Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازنشسته‌ها بار دیگر خواهان دریافت حقوق خود شدند

برخی از بازنشسته‌‌ها در پایتخت، در یک گردهمایی اعتراضی، بار دیگر خواهان پرداخت حقوق بازنشسته‌گی‌شان از سوی حکومت سرپرست شدند.

آنان با انتقاد از عدم دریافت حقوق بازنشسته‌گی‌شان در این مدت، می‌گویند بار‌ها اعتراض کرده‌اند؛ اما هیچ‌گامی در این زمینه از سوی امارت اسلامی برداشته نشده است.

عبدالخالق بازنشسته گفت: «حالی چرا شما (حقوق بازنشسته‌گی ما را) نمی‌دهید، دلیلش چیست برای من بگویید. خدمت نکرده‌ام؟ ریش خود را به خدمت در همین خاک سفید کردم. سی و پنج سال من خدمت کردم در این خاک.»

غلام صدیق بازنشسته دیگر گفت: «از امارت اسلامی خواهش می‌کنم که متقاعدین بسیار در حالت بد و بیچارگی و گدایی قرار دارند. کراچی‌رانی و به حساب گدایی می‌کنند، کل شان فامیل دار هستند. حقوق متقاعدین را نظر به قانون بین‌الملل که حق شان است را باید پرداخت کنند.»

غلام حضرت که یک دهه عمر خود را در شهرداری کابل صرف خدمت به مردم کرده است، امروز از روی ناچاری با کراچی دست داشته اش به امید بدست آوردن لقمه نانی بیرون شده است.

او از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهد که حقوق بازنشسته‌گی‌اش را اجرا کنند.

غلام حضرت بازنشسته گفت: «حق ما را بدهند. از مجبوری تا کرایه اتاق، نان و آب ما چاره شود. کل روز سرگردان تمام شهر را می‌گردم، هیچ چیزی نمی‌یابم.»

پیش از این نیز بازنشسته‌ها چندین بار برای بدست‌آوردن حقوق بازنشسته‌گی‌شان در کابل دست به اعتراض زده‌اند؛ اما سخن‌گوی امارت اسلامی گفته بود که قانون پرداخت حقوق بازنشسته‌ها از بهر نهایی شدن، به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است.

بازنشسته‌ها بار دیگر خواهان دریافت حقوق خود شدند

آنان با انتقاد از عدم دریافت حقوق بازنشسته‌گی‌شان در این مدت، می‌گویند بار‌ها اعتراض کرده‌اند؛ اما هیچ‌گامی در این زمینه از سوی امارت اسلامی برداشته نشده است.

تصویر بندانگشتی

برخی از بازنشسته‌‌ها در پایتخت، در یک گردهمایی اعتراضی، بار دیگر خواهان پرداخت حقوق بازنشسته‌گی‌شان از سوی حکومت سرپرست شدند.

آنان با انتقاد از عدم دریافت حقوق بازنشسته‌گی‌شان در این مدت، می‌گویند بار‌ها اعتراض کرده‌اند؛ اما هیچ‌گامی در این زمینه از سوی امارت اسلامی برداشته نشده است.

عبدالخالق بازنشسته گفت: «حالی چرا شما (حقوق بازنشسته‌گی ما را) نمی‌دهید، دلیلش چیست برای من بگویید. خدمت نکرده‌ام؟ ریش خود را به خدمت در همین خاک سفید کردم. سی و پنج سال من خدمت کردم در این خاک.»

غلام صدیق بازنشسته دیگر گفت: «از امارت اسلامی خواهش می‌کنم که متقاعدین بسیار در حالت بد و بیچارگی و گدایی قرار دارند. کراچی‌رانی و به حساب گدایی می‌کنند، کل شان فامیل دار هستند. حقوق متقاعدین را نظر به قانون بین‌الملل که حق شان است را باید پرداخت کنند.»

غلام حضرت که یک دهه عمر خود را در شهرداری کابل صرف خدمت به مردم کرده است، امروز از روی ناچاری با کراچی دست داشته اش به امید بدست آوردن لقمه نانی بیرون شده است.

او از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهد که حقوق بازنشسته‌گی‌اش را اجرا کنند.

غلام حضرت بازنشسته گفت: «حق ما را بدهند. از مجبوری تا کرایه اتاق، نان و آب ما چاره شود. کل روز سرگردان تمام شهر را می‌گردم، هیچ چیزی نمی‌یابم.»

پیش از این نیز بازنشسته‌ها چندین بار برای بدست‌آوردن حقوق بازنشسته‌گی‌شان در کابل دست به اعتراض زده‌اند؛ اما سخن‌گوی امارت اسلامی گفته بود که قانون پرداخت حقوق بازنشسته‌ها از بهر نهایی شدن، به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره