Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

"سلام زنده‎گی"؛ نرم افزاری برای عرضۀ خدمات بهداشتی در افغانستان

وزارت صحت عامه، نرم افزاری را به نام «سلام زنده گی» به منظور عرضۀ خدمات بهداشتی در کشور به گونه آنلاين فعال ساخته است.

وزير صحت عامه، مي گويد كه شهروندان کشور با اين نرم افزار، می توانند با تمامي مركزهاي خدمات بهداشتی به گونۀ مستقيم از طریق انترنت ارتباط برقرار سازند و هزينه، مراقبت ها و مشوره هاي بهداشتی را دريافت كنند.

اين نرم افزار، يك بانگ اطلاعاتي برقی ناميده مي شود و براي كارگيري از آن شهروندان، باید نخست ثبت اين بانگ اطلاعاتی شوند.

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه می گوید که با اين نرم افزار موثريت، سرعت و شفافيت در روند ارایه خدمات بهداشتی بيشتر خواهد شد: «با این برنامه، تمامی سکتور صحت می تواند از آن کار گیرد. در قسمت موثریت، بهبود و سرعت کار است و نیز شفافیت کمک می کند اکنون در دوشفاخانه از آن کار می گیریم یکی آن در شفاخانه صحت طفل است و شفاخانه شیخ زاید.»

نرم افزار سلام زنده گي جزییات بیماران را نیز ثبت مي كند و با کارت شناسایی یی كه به بيمار داده مي شود، پزشك ديگري در هرجايي که باشد، بی اجازه بيمار كار گرفته نمي تواند.

جارالله منصور، مسؤول نهاد آريا ميديكا در این باره گفت: «سلام زنده گی، یک دیتابیس اطلاعات الکترونیکی است که می تواند وزارت صحت عامه را در آمارهای دقیق که نیاز دارد کمک کند و نیز می تواند که منبع دومی باشد که برای وزارت صحت عامه در ارایه دقیق آمار از بیماری ها مرگ و میر و علاج و دیگر بیماری ها.»

از سویی هم، وزير صحت عامه مي گويد كه شفاخانه هاي كابل با زيرساخت هاي قديم و براي يك ميليون جمعيت كابل در گذشته ها ساخته شده اند و اكنون در كنار پنج ميليون جمعيت كنوني، بيماران زيادي از ولايت ها نیز به پايتخت می آیند د و پرستاران و پزشكان شفاخانه هاي پايتخت با كاري اضافی بسيار و با تنخواه كم با فشار بسيار كار مي كنند و سبب نا خوشنودی شهروندان نيز گرديده است.

"سلام زنده‎گی"؛ نرم افزاری برای عرضۀ خدمات بهداشتی در افغانستان

نرم افزار سلام زنده گی اکنون در دو شفاخانه در کابل فعال شده و قرار است در دیگر شفاخانه ها در پایتخت و ولایت ها نیز فعال شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه، نرم افزاری را به نام «سلام زنده گی» به منظور عرضۀ خدمات بهداشتی در کشور به گونه آنلاين فعال ساخته است.

وزير صحت عامه، مي گويد كه شهروندان کشور با اين نرم افزار، می توانند با تمامي مركزهاي خدمات بهداشتی به گونۀ مستقيم از طریق انترنت ارتباط برقرار سازند و هزينه، مراقبت ها و مشوره هاي بهداشتی را دريافت كنند.

اين نرم افزار، يك بانگ اطلاعاتي برقی ناميده مي شود و براي كارگيري از آن شهروندان، باید نخست ثبت اين بانگ اطلاعاتی شوند.

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه می گوید که با اين نرم افزار موثريت، سرعت و شفافيت در روند ارایه خدمات بهداشتی بيشتر خواهد شد: «با این برنامه، تمامی سکتور صحت می تواند از آن کار گیرد. در قسمت موثریت، بهبود و سرعت کار است و نیز شفافیت کمک می کند اکنون در دوشفاخانه از آن کار می گیریم یکی آن در شفاخانه صحت طفل است و شفاخانه شیخ زاید.»

نرم افزار سلام زنده گي جزییات بیماران را نیز ثبت مي كند و با کارت شناسایی یی كه به بيمار داده مي شود، پزشك ديگري در هرجايي که باشد، بی اجازه بيمار كار گرفته نمي تواند.

جارالله منصور، مسؤول نهاد آريا ميديكا در این باره گفت: «سلام زنده گی، یک دیتابیس اطلاعات الکترونیکی است که می تواند وزارت صحت عامه را در آمارهای دقیق که نیاز دارد کمک کند و نیز می تواند که منبع دومی باشد که برای وزارت صحت عامه در ارایه دقیق آمار از بیماری ها مرگ و میر و علاج و دیگر بیماری ها.»

از سویی هم، وزير صحت عامه مي گويد كه شفاخانه هاي كابل با زيرساخت هاي قديم و براي يك ميليون جمعيت كابل در گذشته ها ساخته شده اند و اكنون در كنار پنج ميليون جمعيت كنوني، بيماران زيادي از ولايت ها نیز به پايتخت می آیند د و پرستاران و پزشكان شفاخانه هاي پايتخت با كاري اضافی بسيار و با تنخواه كم با فشار بسيار كار مي كنند و سبب نا خوشنودی شهروندان نيز گرديده است.

هم‌رسانی کنید