Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جنرال امریکایی: فشار برپاکستان باعث اقدام در برابرطالبان شده است

جنرال جوزف وتل، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده امریکا روز گذشته (سه‌شنبه ۸حوت) گفته است که افزایش فشارهای دیپلوماتیک برپاکستان باعث شده‎اند تا این کشور ازخود نشانه‎های مثبتی برای اقدام دربرابر طالبان وشبکۀ حقانی نشان دهند.
 
درهمین حال، این جنرال ارشد امریکایی درسخنانی به کمیتۀ خدمات تسلیحاتی مجلس نماینده گاین این کشور گفت که روسیه و ایران می‎کوشند تا حضور نظامی امریکا را در افغانستان، متأثر سازند.
او افزود که هدف واشنگتن درسال روان میلادی، شکست بن‎بست درجنگ درافغانستان است.
 
او می‌افزاید: "ما بخشی از منابع مان را ازعراق و سوریه به افغانستان انتقال می‎دهیم به شیوه‎یی که فشار را بر گروه داعش درآن شور نیز نگهداریم و از سوی هم بن‌بست جنگ را در افغانستان، بشکنیم."
 
او برای کشانیدن طالبان برمیز گفت‌وگوها سه گزینه را درپیش گرفته است.
 
او در ادامه گفت: "آن چه ما اکنون درافغانستان انجام می‎دهیم این است تا روند صلح به پیش‌رود. این رویکرد ما متفاوت از رویکرد گذشته است. چرا که ما نه تنها فشار نظامی را وضع می‎کنیم، بل فشار اجتماعی را نیز با انجام کارهای حکومت افغانستان وضع می‌نماییم. یکی ازاین کارها برگذاری انتخابات معتبر پارلمانی درسال روان و انتخابات ریاست‌جمهوری درسال آینده است و نیز فشارهای سیاسی و منطقه‎یی را از جمله بر پاکستان وضع می‌نماییم. این سه گزینه برای کشانیدن طالبان بر میز گفت‌وگوها، کار گرفته می‌شوند."
 
از سوی‎هم، کاربل، یک عضو کانگرس امریکا گفت: "ایالات متحده از ۱۶سال به این سو در افغانستان درگیر است و دُشوار است تا گفته شود ما چه دستاوردی داشته‎ایم. بربنیاد راهبرد تازه، شمار نیروهای ما درآن کشور به بیش از ۱۴هزار تن افزایش یافته‌اند، با وجود سرمایه گذاری هنگفت جانی و مالی نشانه‌های روشنی از پیشرفت دیده نمی‎شوند."
 
جنرال وتل هرچند از آن چه نشانه‌های مثبتی همکاری پاکستان برای نابودسازی پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در آن کشور یاد می‌کند، اما از سوی دیگر روسیه و ایران را به تلاش برای تضعیف حضور نظامی امریکا درافغانستان متهم می‌سازد.

جنرال امریکایی: فشار برپاکستان باعث اقدام در برابرطالبان شده است

فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش امریکا می‎گوید که فشار نظامی برطالبان، فشار اجتماعی برحکومت افغانستان برای ایجاد اصلاحات ونیز فشار سیاسی برپاکستان، سه گزینه واشنگتن برای پیروزی درجنگ افغانستان استند. 

Thumbnail

جنرال جوزف وتل، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده امریکا روز گذشته (سه‌شنبه ۸حوت) گفته است که افزایش فشارهای دیپلوماتیک برپاکستان باعث شده‎اند تا این کشور ازخود نشانه‎های مثبتی برای اقدام دربرابر طالبان وشبکۀ حقانی نشان دهند.
 
درهمین حال، این جنرال ارشد امریکایی درسخنانی به کمیتۀ خدمات تسلیحاتی مجلس نماینده گاین این کشور گفت که روسیه و ایران می‎کوشند تا حضور نظامی امریکا را در افغانستان، متأثر سازند.
او افزود که هدف واشنگتن درسال روان میلادی، شکست بن‎بست درجنگ درافغانستان است.
 
او می‌افزاید: "ما بخشی از منابع مان را ازعراق و سوریه به افغانستان انتقال می‎دهیم به شیوه‎یی که فشار را بر گروه داعش درآن شور نیز نگهداریم و از سوی هم بن‌بست جنگ را در افغانستان، بشکنیم."
 
او برای کشانیدن طالبان برمیز گفت‌وگوها سه گزینه را درپیش گرفته است.
 
او در ادامه گفت: "آن چه ما اکنون درافغانستان انجام می‎دهیم این است تا روند صلح به پیش‌رود. این رویکرد ما متفاوت از رویکرد گذشته است. چرا که ما نه تنها فشار نظامی را وضع می‎کنیم، بل فشار اجتماعی را نیز با انجام کارهای حکومت افغانستان وضع می‌نماییم. یکی ازاین کارها برگذاری انتخابات معتبر پارلمانی درسال روان و انتخابات ریاست‌جمهوری درسال آینده است و نیز فشارهای سیاسی و منطقه‎یی را از جمله بر پاکستان وضع می‌نماییم. این سه گزینه برای کشانیدن طالبان بر میز گفت‌وگوها، کار گرفته می‌شوند."
 
از سوی‎هم، کاربل، یک عضو کانگرس امریکا گفت: "ایالات متحده از ۱۶سال به این سو در افغانستان درگیر است و دُشوار است تا گفته شود ما چه دستاوردی داشته‎ایم. بربنیاد راهبرد تازه، شمار نیروهای ما درآن کشور به بیش از ۱۴هزار تن افزایش یافته‌اند، با وجود سرمایه گذاری هنگفت جانی و مالی نشانه‌های روشنی از پیشرفت دیده نمی‎شوند."
 
جنرال وتل هرچند از آن چه نشانه‌های مثبتی همکاری پاکستان برای نابودسازی پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در آن کشور یاد می‌کند، اما از سوی دیگر روسیه و ایران را به تلاش برای تضعیف حضور نظامی امریکا درافغانستان متهم می‌سازد.

هم‌رسانی کنید