تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مجلس: میلیون‌ها لیتر نفت بدون پرداخت مالیه وارد کشور می‌شود

یک هیات بررسی کننده مجلس نماینده‌گان افغانستان می‌گوید که بیش از سی شرکت نفت در کشور با استفاده سو ازنام نیروهای خارجی، میلیون‌ها لیتر نفت را بدون مالیه وارد کشور کرده اند.

این هیآت می‌گوید که شرکت‌های وارد کنندۀ نفت  بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ میلیاردها افغانی به درامدهای دولت زیان وارد کرده اند و روند ورود نفت بی پرداخت مالیه هنوزهم ادامه دارد. 

اعضای این هیات در بررسی‌های شان  که شش ماه زمان در برگرفت دریافته اند که نه شرکت وارد کننده نفت بیش از دوصد وبیست و نه ملیارد افغانی مالیه واردات نفت را  نپرداخته اند.

رییس هیات بررسی کننده مجلس نماینده‌گان می‌گوید که پس ازشش ماه بررسی این هیآت روشن شد که  نه شرکت مالیات شان را که بیش از دوصد و بیست و نه میلیارد افغانی می شوند نپرداخته اند، اما هفده شرکت دیگر به این هیآت هیچ پاسخ نگفته اند وتوضیحات شش شرکت دیگر نیز برای اعضای هیآت قناعت بخش نبوده اند.

رییس این هیات می‌گوید که این شرکت‌ها به بهانه این که نفت را به نیروهای خارجی فراهم می سازند، میلیون‌ها لیتر نفت را وارد کشور کرده اند وبخش بیشتر این نفت را دربازارها به فروش رسانیده اند.

عبدالقادر زازی وطن دوست، رییس هیات بررسی کننده مجلس نماینده‌گان  گفته است:"خدا کند وزارت مالیه و حکومت این سرمایه مردم افغانستان را  که آنها بردند پس وارد عواید داخلی کشور ما و شما جمع آوری بکنند."

مالکان این شرکت‌ها  از سوی مجلس نماینده‌گان برای بررسی‌های بیشتر به لوی سارنوالی معرفی شده اند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان گفت:"گزارش را به رای میگذاریم کسانی که به همین گزارش موافق است کارت سبز و مخالف کارت سرخ ... این گزار ش به تصویب رسید روان می کنیم به لوی سارنوالی."

عارف رحمانی، مجلس نماینده گان گفت:"لوی سارنوالی خودش نیاز به نظارت دارد شما دنبه را به دهن گرگ ندهید."

شماری ازاعضای مجلس نماینده گان می‌گویند که شماری ازاین شرکت‌ها  درتبانی با شماری ازحلقه‌های مافیایی درحکومت وبیرون ازحکومت روند واردات نفت بدون مالیات را ادامه می دهند.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نماینده گان گفت:"شنیدن این گزارش واقعن وحشت ناک است در کشوری که مردم آن گرسنه استند بیش از سی و دو میلیون دالر فرارشده است."

داود کلکانی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:"دراین مسوولین دولیتی و حکومتی شریک استند این مافیا همه در فروش تیل و نفت شریک استند."

اجمل عبدالرحیم زی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفته است:"هرزمانی که گزارش پارلمان به ما شریک شود ما تمام بخش های این گزارش را مطالعه می کنیم."

درحدود  پانزده سال پیش حکومت افغانستان با نیروهای خارجی به توافق رسید که نفت مورد نیاز این نیروها باید بدون پرداخت مالیه به حکومت  افغانستان وارد شود.

مجلس: میلیون‌ها لیتر نفت بدون پرداخت مالیه وارد کشور می‌شود

اعضای این هیات در بررسی‌های شان  که شش ماه زمان در برگرفت دریافته اند که نه شرکت وارد کننده نفت بیش از دوصد وبیست و نه ملیارد افغانی مالیه واردات نفت را  نپرداخته اند.

Thumbnail

یک هیات بررسی کننده مجلس نماینده‌گان افغانستان می‌گوید که بیش از سی شرکت نفت در کشور با استفاده سو ازنام نیروهای خارجی، میلیون‌ها لیتر نفت را بدون مالیه وارد کشور کرده اند.

این هیآت می‌گوید که شرکت‌های وارد کنندۀ نفت  بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ میلیاردها افغانی به درامدهای دولت زیان وارد کرده اند و روند ورود نفت بی پرداخت مالیه هنوزهم ادامه دارد. 

اعضای این هیات در بررسی‌های شان  که شش ماه زمان در برگرفت دریافته اند که نه شرکت وارد کننده نفت بیش از دوصد وبیست و نه ملیارد افغانی مالیه واردات نفت را  نپرداخته اند.

رییس هیات بررسی کننده مجلس نماینده‌گان می‌گوید که پس ازشش ماه بررسی این هیآت روشن شد که  نه شرکت مالیات شان را که بیش از دوصد و بیست و نه میلیارد افغانی می شوند نپرداخته اند، اما هفده شرکت دیگر به این هیآت هیچ پاسخ نگفته اند وتوضیحات شش شرکت دیگر نیز برای اعضای هیآت قناعت بخش نبوده اند.

رییس این هیات می‌گوید که این شرکت‌ها به بهانه این که نفت را به نیروهای خارجی فراهم می سازند، میلیون‌ها لیتر نفت را وارد کشور کرده اند وبخش بیشتر این نفت را دربازارها به فروش رسانیده اند.

عبدالقادر زازی وطن دوست، رییس هیات بررسی کننده مجلس نماینده‌گان  گفته است:"خدا کند وزارت مالیه و حکومت این سرمایه مردم افغانستان را  که آنها بردند پس وارد عواید داخلی کشور ما و شما جمع آوری بکنند."

مالکان این شرکت‌ها  از سوی مجلس نماینده‌گان برای بررسی‌های بیشتر به لوی سارنوالی معرفی شده اند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان گفت:"گزارش را به رای میگذاریم کسانی که به همین گزارش موافق است کارت سبز و مخالف کارت سرخ ... این گزار ش به تصویب رسید روان می کنیم به لوی سارنوالی."

عارف رحمانی، مجلس نماینده گان گفت:"لوی سارنوالی خودش نیاز به نظارت دارد شما دنبه را به دهن گرگ ندهید."

شماری ازاعضای مجلس نماینده گان می‌گویند که شماری ازاین شرکت‌ها  درتبانی با شماری ازحلقه‌های مافیایی درحکومت وبیرون ازحکومت روند واردات نفت بدون مالیات را ادامه می دهند.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نماینده گان گفت:"شنیدن این گزارش واقعن وحشت ناک است در کشوری که مردم آن گرسنه استند بیش از سی و دو میلیون دالر فرارشده است."

داود کلکانی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:"دراین مسوولین دولیتی و حکومتی شریک استند این مافیا همه در فروش تیل و نفت شریک استند."

اجمل عبدالرحیم زی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفته است:"هرزمانی که گزارش پارلمان به ما شریک شود ما تمام بخش های این گزارش را مطالعه می کنیم."

درحدود  پانزده سال پیش حکومت افغانستان با نیروهای خارجی به توافق رسید که نفت مورد نیاز این نیروها باید بدون پرداخت مالیه به حکومت  افغانستان وارد شود.

هم‌رسانی کنید