به آسانی به کتاب‌ها دست‌رسی پیدا کنند.»

شماری از کتاب فروشان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا به چالش‌های آنان توجه بیش‌تر کند.

محمد اکبر کتاب‌فروش گفت: «در بعضی از جاها که کتاب به شکل پراگنده به فروش می‌رسد یا مکانی مناسب نبود و یا افراد به گونه‌ی خود سر کتاب‌فروشی می‌کنند خوب است که در ناحیه‌های مختلف کتاب‌فروشان منسجم شوند.»

زکریا کتاب‌فروش گفت: «زمینه سازی برای کتاب‌فروشان باید صورت گیرد و برای شان نمایش‌گاه‌ها ایجاد شود و کتاب‌های‌شان به نمایش گذاشته شود تا مردم آگاه شوند.»

پیش از این، وزارت اطلاعات و فرهنگ از گردآوری کتاب‌های خلاف آموزه‌های دینی بدون ارایه آمار دقیق آن خبر داده بود.

ایجاد ۱۴ مرکز فروش کتاب در کابل از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ

شماری از کتاب فروشان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا به چالش‌های آنان توجه بیش‌تر کند.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ از ایجاد چهارده مرکز بزرگ فروش کتاب در بخش‌های گوناگون پایتخت خبر می‌دهد.

ضیا‌الحق حقمل سرپرست معینیت نشرات این وزارت می‌گوید که این مرکزها می‌تواند سهولت‌های زیادی را برای کتاب فروشان و شهروندان کشور از بهر فروش و خرید کتاب فراهم کند.

ضیا‌الحق حقمل گفت: «ما در نقطه‌های گوناگون شهر کابل ۱۴ مرکز بزرگ را برای خرید و فروش کتاب ایجاد کرده‌ایم چون دانش‌گاه‌ کابل پول تخنیک، مکرویان، ده افغانان و مکان‌های دیگر که مردم بتوانند به آسانی به کتاب‌ها دست‌رسی پیدا کنند.»

شماری از کتاب فروشان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا به چالش‌های آنان توجه بیش‌تر کند.

محمد اکبر کتاب‌فروش گفت: «در بعضی از جاها که کتاب به شکل پراگنده به فروش می‌رسد یا مکانی مناسب نبود و یا افراد به گونه‌ی خود سر کتاب‌فروشی می‌کنند خوب است که در ناحیه‌های مختلف کتاب‌فروشان منسجم شوند.»

زکریا کتاب‌فروش گفت: «زمینه سازی برای کتاب‌فروشان باید صورت گیرد و برای شان نمایش‌گاه‌ها ایجاد شود و کتاب‌های‌شان به نمایش گذاشته شود تا مردم آگاه شوند.»

پیش از این، وزارت اطلاعات و فرهنگ از گردآوری کتاب‌های خلاف آموزه‌های دینی بدون ارایه آمار دقیق آن خبر داده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره