تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روشن نبودن چگونگی هزینه‌های اوپراتیفی نهادهای امنیتی

یک سند اداره عالی بررسی نشان می‌‌دهد که این اداره، در تهیه قطعیه سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی، در باره چگونه‌گی تعیین هزینه‌های اوپراتیفی نهادهای امنیتی و مصارف این پول ها، هیچ سندی به دست نیاورده است.

چیزی که در این سند اداره عالی بررسی، پرسش برانگیز و قابل دقت خوانده شده است.

اما نهادهای امنیتی بر پاسخگو بودن شان از هزینه کردن این پول‌ها در بخش‌های گونه‌گون تأکید می‌ورزند.

در همین حال، کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، چگونه‌گی تأمین هزینه‌های وزارت دولت در امور صلح را نیز زیر پرسش می‌برد.   

در این سند اداره عالی بررسی آمده است که کمیسیون بازرسی حساب قطعیه این اداره، در تهیه قطعیه سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی، به سندی دست نیافته است که نشان بدهد میزان هزینه‌های اوپراتیفی نهادهای امنیتی چگونه تعیین می‌شود.

در بخشی از این سند آمده است که:«ریاست عمومی بودجه نیز اصل منظوری وجوه اوپراتیفی ادارات را طور شفاهی به ریاست خزاین و ادارات مربوط اطلاع می‌دهد که سوال برانگیز و قابل دقت است.»

از اداره عالی بررسی، هیچ‌کسی در این باره، به گفتگوی تلویزیونی حاضر نیست.

از وزارت مالیه هم دیدگاهی به دست نیامد؛ اما کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان برخی از هزینه‌های اوپراتیفی را بیشتر از آنچه می‌داند که برای این نهادها در نظر گرفته می‌شوند.

محمد عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت:" یک تعداد اداراتی هستند که آنها هیچ در اصول نامه بودجه پول اوپراتیفی برشان در نظر گرفته نشده، آنها پول اوپراتیقی مصرف کردند، این خودش تخطی از قانون است."

اما ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت امور داخله، بر شفافیت درهزینه‌های اوپراتیفی این نهادها و حساب‌ده بودن‌شان از چگونه‌گی این هزینه‌ها تأکید می‌ورزند.

وزارت دفاع ملی نیز می‌گوید که در این زمینه، به اداره عالی بررسی گزارش داده است.

فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت:" وزارت دفاع ملی مطابق اصول نامه اجرای بودجه و همچنان مقرره‌یی که میان سکتور امنیتی و وزارت مالیه امضا شده، پول‌های اوپراتیفی خود را به گونه شفاف در بخش‌های مربوطه هزینه می‌کند."

در همین حال، کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان از هفت‌صد میلیون افغانی‌یی یاد می‌کند که حکومت آن را برای وزارت دولت در امور صلح، در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانیده بود.

اما به گفته این کمیسیون، مجلس نماینده‌گان این هزینه و نیز هزینه‌‌هایی را که برای پنج نهاد تازه ایجادشده دیگر در بودجه گنجانیده بود، منظور نکرده است.

محمد عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت:" بر کود ۹۱، یک میلیارد افغانی مدنظر گرفته شده است، ضرورت از اینها هشت صد میلیون افغانی است، وقتی هشت صد میلیون افغانی از کود ۹۱ به این‌ها پرداخت می‌شود، معلوم دار است که کود ۹۱ هم دست خورده است."

هرچند وزارت دولت در امور صلح، در این باره چیز دیگری می‌گوید.

ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفت:" مصارف فعالیت‌های حکومت برای صلح که از سوی این وزارت پیش برده می‌شود، در تزییدات بررسی وسط سال بودجه عادی ۱۳۹۸از طرف پارلمان منظور شد."

در سند اداره عالی بررسی در باره هزینه‌های اوپراتیفی نهادهای امنیتی در سال گذشته هجری خورشیدی، این هزینه‌ها بیش از سه میلیارد و هفت صد میلیون افغانی تخمین زده شده است.

از این میان، بیش از دو میلیارد و هفت صد میلیون افغانی آن به ریاست عمومی امنیت ملی، بیش از چهارصد میلیون به شورای امنیت ملی در نظر گرفته شده بودند.

وزارت‌‌های دفاع ملی و امور داخله هم، هرکدام، سه صد میلیون افغانی را برای هزینه‌های اوپراتیفی‌شان در اختیار داشته‌اند.

روشن نبودن چگونگی هزینه‌های اوپراتیفی نهادهای امنیتی

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان برخی از هزینه‌های اوپراتیفی را بیشتر از آنچه می‌داند که برای این نهادها در نظر گرفته می‌شوند.

Thumbnail

یک سند اداره عالی بررسی نشان می‌‌دهد که این اداره، در تهیه قطعیه سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی، در باره چگونه‌گی تعیین هزینه‌های اوپراتیفی نهادهای امنیتی و مصارف این پول ها، هیچ سندی به دست نیاورده است.

چیزی که در این سند اداره عالی بررسی، پرسش برانگیز و قابل دقت خوانده شده است.

اما نهادهای امنیتی بر پاسخگو بودن شان از هزینه کردن این پول‌ها در بخش‌های گونه‌گون تأکید می‌ورزند.

در همین حال، کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، چگونه‌گی تأمین هزینه‌های وزارت دولت در امور صلح را نیز زیر پرسش می‌برد.   

در این سند اداره عالی بررسی آمده است که کمیسیون بازرسی حساب قطعیه این اداره، در تهیه قطعیه سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی، به سندی دست نیافته است که نشان بدهد میزان هزینه‌های اوپراتیفی نهادهای امنیتی چگونه تعیین می‌شود.

در بخشی از این سند آمده است که:«ریاست عمومی بودجه نیز اصل منظوری وجوه اوپراتیفی ادارات را طور شفاهی به ریاست خزاین و ادارات مربوط اطلاع می‌دهد که سوال برانگیز و قابل دقت است.»

از اداره عالی بررسی، هیچ‌کسی در این باره، به گفتگوی تلویزیونی حاضر نیست.

از وزارت مالیه هم دیدگاهی به دست نیامد؛ اما کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان برخی از هزینه‌های اوپراتیفی را بیشتر از آنچه می‌داند که برای این نهادها در نظر گرفته می‌شوند.

محمد عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت:" یک تعداد اداراتی هستند که آنها هیچ در اصول نامه بودجه پول اوپراتیفی برشان در نظر گرفته نشده، آنها پول اوپراتیقی مصرف کردند، این خودش تخطی از قانون است."

اما ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت امور داخله، بر شفافیت درهزینه‌های اوپراتیفی این نهادها و حساب‌ده بودن‌شان از چگونه‌گی این هزینه‌ها تأکید می‌ورزند.

وزارت دفاع ملی نیز می‌گوید که در این زمینه، به اداره عالی بررسی گزارش داده است.

فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت:" وزارت دفاع ملی مطابق اصول نامه اجرای بودجه و همچنان مقرره‌یی که میان سکتور امنیتی و وزارت مالیه امضا شده، پول‌های اوپراتیفی خود را به گونه شفاف در بخش‌های مربوطه هزینه می‌کند."

در همین حال، کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان از هفت‌صد میلیون افغانی‌یی یاد می‌کند که حکومت آن را برای وزارت دولت در امور صلح، در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانیده بود.

اما به گفته این کمیسیون، مجلس نماینده‌گان این هزینه و نیز هزینه‌‌هایی را که برای پنج نهاد تازه ایجادشده دیگر در بودجه گنجانیده بود، منظور نکرده است.

محمد عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت:" بر کود ۹۱، یک میلیارد افغانی مدنظر گرفته شده است، ضرورت از اینها هشت صد میلیون افغانی است، وقتی هشت صد میلیون افغانی از کود ۹۱ به این‌ها پرداخت می‌شود، معلوم دار است که کود ۹۱ هم دست خورده است."

هرچند وزارت دولت در امور صلح، در این باره چیز دیگری می‌گوید.

ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفت:" مصارف فعالیت‌های حکومت برای صلح که از سوی این وزارت پیش برده می‌شود، در تزییدات بررسی وسط سال بودجه عادی ۱۳۹۸از طرف پارلمان منظور شد."

در سند اداره عالی بررسی در باره هزینه‌های اوپراتیفی نهادهای امنیتی در سال گذشته هجری خورشیدی، این هزینه‌ها بیش از سه میلیارد و هفت صد میلیون افغانی تخمین زده شده است.

از این میان، بیش از دو میلیارد و هفت صد میلیون افغانی آن به ریاست عمومی امنیت ملی، بیش از چهارصد میلیون به شورای امنیت ملی در نظر گرفته شده بودند.

وزارت‌‌های دفاع ملی و امور داخله هم، هرکدام، سه صد میلیون افغانی را برای هزینه‌های اوپراتیفی‌شان در اختیار داشته‌اند.

هم‌رسانی کنید