Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باز شدن سینماها در کابل؛ ۳۷ فلم به نمایش گذاشته خواهند شد

پس از یک سال، سی و هفت فلم برای چهار روز در دو سینما در کابل به نمایش گذاشته خواهند شد. این فلم‌ها، شامل فلم‌های هنری، داستانی، و مستندهای کوتاه استند.

سینما گران با ابراز خرسندی از نمایش این فلم‌ها در کابل، از امارت اسلامی می‌خواهند که برای بانوان در کشور فرصت داده شود که در فلم‌ها نقش بازی کنند.

عبدالصبور خنجی، هنرپیشه و کارگردان، در باره بازگشایی سینماها، گفت: «پس از یک سال در سینما باز شد ما بر همین خوش هستیم که در سینما باز شد و ما خدمت می‌کنیم.»

فیاض افتخار، کارگردان فلم، می‌گوید: «در همین شرایط که هستیم ما از امکانات جیبی خود که داشتیم سر فلم‌های خود مصرف کنیم. خوش بر همین بودیم که ما بتوانیم کارهای خود را کنیم.»

هرچند نقش بانوان در این فلم‌ها اندک استند؛ اما عاطفه محمدی، کارگردان، فلمی را که به موضوع معتادان به مواد مخدر و چالش‌های زندگی آنان می‌پردازد، به نمایش گذاشته است.

عاطفه محمدی گفت: «تقریبا معجزه معلوم می‌شود در این شرایط سینما باز شود و ما بتوانیم فلم پخش کنیم در سینما افغانستان.»

محمد بشیر، هنرپیشه، می‌گوید: «ما از اینها می‌خواهیم که دیگر دروازه سینما را باز بماند و مرا کمک کنند تا دیگر فلم‌های خود را بسازیم.»

تماشاگران نیز می‌گویند که این فلم‌ها پیام‌های از درد جامعه دارند. آنان می‌خواهند که برای زنان در بخش سینما نیز بیشتر جا داده شود.

زهرا مرتضوی، باشنده کابل، گفت: «در همین عرصه خانم‌ها را ممانعت نکنند چون حق خانم هاست. یک فلم که در آن خانم کار نکنند فکر نکنم زیبایی داشته باشد چون یک چیز طبیعی باید بیاید. فلم یک چیز است که وقتی ببینی نباید بفهمی که فلم است.»

ظفر، باشنده کابل، می‌وید: «دو یا سه فلم را که تماشا کردیم فلم‌های بودند که جنگ را پوشش می‌داد یا این که مثلآ محروم شدن یک تعداد دختران از حق تحصیل و این مسایل بود.»

این فلم‌ها برای چهار روز به گونه رایگان در دو سینمای کابل به نمایش گذاشته شده اند.

باز شدن سینماها در کابل؛ ۳۷ فلم به نمایش گذاشته خواهند شد

سینما گران با ابراز خرسندی از نمایش این فلم‌ها، از امارت اسلامی می‌خواهند که برای بانوان در کشور فرصت داده شود که در فلم‌ها نقش بازی کنند.

تصویر بندانگشتی

پس از یک سال، سی و هفت فلم برای چهار روز در دو سینما در کابل به نمایش گذاشته خواهند شد. این فلم‌ها، شامل فلم‌های هنری، داستانی، و مستندهای کوتاه استند.

سینما گران با ابراز خرسندی از نمایش این فلم‌ها در کابل، از امارت اسلامی می‌خواهند که برای بانوان در کشور فرصت داده شود که در فلم‌ها نقش بازی کنند.

عبدالصبور خنجی، هنرپیشه و کارگردان، در باره بازگشایی سینماها، گفت: «پس از یک سال در سینما باز شد ما بر همین خوش هستیم که در سینما باز شد و ما خدمت می‌کنیم.»

فیاض افتخار، کارگردان فلم، می‌گوید: «در همین شرایط که هستیم ما از امکانات جیبی خود که داشتیم سر فلم‌های خود مصرف کنیم. خوش بر همین بودیم که ما بتوانیم کارهای خود را کنیم.»

هرچند نقش بانوان در این فلم‌ها اندک استند؛ اما عاطفه محمدی، کارگردان، فلمی را که به موضوع معتادان به مواد مخدر و چالش‌های زندگی آنان می‌پردازد، به نمایش گذاشته است.

عاطفه محمدی گفت: «تقریبا معجزه معلوم می‌شود در این شرایط سینما باز شود و ما بتوانیم فلم پخش کنیم در سینما افغانستان.»

محمد بشیر، هنرپیشه، می‌گوید: «ما از اینها می‌خواهیم که دیگر دروازه سینما را باز بماند و مرا کمک کنند تا دیگر فلم‌های خود را بسازیم.»

تماشاگران نیز می‌گویند که این فلم‌ها پیام‌های از درد جامعه دارند. آنان می‌خواهند که برای زنان در بخش سینما نیز بیشتر جا داده شود.

زهرا مرتضوی، باشنده کابل، گفت: «در همین عرصه خانم‌ها را ممانعت نکنند چون حق خانم هاست. یک فلم که در آن خانم کار نکنند فکر نکنم زیبایی داشته باشد چون یک چیز طبیعی باید بیاید. فلم یک چیز است که وقتی ببینی نباید بفهمی که فلم است.»

ظفر، باشنده کابل، می‌وید: «دو یا سه فلم را که تماشا کردیم فلم‌های بودند که جنگ را پوشش می‌داد یا این که مثلآ محروم شدن یک تعداد دختران از حق تحصیل و این مسایل بود.»

این فلم‌ها برای چهار روز به گونه رایگان در دو سینمای کابل به نمایش گذاشته شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره