Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ملیحه حسن: تصمیم‎ها در کمیسیون انتخابات مخفیانه گرفته می‎شوند

ملیحه حسن، يک عضو کمیسیون مستقل انتخابات می‎گوید که شماری از اعضای این کمیسیون به حاشیه رانده شده‎اند و تصمیم ‏ها به گونۀ آگاهانه با کمیشنران در این نهاد در میان گذاشته نمی‎شوند.

این عضو کمیسیون مستقل انتخابات اما ناتوانی‏ها در این کمیسیون را نیز می پذیرد و تأکید دارد که شماری از اعضای این نهاد، از تصمیم گیری‏های کمیسیون مستقل انتخابات بی خبر نگه داشته می‎شوند.

وی در این باره بیان داشت: «اعتراف می‎کنم که بلی! اعضای کمیسیون، حاشیه یی شدند و تصمیم‎ها بعضی اش مخفی و بعضی هم به شکلی گرفته می شود که آگاهانه معلومات شریک ساخته نمی شود.»

ملیحه حسن، می‎گوید که هر چند  کارگیری از سامانه های برقی در بخش هایی از کشور درد سرساز است، با این هم بخش‌هایی از انتخابات به گونۀ برقی برگزار خواهند شد.

ملیحه حسن، افزود:  «وقتی که این سامانه برقی انتخاب شد برای ارزیابی مرکزهای رأی دهی وزارت مخابرات به بسیار صراحت اعلام کرد که پوشش مخابراتی در تمام ولایت های افغانستان وجود دارد. اما من دیروز در بامیان و هفته گذشته در ولایت دیگری تجربه کردم که بزرگان وزارت مخابرات با کمیسیون صادق نبودند در امن ترین ولایت افغانستان پوشش انترنتی نیست.»

عبدالعزیز روحانی، عضو کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی نیز در این باره اظهار داشت: «یک تخلف یا نقض را اگر ما ببینیم ما کار می کنیم که چه میکانیزمی را ایجاد کنیم که به آن رسیده گی کنیم.»

درهمین حال، نهادهای ناظر بر انتخابات اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را به سختی انتقاد می‏کنند و می‎گویند که دفترهای ولایتی این کمیسیون،هیچ فعالیتی ندارند و نیز این نهاد برای اعتماد سازی به برگزاری انتخابات  کاری نکرده است.

فرید احمد افغان زی، مشاور بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: «پیشنهاد ما به رهبری حکومت وحدت ملی این است که در روشنایی قوانین به استقلالیت کمیسیون ها احترام بگذارند و از مداخله در کمیسیون ها  خود داری نمایند.»

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه می‏گوید که بررسی های این نهاد نشان می‎دهند که این کمیسیون، یک گروه کاری منظم ایجاد نکرده است و نیز این کمیسیون ظرفیت های مورد نیاز را برای به میان آوردن اصلاحات، جذب نکرده است.

فیفا، آماده گی ها را برای انتخابات را بسیار پیچیده می داند و از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد تا تقویم انتخابات را اعلام نماید.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تصریح کرد: «در خود کمیسیون تا کنون یک تیم درست کاری ایجاد نشده، تعدای از کمیشینران به حاشیه رفته اند، آنچه که بقیه اعضاء خود را در دایره صلاحیت ها ببینند، و مستقیمأ حضور خود را پیدا کنند، با آنان برخورد خوب صورت نمی گیرد.»

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نیز می‏گوید که نبود امنیت و نیز نبود ظرفیت در هر دو کمیسیون، نبود اعتماد مردم به این کمیسیون‎ها و احتمال مداخله جنگ سالاران و گروه های مسلح غیر مسؤول و نیز آگاه نبودن مردم از انتخابات شوراهای ولسوالی‏ها، شفافیت انتخابات شانزدهم ماه سرطان سال آینده را تهدید می‎کنند.

ملیحه حسن: تصمیم‎ها در کمیسیون انتخابات مخفیانه گرفته می‎شوند

در همین حال، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان می‎گوید که کمیسیون مستقل انتخابات اصلاحاتی را که نیاز بود به میان نیاورده است و نیز بی اعتمادی‎های مردم به این کمیسیون پایان نیافته اند.

تصویر بندانگشتی

ملیحه حسن، يک عضو کمیسیون مستقل انتخابات می‎گوید که شماری از اعضای این کمیسیون به حاشیه رانده شده‎اند و تصمیم ‏ها به گونۀ آگاهانه با کمیشنران در این نهاد در میان گذاشته نمی‎شوند.

این عضو کمیسیون مستقل انتخابات اما ناتوانی‏ها در این کمیسیون را نیز می پذیرد و تأکید دارد که شماری از اعضای این نهاد، از تصمیم گیری‏های کمیسیون مستقل انتخابات بی خبر نگه داشته می‎شوند.

وی در این باره بیان داشت: «اعتراف می‎کنم که بلی! اعضای کمیسیون، حاشیه یی شدند و تصمیم‎ها بعضی اش مخفی و بعضی هم به شکلی گرفته می شود که آگاهانه معلومات شریک ساخته نمی شود.»

ملیحه حسن، می‎گوید که هر چند  کارگیری از سامانه های برقی در بخش هایی از کشور درد سرساز است، با این هم بخش‌هایی از انتخابات به گونۀ برقی برگزار خواهند شد.

ملیحه حسن، افزود:  «وقتی که این سامانه برقی انتخاب شد برای ارزیابی مرکزهای رأی دهی وزارت مخابرات به بسیار صراحت اعلام کرد که پوشش مخابراتی در تمام ولایت های افغانستان وجود دارد. اما من دیروز در بامیان و هفته گذشته در ولایت دیگری تجربه کردم که بزرگان وزارت مخابرات با کمیسیون صادق نبودند در امن ترین ولایت افغانستان پوشش انترنتی نیست.»

عبدالعزیز روحانی، عضو کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی نیز در این باره اظهار داشت: «یک تخلف یا نقض را اگر ما ببینیم ما کار می کنیم که چه میکانیزمی را ایجاد کنیم که به آن رسیده گی کنیم.»

درهمین حال، نهادهای ناظر بر انتخابات اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را به سختی انتقاد می‏کنند و می‎گویند که دفترهای ولایتی این کمیسیون،هیچ فعالیتی ندارند و نیز این نهاد برای اعتماد سازی به برگزاری انتخابات  کاری نکرده است.

فرید احمد افغان زی، مشاور بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: «پیشنهاد ما به رهبری حکومت وحدت ملی این است که در روشنایی قوانین به استقلالیت کمیسیون ها احترام بگذارند و از مداخله در کمیسیون ها  خود داری نمایند.»

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه می‏گوید که بررسی های این نهاد نشان می‎دهند که این کمیسیون، یک گروه کاری منظم ایجاد نکرده است و نیز این کمیسیون ظرفیت های مورد نیاز را برای به میان آوردن اصلاحات، جذب نکرده است.

فیفا، آماده گی ها را برای انتخابات را بسیار پیچیده می داند و از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد تا تقویم انتخابات را اعلام نماید.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تصریح کرد: «در خود کمیسیون تا کنون یک تیم درست کاری ایجاد نشده، تعدای از کمیشینران به حاشیه رفته اند، آنچه که بقیه اعضاء خود را در دایره صلاحیت ها ببینند، و مستقیمأ حضور خود را پیدا کنند، با آنان برخورد خوب صورت نمی گیرد.»

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نیز می‏گوید که نبود امنیت و نیز نبود ظرفیت در هر دو کمیسیون، نبود اعتماد مردم به این کمیسیون‎ها و احتمال مداخله جنگ سالاران و گروه های مسلح غیر مسؤول و نیز آگاه نبودن مردم از انتخابات شوراهای ولسوالی‏ها، شفافیت انتخابات شانزدهم ماه سرطان سال آینده را تهدید می‎کنند.

هم‌رسانی کنید